Thursday, February 3, 2011

സൃഷ്ടിവാദവും ഫോസിൽ തെളിവുകളും

രാജു വാടാനപ്പള്ളി

     ദൈവമാണ്‌ പ്രപഞ്ചത്തെയും ജീവജാതികളെയും സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് സൃഷ്ടിവാദികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നതുതന്നെയാണ്‌ ഈ വിശ്വാസങ്ങൾ വാസ്തവമാണെന്നതിന്‌ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവായി ഇവർ എടുത്തുകാണിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇക്കാര്യം സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പുതിയ പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ചമയ്ക്കുന്ന തിരക്കിലാണിവരിൽ ചിലർ. എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇത്തരം സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ചീറ്റിപ്പോകുന്നു. ദൈവം നടത്തിയെന്നവകാശപ്പെടുന്ന സൃഷ്ടികഥതന്നെയാണ് എന്നും ഇവരുടെ ചരക്ക്. പക്ഷേ, ഇതേ ഉല്പത്തികഥതന്നെ ഇവർ പുതിയ ചേരുവകളുമായി പുനവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌. എന്ത് പേരിട്ട് വിളിച്ചാലും ചരക്ക് പഴയതുതന്നെ. എത്ര പുതിയ കുപ്പികളിൽ നിറച്ചാലും വീഞ്ഞ് പഴയതുതന്നെ. ആധുനികശാസ്ത്രത്തിനുമുന്നിൽ ഇത്തരം ഉല്പത്തികഥകൾക്ക് പിടിച്ചുനില്ക്കാനാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശാസ്ത്രം എന്നും അവരുടെ മുഖ്യശത്രുവാണ്‌; പ്രത്യേകിച്ചും പരിണാമ ശാസ്ത്രം. പരിണാമ ശാസ്ത്രത്തെ തകർക്കാൻ സൃഷ്ടിവാദികൾ കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമത്തിലാണ്‌. യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും പരിണാമശാസ്ത്രത്തിനെ നിഷ്പ്രഭമാക്കാൻ സൃഷ്ടിവാദികൾ കഠിന ശ്രമം നടത്തുന്നു. എന്നാൽ നാൾക്കുനാൾ പുതിയതെളിവുകളോടെ പരിണാമശാസ്ത്രം ശക്തമാകുന്ന കാഴ്ചയാണ്‌ നമ്മൾ കാണുന്നത്.

     എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ പരിണാമശാസ്ത്രം സൃഷ്ടിവാദികളെ ഇത്രമേൽ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത്? ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ്‌. ജീവികളുടെ ഉല്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് മതങ്ങൾ ഇക്കാലമത്രയും പറഞ്ഞകാര്യങ്ങൾ ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണെന്ന് പരിണാമശാസ്ത്രം തെളിവുകളോടെ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ‘ദൈവം’ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന്‌ ഉരുവിട്ടപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഓം ഹ്രീം ഐസ്ക്രീം സ്വാഹാ എന്ന് ജപിച്ചപ്പോഴോ അല്ല ഇന്നുകാണുന്ന ജീവജാലങ്ങളൊന്നും രൂപം കൊണ്ടതെന്നും മറിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിനു വർഷങ്ങളിലൂടെ നടന്ന പരിണാമപ്രക്രിയയിലൂടെയാണെന്നും പരിണാമശാസ്ത്രം വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ തെളിവുകൾക്കുമുന്നിൽ മതവാദങ്ങൾ തകർന്നുതരിപ്പണമാകുമ്പോൾ ഇരിക്കപ്പൊറുതി നഷ്ടപ്പെടുന്ന സൃഷ്ടിവാദികൾ  പുതിയ ആരോപണങ്ങളും പുത്തൻ സിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി അരങ്ങത്തെത്തുന്നു. പക്ഷേ അജയ്യമായ തെളിവുകളുമായി പരിണാമശാസ്ത്രം എന്നും അവർക്ക് തലവേദനയായി നിലകൊള്ളുന്നു.

     മതങ്ങൾ പടച്ചുവിട്ട ഉല്പത്തികഥകളിലെ കേന്ദ്രബിന്ദു എന്നും മനുഷ്യനായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ എന്ന വിശേഷസൃഷ്ടിക്കുവേണ്ടിയാണ്‌ ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെതന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മതങ്ങൾ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. ദൈവം തന്റെ തനിസ്വരൂപത്തിലാണെത്രെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. എന്നാൽ സൃഷ്ടിവാദകഥകളിലെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായ മനുഷ്യന്റെ രംഗത്തുവരവ് എപ്പോഴായിരുന്നെന്ന് ഫോസിൽ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷിക്കാനാണ്‌ ഈ പോസ്റ്റിൽ മുഖ്യമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ജീവലോകത്ത് മനുഷ്യന്റെ ആഗമനം എന്നായിരുന്നു?

     സൃഷ്ടിവാദികൾക്ക് തന്നെ നല്ല നിശ്ചയമില്ലാത്ത ഏതൊ കാലത്താണത്രെ ദൈവം ജീവലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഈ കർമ്മം 6 ദിവസം കൊണ്ട് ദൈവം പൂർത്തിയാക്കി; ഏഴാം ദിവസം ദൈവം വിശ്രമിച്ചു. മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആറാം ദിവസമാണ്‌. അതും സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിൽ. ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നു. സൃഷ്ടികർമ്മം 6 ദിവസം കൊണ്ടാണ്‌ പൂർത്തിയാക്കിയത് എന്നാണൊന്ന്. ഇതിലെ 6 ദിവസങ്ങൾ എന്നത് 6 ദിവസങ്ങൾ തന്നെയാണ്‌. ഒരു ദിവസത്തെ നീട്ടിപ്പരത്തി അതിന്‌ ലക്ഷക്കണക്കിനും കോടിക്കണക്കീനും ദൈർഘ്യം ഉണ്ടെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എന്തെന്നാൽ ഒരു ദിവസത്തിന്‌ ലക്ഷക്കണക്കിനുവർഷത്തെ സമയം ഉണ്ടെന്ന് വന്നാൽ, ആ സമയത്തിനിടയ്ക്ക് പരിണാമം നടന്നിരിക്കും. അതായത് ഈ സമയം കൊണ്ട് ഒരു ജീവി മറ്റൊന്നായി പ്രിണമിച്ചിരിക്കും. അത് പരിണാമത്തെ അംഗീകരിക്കലാകും. അല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന്‌ ആറ്‌ ദിവസം കൊണ്ട്, അതായത് 6x24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സൃഷ്ടി നടത്താകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ കൊച്ചാക്കാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കുമെന്നും കരുതാനാകില്ല. ഇതുകൂടാതെ വേറെയും പ്രശ്നമിരിക്കുന്നു. 'ഭൂമിയെ പരത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നു' തുടങ്ങിയ മതഗ്രന്ഥത്തിലെ പരാമർശങ്ങളെ ഇവർ സാധൂകരിക്കുന്നത് 'മനുഷ്യന്‌ മനസ്സിലാകുന്ന വിധം പരത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നു' എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചാണല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് മനുഷ്യന്‌ മനസ്സിലാകാത്ത 'ദിവസ'മാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാനും കഴിയില്ല.

     രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സൃഷ്ടികൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കില്ല എന്ന ഇവരുടെ സിദ്ധാന്തമാണ്‌. അതായത് ദൈവം എന്ന് ജീവികളെ സൃഷ്ടിച്ചുവോ അന്നുമുതൽ ജീവികൾക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കാതെ ഇന്നും തുടരുന്നു. അത് നാളെയും തുടരും. സൃഷ്ടികൾക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നത് സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ പരമപ്രധാനമായ ആശയമാണ്‌. സൃഷ്ടിവാദികളുടെ ഈ സിദ്ധാന്തം വാസ്തവമാണെങ്കിൽ, ഏത് ഫോസിൽ അടരുകൾ പ്രിശോധിച്ചാലും ഇന്ന് കാണുന്ന ജീവികളുടെ ഫോസിലുകൾ അവയിൽ കാണണം. അങ്ങനെ ഇന്നു കാണുന്ന ജീവികളുടെ ഫോസിലുകൾ വിദൂരമായ ഭൂതകാലത്തുനിന്നും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സൃഷ്ടിവാദം സത്യമാകും. എന്നാൽ ഫോസിൽ തെളിവുകൾ സൃഷ്ടിവാദത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഫോസിലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.

     ജീവികൾ ജലത്തിലോ ചതുപ്പിലോ  ചത്തുവീഴുന്നു. മാംസളമായ ഭാഗങ്ങൾ അതിവേഗം അളിഞ്ഞുപോകുന്നു. തുടർന്ന് അസ്തിപഞ്ചരത്തിനുള്ളിലേക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള മണ്ണും ചെളിയും അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. മേല്ക്കുമേൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന പ്രക്രിയ ലക്ഷക്കണക്കിനുവർഷങ്ങളോളം തുടരുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി അടിയിലെ ഭാഗങ്ങൾ അമർന്ന് കട്ടിയായിത്തീരുന്നു. ഇതില്പ്പെട്ട ജീവികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന്‌ വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ഫോസിലുകളായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള 2.5 ലക്ഷത്തോളം ഫോസിലുകൾ നമുക്കുണ്ട്. കൂടാതെ അവയുടെ കൃത്യമായ കാലവും ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്‌. ഇതിൽ മനുഷ്യനെ കാണുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നതാണ്‌ മുഖ്യവിഷയം.

     ഇന്നുവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഫോസിൽ  Cyanobacteria യുടേതാണ്‌. പടിഞ്ഞാറൻ ആസ്ത്രേലിയയിലെ Warrawoona എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നുമാണ്‌ അവ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഫോസിലുകളുടെ പ്രായം 350 കോടി വർഷമാണ്‌(1). അതുപോലെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ Fig tree ഫോസിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട Cyanobacteria യുടെ ഫോസിലിന്റെ പ്രായം 340 കോടി വർഷം.

     ബാക്റ്റീരിയയ്ക്കും ജീവനുണ്ട്, മനുഷ്യനും ജീവനുണ്ട്. രണ്ടുപൊരെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരേ ദൈവംതമ്പുരാൻ. സൃഷ്ടിവാദമനുസരിച്ച് ഇവരുടെ സൃഷ്ടി നടന്നത് വെറും  6 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. ഇത് സത്യമാണെങ്കിൽ രണ്ട് പേരുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഒരേ ഫോസിൽ അടരിൽതന്നെ കാണേണ്ടതാണ്‌. അതായത് Warrawoona ഫോസിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ കാണുന്ന 350 കോടി വർഷം പഴക്കമുള്ള Cyanobacteria ഫോസിലിനോടൊപ്പം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഫോസിലും കാണെണ്ടതുണ്ട്. അവിടെനിന്നും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഫോസിൽ പൊക്കിയെടുക്കാൻ സൃഷ്ടിവാദികൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അതോടെ പരിണാമവാദം തകർന്ന് തരിപ്പണമാകും. പരിണാമവാദികളുടെയും യുക്തിവാദികളുടേയും വായ അടപ്പിക്കാൻ ഇതിലും നല്ലൊരു മരുന്ന് വേറെ കിട്ടാനില്ല. എന്നാൽ സൃഷ്ടിവാദികളുടെ ദൗർഭാഗ്യം എന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാൻ, മനുഷ്യന്റേത് പോയിട്ട് ഒരു ചെറുമീനിന്റെ പോലും ഫോസിൽ ഇവിടെനിന്ന് കിട്ടില്ല. കാരണം ഏകകോശജീവിയായ ബാക്റ്റീരിയയിൽനിന്ന് സങ്കീർണജീവിയായ മനുഷ്യനിലെത്താൻ ഇനിയും ബില്യൻ (നൂറ്‌ കോടി)കണക്കിന്‌ വർഷത്തെ പരിണാമം നടക്കണം. ഈ ഒരൊറ്റ പോയിന്റിൽ തന്നെ സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ കാറ്റ് പോവുകയാണ്‌.

     ജീവന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു കാലഘട്ടാമാണ്‌ കാംബ്രിയൻ യുഗം. കഴിഞ്ഞ 54.5 കോടി വർഷം മുതൽ കഴിഞ്ഞ 49 കോടി വർഷം വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണിത്. ശരിയായ അർത്ഥത്തിലുള്ള ജീവികൾ(കൈ, കാൽ, കണ്ണ്‌, തല, വാൽ)പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഈ കാലയളവിലാണ്‌. കാംബ്രിയനുമുമ്പത്തെ യുഗമായ വെന്റിയ(60 കോടി മുതൽ 54.5 കോടിവരെ വർഷം)നിൽ കാണാത്ത ജീവികളെ നമ്മൽ ഇവിടം മുതൽ കണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ്‌. ആന പോലുള്ള ജീവികളൊന്നുമല്ല, ഏതാനും ഇഞ്ചുകൾ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ജീവികളാണിവ. Trilobites(2), Hallucigenia, odaria, eldonia, എന്നിവയാണ്‌ പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവികൾ. കാനഡായിലെ Burges Shale ഫോസിൽ ശേഖരം, ചൈനയിലെ Chengsiang ഫോസിൽ ശേഖരം എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് ഇവയുടെ ധാരാളം ഫോസിലുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തുപറയേണ്ടതായ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ആദ്യകാല പരിണാമശാസ്ത്രകാരന്മാർക്ക് കാംബ്രിയനിൽ മുമ്പില്ലാത്തവിധം ജീവികൾ ഫോസിലിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ പിന്നിലെ “ഗുട്ടൻസ്”ശരിയാംവണ്ണം വിശദീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ചിലർ ഇതിനെ കാംബ്രിയൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ-Cambrian explosion(പെട്ടെന്നുള്ള പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ) എന്നും വേറെ ചിലർ കാമ്പ്രിയനിൽ ഈ ജീവികളെ “ആരോ കൊണ്ടുവെച്ചതുപോലെ” എന്നൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു. ( Cambrian explosion-നെപറ്റി പിന്നീട് വിശദമായി പറയുന്നതാണ്.) ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾ സൃഷ്ടിവാദികൾക്ക് പ്രോൽസാഹനമായി. പ്രശ്നം സൃഷ്ടിവാദികൾ ഏറ്റുപിടിച്ചു. കാമ്പ്രിയൻ യുഗത്തിൽ കാണുന്ന ജീവികളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ്‌, അവയ്ക്ക് പൂർവ്വരൂപങ്ങളില്ല, ദൈവം അവയെ ശൂന്യതയിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചതാണ്‌, ഇതാണ്‌ കാമ്പ്രിയൻ എക്സ്പ്ലോഷന്‌ കാരണം, ഇതുതന്നെയാണ്‌ ദൈവാസ്തിത്വത്തിനു തെളിവ് എന്നെല്ലാം അവർ കാച്ചിവിട്ടു. പിന്നീടവർ കാമ്പ്രിയൻ പ്രശ്നത്തെ ഉൽസവമാക്കി പരിണാവാദികളെ ഒതുക്കാൻ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചു. ചാൾസ് ഡാർവിൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിനെതിരായ ഏറ്റവും വലിയ ഒരേയൊരു അപവാദമായി ജീവികളുടെ ഈ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രത്യക്ഷപ്പെടലിനെ കണ്ടു.      എന്നാൽ, ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് കാംബ്രിയനിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. കാംബ്രിയൻ ജീവികൾക്ക് പൂർവ്വങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും സൃഷ്ടിവാദികൾ അവരുടെ പഴയ പല്ലവി തുടരുകയാണ്‌. ഇവരുടെ വാദം സത്യമാണെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കുന്നതിന്‌ യാതൊരു മടിയുമില്ല; കാംബ്രിയൻ ജീവികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഫോസിലും കൂടി കണ്ടെത്തിലാൽ. സൃഷ്ടിവാദികൾക്ക് മരുന്നിനെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കാണിച്ചുതരുവാൻ സാധിക്കുമോ? എവിടുന്ന് കിട്ടാൻ? ഈ യുഗത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞുമീനിന്റെ ഫോസിൽ പോലും കിട്ടില്ല; എന്നിട്ടല്ലേ മനുഷ്യൻ! സൃഷ്ടിവാദമനുസരിച്ച് ട്രൈലോബൈറ്റും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ വെറും ആറു ദിവസത്തെ വ്യത്യാസമല്ലേയുള്ളു? അതുകൊണുതന്നെ ഇവർ രണ്ടുകൂട്ടരുടെയും ഫോസിലുകൾ ഒരേ ഫോസിൽ അടരിൽ തന്നെ കാണേണ്ടതാണ്‌. വിഷയം ഇവിടെയും തീരുന്നില്ല. 350 കോടി വർഷം തൊട്ടുകാണുന്ന Cyanobacteria യെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമാണെന്ന് കരുതുക. പ്രശ്നം ഇനിയും താഴോട്ട് പോകും. ഇതല്ല ആദ്യത്തെ ദൈവരൂപം. ഗ്രീൻലന്റിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ജൈവാംശങ്ങളടങ്ങിയ  ഫോസിൽ പാറകളുണ്ട്.ഇവയുടെ പ്രായം 385 കോടി വർഷമാണ്‌(3). അപ്പോൾ അതിലും താഴെയാണ്‌ ജീവന്റെ ആരംഭഘട്ടം. ഏതാണ്ട് 400 കോടി വർഷത്തിനുമപ്പുറം.(ഉരുകിത്തിളച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭൂമി 400 കോടി വർഷം തൊട്ട് തണുക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമാണ്‌ ജീവന്റെ ആരംഭം.)  


     ജീവൻ ആവിർഭവിച്ചതായിട്ടാണ്‌ പരിണാമശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ശരിയായ അർത്ഥത്തിലുള്ള ജീവികളെ കാണുന്നതോ കാംബ്രിയൻ യുഗത്തിലും. അതായത് 345.5 കോടി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട്! ദൈവമാണ്‌ സൃഷ്ടി നടത്തിയതെങ്കിൽ എന്തേ ഇത്ര കാലതാമസം? ബാക്റ്റീരിയയെ സൃഷ്ടിച്ചതിനു ശേഷം ദൈവം ഉറങ്ങിയോ? സൃഷ്ടിവാദത്തിന്‌ ഈ പ്രശ്നത്തിന്‌ ഉത്തരമില്ല.; ഇതു വിശദീകരിക്കാൻ പരിണാമശാസ്ത്രത്തിനേ കഴിയൂ.


     എവിടെ വെച്ചാണ്‌ നമുക്കൊരു ഫോസിൽ മനുഷ്യനെ കാണാനാവുക? ഫോസിൽ ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെവോണിയൻ(കഴിഞ്ഞ 41.7 കോടി വർഷം മുതൽ 36.2 കോടി വർഷം വരെ)യുഗത്തിലാണ്‌.  ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ്‌ ജീവികൾ കരയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്.കഴിഞ്ഞ 400 കോടി വർഷം തൊട്ട് 37.5 കോടി വർഷം വരെ ജീവൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ജലത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. (സർവ്വശകതന്റെ ഓരോരോ തമാശ നോക്കണേ) 37.5 കോടി വർഷം മുതൽ ജീവികൾ കരയിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങുന്നു. ദൈവസഹായത്താൽ ഒരു ദിവസം രാവിലെ കയ്യും കാലും വെച്ച് ചാടിക്കയറിയതൊന്നുമല്ല. ലക്ഷക്കണക്കിന്‌ വർഷങ്ങളിലൂടെ നടന്ന ഒട്ടേറെ മ്യൂട്ടേഷനുകളുടെ ഫലമായിട്ടാണ്‌ ഇത് സംഭവിച്ചത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ജീവികൾ മുമ്പ് കണ്ട കാംബ്രിയനിലെ ട്രൈലോബൈറ്റുകളേക്കാൾ വലിപ്പമേറിയവയാണ്‌. അത്തരം ജീവികളുടെ വളരെയധികം ഫോസിലുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ്‌Tiktalic, IchtyostegaAccantostega തുടങ്ങിയവ. വാസ്തവത്തിൽ ഇവ ഇടക്കണ്ണികളാണ്‌. നട്ടല്ലികളായ മത്സ്യങ്ങൾക്കും ഉഭയജീവികൾക്കും ഇടയ്ക്കുള്ളവ. ഇവയിൽ നടന്ന പരിണാമമാണ്‌ ഇന്ന് കരയിൽ കാണുന്ന ഇത്രയേറെ നട്ടെല്ലുള്ള ജീവികളുടേ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനു കാരണം. 

     3 അടിയോളം വലിപ്പമുള്ള Tiktalic(4) ന്റെയും മറ്റും ഫോസിലുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഫോസിൽ കിട്ടുന്നില്ല. മേമ്പൊടിയായി ഒരു തുടയസ്ഥിയെങ്കിലും. Tiktalic നെയും നമ്മളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരേ ‘സൃഷ്ടികർത്താവ്’. അതും 6 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. ആ നിലയ്ക്ക് രണ്ട് പേരുടെയും ഫോസിലുകൾ ഒരേ അടരിൽ കാണണം. ആർട്ടിക് മേഖലയിൽ നിന്നാണ്‌ ഈ ഫോസിലുകൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സൃഷ്ടിവാദികളെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെപോയി ഒരു മനുഷ്യന്റെ അസ്ഥിക്കഷണം തപ്പിയെടുത്തുതരാമോ? അതോടെ പരിണാമവാദികളുടെയും യുക്തിവാദികളുടെയും വായ അടയും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അർമാദിക്കാം. 


     ഡെവോണിയൻ യുഗം വിട്ട് ട്രയാസിക് (കഴിഞ്ഞ 24.5 കോടി വർഷം മുതൽ 20.8 കോടി വർഷം വരെയുള്ള കാലം)യുഗത്തിലെ ഫോസിലുകളിൽ മനുഷ്യനുണ്ടൊ എന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഉരഗജീവികൾക്ക് പ്രാമുഖ്യമുള്ള കാലഘട്ടമാണിത്.3 മീറ്റർ വരെ വലിപ്പമുള്ള ജീവികൾ. അവയിൽ പ്രധാനികളാണ്‌ Rhynchosaur, Actosaur, Phytosaur എന്നിവ. ട്രയാസിക് ഫോസിൽ ശേഖരത്തിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല സുഹൃത്തേ, അവിടെയൊന്നും താങ്കൾക്ക് മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്താനാവില്ല. കാരണം വ്യക്തം. അതിനിനിയും കോടിക്കണക്കിന്‌ വർഷങ്ങൾ കഴിയണം.

     നമുക്കിനി ജൂറാസിക് (കഴിഞ്ഞ 20.8 കോടി വർഷം മുതൽ 14.5 കോടി വർഷം വരെ) യുഗത്തിലേക്ക് വരാം.നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇത് ഡിനോസറുകളുടെ കാലമാണ്‌.ചെറുതും വലുതുമായി ഒട്ടേറെ ഡിനോസറുകൾ. ഇതിൽ സസ്യഭുക്ക് വിഭാഗത്തിലെ Brachiosaurന്‌ 25 മീറ്റർ നീളവും 55 ടൺ ഭാരവുമുണ്ടായിരുന്നു.അതുപോലെ മാംസഭുക്ക് വിഭാഗത്തിലെ Tyrannosaur Rex ന്‌ 14 മീറ്റർ നീളവും 17 ടൺ ഭാരവുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവനാണ്‌ ഭൂമിയിൽ ഇന്നോളം ജീവിച്ച ജീവികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭീകരൻ. ഇവന്റെ അറക്കവാൾ പോലത്തെ പല്ലുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ജീവിക്കും രക്ഷപ്പെടാ​നാ‍വില്ല. ഇത്രയും വലിപ്പമേറിയതും ഭീമാകാരന്മാരുമായ ജീവികളെ സൃഷ്ടിച്ച സ്രഷ്ടാവ് ഈ കാലയളവിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചില്ല. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള Natural Museum ങ്ങളിൽ ജൂറാസിക് കാലഘട്ടത്തിലെ ഡിനോസർ ഫോസിലുകളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഈ കാലത്ത് ഡിനോസറുകൾക്കൊപ്പം ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഫോസിൽ അവയിലൊന്നും ഇല്ല. സൃഷ്ടിവാദമനുസരിച്ച് അങ്ങനെയുണ്ടാകാൻ വഴിയുണ്ടല്ലോ? കാരണം 6 ദിവസത്തെ വ്യത്യാസമല്ലേ രണ്ട് ജീവികളും തമ്മിലുള്ളു? സത്യത്തിൽ സൃഷ്ടിവാദം പറയുന്നത് കളവാണ്‌. ഡിനോസറുകൾക്കൊപ്പം മനുഷ്യനില്ല. ഇത് സത്യമാണെങ്കിലും ഡിനോസറുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ പുരാണകർത്താക്കൾ മനസ്സിലക്കാതെ പോയത് കഷ്ടമായിപ്പോയി. അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പിറ്റിച്ച് ഏതെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ വാഹനമാക്കിയേനെ. എലിയെപ്പിടിച്ച് വാഹനമാക്കിയവർക്കുണ്ടോ ഡിനോസറിനെപ്പിടിച്ച് വാഹനമാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്? നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരാണദൈവം പട്ടുടുപ്പിട്ട് കിരീടവും ചൂടി വാള്‌, കുന്തം, കൊടച്ചക്രം ഇത്യാദി ആയുധങ്ങളുമായി ഡിനോസറിന്റെ പുറത്തുകയറി യാത്രചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചുനോക്കൂ. ഡിനോസറിനെപ്പിടിച്ച് തനിക്ക് ബലിനല്കാൻ ഒരു ദൈവവും ആവശ്യപ്പെടതായും അറിവില്ല     ജൂറാസിക് യുഗം വിട്ട് അടുത്ത യുഗമായ ക്രിറ്റേഷ്യസിലേക്ക് (കഴിഞ്ഞ 14.5 കോടി വർഷം മുതൽ കഴിഞ്ഞ 6.5 കോടി വർഷം വരെയുള്ള കാലം) വരാം. ഈ യുഗവും ഡിനോസറുകളുടെ കാലഘട്ടമാണ്‌. ജൂറാസിക്കിലും ക്രിറ്റേഷ്യസിലുമായി 14 കോടി വർഷങ്ങൾ ഇവരായിരുന്നു ഭൂമിയിലെ പ്രബല ജീവിവിഭാഗങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഡിനോസറുകൾ മദിച്ചുപുളച്ചുനടക്കവെ ക്രിറ്റേഷ്യസ് യുഗത്തിന്റെ അവസാനം ഒരു Extinction-ജീവവിഭാഗങ്ങളുടെ കൂട്ട വിനാശം -സംഭവിക്കുന്നു. ജീവന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ദാരുണ സംഭവമാണ്‌ Extinction. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ജീവികൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തൊടുങ്ങും. അങ്ങനെ ക്രിറ്റേഷ്യനിലെ കൂട്ടവിനാശത്തിൽ ഡിനോസറുകളും അന്നത്തെ വലിയ ജീവികളും കൂട്ടത്തോടെ ചത്തൊടുങ്ങി. ഇവയെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്‌ ഒരു ദൈവമാണെങ്കിൽ, സ്വന്തം സൃഷ്ടികളെ കൂട്ടത്തോടെ നശിപ്പിക്കുന്നവൻ കരുണാമയനും നീതിമാനുമൊന്നുമാകില്ലല്ലോ. ഒരു ഉല്ക്കാപതനം വഴിയാണ്‌ ഈ Extinction സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഇന്ന്‌ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. 56% ജീവികൾ ഈ കൂട്ടവിനാശത്തിൽ ചത്തൊടുങ്ങി. 6.5 വർഷം തൊട്ടുള്ള ഫോസിൽ രേഖകളിൽ ഇത് ദൃശ്യമാണ്‌. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിനോസറുകളുടെ ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തുന്നു; എന്നിട്ടും ഡിനോസറുകൾക്കൊപ്പം ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഫോസിൽ കണ്ടുകിട്ടുന്നില്ല. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 6.5 കോടി വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പും ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനില്ല എന്നാണ്‌. സൃഷ്ടിവാദികളുടെ പടച്ചതമ്പുരാൻ ‘സൃഷ്ടിച്ച’ പല പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവികളും ഇപ്പോൾ ഫോസിലുകളിലൂടെ കടന്നുപോയല്ലോ; എന്നിട്ടുമെന്തേ ഇവയ്ക്കെല്ലാം ‘മേധാവിയായി’ ദൈവം രൂപം കൊടുത്ത മനുഷ്യനെ കാണാത്തത്!

     കഴിഞ്ഞ 6.5 കോടി വർഷം മുതൽ ഇന്നോളം വരുന്ന കാലമാണ്‌ സീനോസോയിക്. ഈ കാലയളവ് സസ്തനികളുടേതാണ്‌. ഡിനോസറുകൾ അപ്രത്യക്ഷരായി അധികം വൈകാതെ സസ്തനികളുടെ വിപുലീകരണം സംഭവിക്കുന്നു. അതിനു കാരണം, ഡിനോസറുകൾ ഇട്ടേച്ചുപോയ ജീവിതപരിസരങ്ങളിലേക്ക്‌ സസ്തനികൾക്ക് അതിവേഗം വ്യാപിക്കാനായി എന്നതാണ്‌. സീനോസോയിക്കിന്‌ 6 വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. 

     ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കാലമാണ്‌ പാലിയോസിൽ-കഴിഞ്ഞ 6.5 കോടി വർഷം  തൊട്ടുതുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ 5.4 കോടി വർഷം വരെ- ഈ യുഗത്തിൽ ഇന്നത്തെ കുതിര, കഴുത, കണ്ടാമൃഗം ഇന്നിവയുൾക്കൊള്ളുന്ന Mammalian, order perissodactyla വിഭാഗത്തിലെ പൂർവ്വജീവികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഈ കാലത്തും മനുഷ്യഫോസിൽ കിട്ടുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത യുഗമായ ഇയോസിനിലേക്ക്(5.4 കോടി വൃഷം മുതൽ 3.5 കോടി വർഷം വരെ) നോക്കാം. ഇന്നത്തെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സസ്തനവിഭാഗ(order)ങ്ങൾ ഈ കാലത്ത് രംഗത്ത് വരുന്നതുകാണാം. കുതിരവംശത്തിന്റെ പൂർവ്വജീവിയായ ഇയോഹിപ്പസ്-മിഡിൽ ഇയോസിൻ, കണ്ടാമൃഗത്തിന്റെ പൂർവ്വജീവിയായ Hyrachyus അതുപോലെ പശു, ഒട്ടകം, മാൻ, ജിറാഫ്, പന്നി(Artiodactyla) എന്നിവയുടെ പൂർവ്വരൂപങ്ങളുടെ ഫോസിലുകൾ ഈ യുഗത്തിൽ കാണാം. കന്നുകാലികൾ, കുതിര, ഒട്ടകം, പന്നി എന്നിവപോലെ മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിയാണ്‌ ആന (order; probhoscidea) ആനയുടെ പൂർവ്വജീവിയായ Moeritherium മിഡിൽ ഇയോസിനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഈ ജീവികളെയെല്ലാം ‘ഉപയോഗിക്കപ്പെടുത്തേണ്ട’ മനുഷ്യൻ ഇയോസിൻ യുഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നോ എന്നതാണ്‌ ചോദ്യം. സൃഷ്ടിവാദക്കാർക്ക് ഇതിനെന്ത് ഉത്തരമാണുള്ളത്? അനേകവർഷം പരിണാമശാസ്ത്രത്തിനെതിരെ ഗവേഷണം നടത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ തലതൊട്ടപ്പന്മാരെവിടെ? സൃഷ്ടിവാദകളേ, നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥതയുടെ അല്പം കണികയെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ, ഇയോസിൽ യുഗത്തിൽ, സസ്തനികൾക്കൊപ്പം ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഫോസിൽ കൊണ്ടുവരൂ. എന്നിട്ട് പരിണാമവാദികളുടെയും യുക്തിവാദികളുടെയും മുഖത്തേക്ക്‌ വലിച്ചെറിയൂ. അതോടെ അവരുടെ വായടയും. ഇങ്ങൾക്ക് അത് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഞങ്ങളേക്കാളും നന്നായി നിങ്ങൾക്കറിയാം. കാരണം മനുഷ്യന്റെ ഫോസിൽ ഫോസിൽ കിട്ടാൻ ഇനിയും കോടിക്കണക്കിന്‌ വർഷങ്ങൾ കഴിയണം, അതുതന്നെ.

     സൃഷ്ടിവാദികൾ പരിണാമശാസ്ത്രത്തോട് എതിരിട്ട് ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോൾ അലമുറയിട്ടുവാദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. “എവിടെ ഇടക്കണ്ണികൾ” എന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ട സൃഷ്ടിവാദക്കാരാ, താങ്കൾ ഇയോസിൻ ഫോസിൽ ശേഖരത്തിലേക്ക് ഒന്നു നോക്കൂ. ഇവിടെവെച്ച് ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി, തിമിംഗലം പരിണമിക്കുന്നത് കാണാം. തിമിംഗലം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ദൈവം 'ഉണ്ടാകൂ' എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായതൊന്നുമല്ല. ഒരു വിഭാഗം സസ്തനികളിലെ പരിണാമമാണ്‌ ലക്ഷക്കണക്കിന്‌ വർഷങ്ങളിലൂടെ തിമിംഗലത്തിലെത്തിച്ചേർന്നത്. ഇയോസിൻ യുഗത്തിലാണ്‌ ഇതിന്റെ ആരംഭം.(4.5 കോടി വർഷം തൊട്ട്) ഹിപ്പോപൊട്ടൊമസിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ബന്ധുവിൽനിന്നാണ്‌ ആ പരിണാമം തുടങ്ങുന്നത്. ഇതുസംബന്ധമായി ഒട്ടേറെ ഫൊസിലുകൾ പാകിസ്ഥാനിൽനിന്നും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Pakicetus, Ambulocetus, Basilosaurus, Dorudon  എന്നിവ ഈ വിഭാഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫൊസിലുകളാണ്‌.  

     ഫോസിൽ കഥ അധികം വലിച്ചുനീട്ടേണ്ടതില്ല. ആധുനിക മനുഷ്യൻ, അതായത് നമ്മൾ ഹോമോസാപിയൻസ് 1450 ക്യുബിക് സെന്റീമീറ്റർ തലച്ചോറുമായി ആദ്യമായി ഫോസിലിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ 2 ലക്ഷം വർഷത്തിനുശേഷമാണ്‌. നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ഫോസിലിന്റെ പ്രായം 1,95,000 വർഷമാണ്‌. എത്യോപ്യയിലെ ഓമോ കിബിഷ് എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നാണ്‌ അത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ കാലയളവിൽ ആധുനിക മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതൊന്നുമല്ല. മനുഷ്യപരിണാമം കഴിഞ്ഞ 70-60 ലക്ഷം തൊട്ടാരംഭിക്കുന്നു. (മിയോസിൻ യുഗം കഴിഞ്ഞ2.3 കോടി വർഷം മുതൽ 53 ലക്ഷം വർഷം വരെ)അവിടം മുതൽ ആധുനിക മനുഷ്യൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതുവരെയുള്ള മനുഷ്യപൂർവ്വികരെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ഫോസിലുകൾ-ഇടക്കണ്ണികൾ- നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രക്രിയയുടെ പരിണിതരൂപമായിട്ടാണ്‌ കഴിഞ്ഞ 2 ലക്ഷം വൃഷങ്ങൾക്കുശേഷം ആധുനിക മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ഫോസിലിൽ കാണുന്നത്. അതായത് 1450 ക്യുബിക് സെന്റീമീറ്റർ തലച്ചോർ, പൂർണമായ നിവർന്ന നടത്തം, ഉപകരണങ്ങൾ നിർമിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇത്യാദി കഴിവുകളുള്ള ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ആദ്യത്തെ പതിപ്പ്. ഈ കാലത്തുനിന്നും താഴോട്ട് പോകുംതോറും തലച്ചോറിന്റെ അളവിലും ഉപകരണങ്ങൾ നിർമിക്കാനുള്ള കഴിവിലും കുറവുകാണുന്നു. അപ്പോൾ കോടിക്കണക്കിനു വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പത്തെ ഫോസിലുകളിൽ മനുഷ്യനെ തപ്പിനോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും വളരെ പില്കാലത്തുമാത്രമേ മനുഷ്യനെ നോക്കേണ്ടൂ എന്നുമാണ്‌ ഫോസിൽ ചരിത്രം പറയുന്നത്.

     ഫോസിലുകൾ നല്കുന്ന തെളിവുകൾ പരിണാമശാസ്ത്രത്തിന്റെ അപ്രമാദിത്തം വെളിവാക്കുന്നു. പരിണാമശാസ്ത്രത്തിനെതിരെ സൃഷ്ടിവാദികൾ കെട്ടിപ്പൊക്കിയെന്നവകാശപ്പെടുന്ന കളിമൺ കൊട്ടാരങ്ങൾ ഫോസിലുകളുടെ പ്രളയത്തിൽ കുത്തിയൊലിച്ചുപോകുന്നു. 'മഹത്തായ സൃഷ്ടിയായ' മനുഷ്യനുവേണ്ടി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതെന്നവകാശപ്പെടുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രീകാംബ്രിയനിലെ(കഴിഞ്ഞ 460 കോടി വർഷം മുതൽ കഴിഞ്ഞ 54.5 കോടി വർഷം വരെ നീണ്ടുനിന്ന കാലത്തെ മൊത്തം പറയുന്ന പേര്‌) മനുഷ്യനെ കാണിച്ചുതരാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നതോ പോകട്ടെ, ജൂറാസിക് യുഗത്തിൽ ഡിനോസറുകൾക്കൊപ്പം ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഫോസിൽ കാണിച്ചുതരാൻ പോലും സൃഷ്ടിവാദത്തമ്പുരാക്കന്മാർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അതിനവർക്ക് സാധിച്ചാൽ പരിണാമശസ്ത്രം പൊളിയും. സൃഷ്ടിവാദം സത്യമാകും. നിരീശ്വരവാദികൾക്കും പരിണാമവാദികൾക്കും മനം മാറ്റമുണ്ടാകും. അവർക്കെല്ലാം സ്രഷ്ടാവിനെ അംഗീകരിക്കേണ്ടിവരും. ലോകത്തിലെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും കോടിക്കണക്കിനുരൂപയാണ്‌ പരിണാമഗവേഷണങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നത്. പരിണാമത്തെ പൊളിച്ചടുക്കിയാൽ ആ തുകയെല്ലാം മതപഠനത്തിന്‌ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം.

     പരിണാമശാസ്ത്രത്തെ അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പൊളിക്കാനാകില്ല എന്ന് സൃഷ്ടിവാദികൾക്ക് നന്നായറിയാം. സൃഷ്ടിവാദത്തിന്‌ വിശ്വാസമാണ്‌ പിൻബലമെങ്കിൽ പരിണാമത്തിന്‌ തെളിവുകളാണ്‌ പിൻബലം. Cyanobacteria യുടെ ഫോസിൽ കിട്ടി, പിന്നീട് 350 കോടി വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്‌ മനുഷ്യന്റെ ഫൊസിൽ കിട്ടുന്നത്, ഇതിനിടയിലുള്ള കാലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജിവികളുടെ ഫോസിലുകളും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നത് സൃഷ്ടിയല്ല, പരിണാമമാണ്‌ എന്നല്ലേ ഇത് തെളിയിക്കുന്നത്? മാത്രമല്ല, ഫോസിൽ തെളിവുകളുടെ മുന്നിൽ ഇവരുടെ സ്ഥിരതാവാദവും പൊളിയുന്നു. ദൈവം ജീവികളെ സൃഷ്ടിച്ചതിനു ശേഷം അവയ്ക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, അന്നത്തെപോലെ ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നു എന്നതാണ്‌ സ്ഥിരതാവാദത്തിന്റെ കാതൽ. എങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് കാംബ്രിയൻ തൊട്ട് ഇന്നോളം വരെയുള്ള ഫോസിൽ രേഖകളിൽ ഒരേതരം ജീവികളെതന്നെ കാണേണ്ടതാണ്‌. അതായത് ഇന്നത്തെ ജീവികൾ ആന, മയിൽ, ഒട്ടകം, കുതിര, കൂടെ പാമ്പ്, തവള മത്സ്യം ഒപ്പം നമ്മളും ഇവരുടെയെല്ലാം ഫോസിലുകൾ കാംബ്രിയൻ തൊട്ടുള്ള ഫോസിൽ ശേഖരങ്ങളിൽ നിരന്തരമായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ഫോസിൽ രേഖകളെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്‌. അത് ലളിതമായ ജൈവരൂപങ്ങളിൽനിന്ന്‌ സങ്കീർണമായ ജൈവരൂപങ്ങൾക്കിലേക്ക് നിരന്തരം രൂപം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കയായിരുന്നു; പരിണമിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 400 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തുടങ്ങിയ ആ പ്രക്രിയയുടെ ഇന്നത്തെ പതിപ്പാണ് മനുഷ്യൻ. സ്ഥിരതാവാദമുയർത്തുന്ന സൃഷ്ടിവാദികൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കാംബ്രിയനിലെ ട്രൈലോബൈറ്റിനെ ഇന്നത്തെ ഏതെങ്കിലും പുഴയിലോ, കുളത്തിലോ കടലിൽതന്നെയോ മുങ്ങിത്തപ്പി കാണിച്ചുതരികയാണ്  

     കാംബ്രിയൻ ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യം കാണുന്നത് നട്ടെല്ലില്ലാത്ത ജീവികളെയാണ്‌. മധ്യകാംബ്രിയനിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നട്ടെല്ലുള്ള ജീവികളുടെ പൂർവ്വരൂപങ്ങളെ കണ്ടുതുടങ്ങുന്നു. ഇനി നട്ടെല്ലികളുടെ മാത്രം പരിണാമപ്രക്രിയ എടുത്താൽ സലൂറിയനിൽ (43.8 കോടി വർഷം മുതൽ 41.7 കോടി വർഷം വരെ) എത്തുമ്പോഴേക്കും മത്സ്യവിഭാഗങ്ങളെ കണ്ടുതുടങ്ങുന്നു. ഇത് പിന്നീട് ഡേവോനിയനിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉഭയജീവികളിലേക്ക് പരിണമിക്കുന്നു. പെർമിയനിൽ (കഴിഞ്ഞ 29 കോടി വർഷം മുതൽ കഴിഞ്ഞ 24.5 കോടി വർഷം വരെ) ഉരഗങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നു. ഉരഗപരിണാമം പിന്നീട് 20 കോടി വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് രണ്ടായി തിരിയുന്നു. ഒരു ശാഖ ഡിനോസറുകളിലേക്കും ഒരു ശാഖ സസ്തനികളിലേക്കും നീങ്ങുന്നു. എന്നാൽ പ്രകൃതിനിദ്ധാരണം ഡിനോസറുകൾക്ക് അനുകൂലമായതിനാൽ അവ വംശനാശമടയുന്നതുവരെ, സസ്തനികൾ ഒരരികിലേക്ക് ഒതുക്കപ്പെട്ടു. 6.5 കോടി വർഷം മുതൽ-ഡിനോസർ വിനാശത്തിനുശേഷം- സസ്തനികൾ വ്യപിക്കുന്നു. 4.5 കോടി വർഷം തൊട്ട് സസ്തനികളിൽ പ്രൈമേറ്റുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു. പ്രൈമേറ്റ് പരിണാമം 70-60 വർഷം മുതൽ മനുഷ്യനിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ 2 ലക്ഷം വർഷത്തിനുശേഷം മനുഷ്യൻ പരിണമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയവർ തന്നെയാണ്‌ വന്നവഴി നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ പിടലിക്ക് സൃഷ്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കെട്ടിയേല്പിക്കുന്നത്. കപടമായ സൃഷ്ടിവാദം എന്തുതന്നെ കെട്ടിയെഴുനെള്ളിച്ചാലും മനുഷ്യൻ തേച്ചാലും കുളിച്ചാലും പോകാത്ത ഒന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ DNAയിൽ രേഖപ്പെടുത്തപെട്ടതാണ്‌. കടുത്ത ദൈവവിശ്വാസിയുടെയും പക്കാ നാസ്തികന്റെയും DNAയിൽ അവർ വന്നവഴിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ രേഖകളുണ്ട്. നമ്മുടെ DNAയിൽ കോടിക്കണക്കിൻ വർഷത്തെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. DNAയിലെ ഫോസിൽ ജീനുകളാണ്‌ നമ്മുടെ ആവിർഭാവത്തെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ നല്കുന്നത്. ഫോസിൽ ജീനുകൾ:പ്രകൃതിനിർധാരണം വഴി നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ട ജീനുകൾ.  ഈ ജീനുകൾ നമ്മുടെ പൂർവികജീവികൾക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഫോസിലാക്കപ്പെട്ടു. ഇത്തരം ജീനുകളുടെ ശവപ്പറമ്പാണ് നമ്മുടെ ജൈനോം. ഈ ജീനുകളിൽ നടന്ന പഠനം പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൽ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

     മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിവാദക്കാർ പറയുന്നതുപോലെ ദൈവസൃഷ്ടിയല്ല, മറിച്ച് പരിണാമത്തിലൂടെയാണ്‌ രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഈ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കാം. മനുഷ്യനും ചിമ്പാൻസിയും തമ്മിൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് യാതൊരു സാമ്യവുമില്ല. മനുഷ്യൻ രണ്ട് കാലിൽ നിവർന്ന് നടക്കുന്ന, വികസിതമായ തലച്ചോറുള്ള, ഉപകരണങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന, സംസ്കാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച വിശിഷ്ടജീവി. ചിമ്പാൻസിയോ ഏതാനും ചുവടുകൾ മാത്രം ഇരുകാലിൽ നടക്കുവാൻ കഴിയുന്ന, മനുഷ്യന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് മാത്രം തലച്ചോറുള്ള, സർവാംഗം രോമമുള്ള ഒരു ജീവി. എന്നാൽ കാഴ്ചയിലുള്ള ഈ വ്യത്യാസത്തെ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന അപാരമായ സാമ്യം ഈ രണ്ട് ജീവികൾ തമ്മിലുണ്ട്. അതായത്‌ നമ്മളും ചിമ്പാൻസിയും തമ്മിൽ ജനിതകതലത്തിൽ 98.5%(11) തുല്യമാണ്‌. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ജീനുകളും ഒരു ചിമ്പാൻസിയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ജീനുകളും 98.5 % ഒന്നാണ്‌. ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് സ്വന്തം രൂപത്തിൽ തന്നെയാണെന്ന് മതങ്ങൾ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മനുഷ്യന്‌ മറ്റുജീവികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജനിതകഘടന ഉണ്ടകേണ്ടതുണ്ട്‌. അതെ, മനുഷ്യന്റെ ജനിതകഘടാന മറ്റൊരു ജീവിയുടെ ജൈനോമുമായി ഒത്തുപോകാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നതോ, കാഴ്ചയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തരായ രണ്ട് ജീവികൾ തമ്മിൽ ജീൻ തലത്തിൽ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന സാമ്യം. വെറും 1.5 % ജീനുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടിട്ടാണ്‌ ജെറീദ്ഡായമണ്ട് മനുഷ്യനെ മൂന്നാം ചിമ്പാൻസിയെന്ന് വിളിച്ചത്. മനുഷ്യൻ ജീൻ തലത്തിൽ ഇതര മനുഷ്യക്കുരങ്ങുകളുമായും ഗണ്യമായവിധത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു. ഇത് വിളിച്ചുപറയുന്നത്, മനുഷ്യന്റെ ഉല്പത്തി ഈ ജന്തുലോകത്തുനിന്നുതന്നെയാണെന്നാണ്‌. ഇത് മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഭൂമിയിലെ സകലമാന ജീവികളുംജനിതകമായി പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. ഇതൊരു പ്രാപഞ്ചിക സത്യമാണ്‌. ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന അനിഷേധ്യമായ തെളിവുകൾ. 

     ദൈവമെന്ന ആശയം ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ, ജീവൻ ആവിർഭവിച്ചതിനുശേഷം 400 കോടി വർഷങ്ങൾ കഴിയേണ്ടിവന്നു. ഇതിനിടയിലെ സുദീർഘമായ കാലയളവിൽ ഒരു ജീവിയും ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിച്ചില്ല.അതിനുകാരണം, ദൈവമെന്ന ആശയത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ തികച്ചും intelligent ആയ ജീവി ഉല്ഭവിക്കണം. അതാണ്‌ മനുഷ്യൻ. അവൻ ഭംഗിയായി ദൈവത്തെ ഡിസൈൻ ചെയ്തു. അതെ ജീവലോകത്തെ intelligent designer മനുഷ്യനാണ്‌. അവനില്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ദൈവവുമില്ല. 
   
ആധാരഗ്രന്ഥങ്ങൾ:

1. Carl zimmer Evolution:  The triumph of an idea Harperpernnial, 2006, p.79
2. Simon Conway Morris- The crucible of Creation: burgess shale and the rise of animals, Oxfprd 1999
3. Paul Davis- The 5th Miracle: the search for the origin and meaning of life. Simon & schuster 1999, p. 81
4. Neil shubin- Your innerfish: The amazing discovery of our 375 - Million-year-old ancestor, Penguin, 2009,    p. 31-43.
5. Richard southwood- The story of life, oxford 2003, p.129
6.  Richard southwood: 9 The World of the dinosaurs. 
7. Carl Zimmer- Evolution, p. 159-167.
8. Alice Roberts-  The incredible human journy,  bloomsbury 2009. p. 45
9. Robert Foley- Humans before Humanity: A evolutionary prespective blackwell, 1997
10. Richard sothwood- Story of life, p.216.
11. ( a better estimate would be that 95% of the base pairs are exactly shared between chimpanzee and human DNA. In this sample of 779 kb, the divergence due to base substitution is 1.4%, and there is an additional 3.4% difference due to the presence of indels. )Divergence between samples of chimpanzee and human DNA sequences is 5%, counting indels
Roy J. Britten*
+ Author Affiliations

California Institute of Technology, 101 Dahlia Avenue, Corona del Mar, CA 92625
Contributed by Roy J. Britten

419 comments:

1 – 200 of 419   Newer›   Newest»
സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

ദൈവമെന്ന ആശയം ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ, ജീവൻ ആവിർഭവിച്ചതിനുശേഷം 400 കോടി വർഷങ്ങൾ കഴിയേണ്ടിവന്നു. ഇതിനിടയിലെ സുദീർഘമായ കാലയളവിൽ ഒരു ജീവിയും ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിച്ചില്ല.അതിനുകാരണം, ദൈവമെന്ന ആശയത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ തികച്ചും intelligent ആയ ജീവി ഉല്ഭവിക്കണം. അതാണ്‌ മനുഷ്യൻ. അവൻ ഭംഗിയായി ദൈവത്തെ ഡിസൈൻ ചെയ്തു. അതെ ജീവലോകത്തെ intelligent designer മനുഷ്യനാണ്‌. അവനില്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ദൈവവുമില്ല.

Subair said...

പരിണാമ വാദം എന്താണ് എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം പരിണാമവാദികള്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കന്ന് പോലെ തെന്നെ, സൃഷ്ടിവാദം എന്താണ് എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം സൃഷ്‌ടി വാദികള്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കയല്ലേ വേണ്ടത്.

ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂര്‍ ഉള്ള ആറു ദിവസങ്ങളിലാണ് സൃഷ്ടി നടത്തിയത് എന്ന് ബൈബിള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും എല്ലാ സൃഷ്‌ടിവാദികളും അങ്ങിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

അതെ പോലെ സൃഷ്ട്‌ിവാദം ആണ് ശരി എങ്കില്‍ ദൈവം എന്തെ അങ്ങിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നലും അര്‍ഥം ഇല്ല, ദൈവതിനെന്തേ അങ്ങിനെ സൃഷിടിച്ചുകൂടാ എന്ന് മറുചോദ്യം ഉയര്‍ത്താം എന്നത് തെന്നെ കാരണം.

പരിണാമവാദം ശാസ്ത്മാണ് എങ്കില്‍, അത് അങ്ങിനെ തെന്നെ പറയുകയാണ്‌ ഉത്തമം, അല്ലാതെ സൃഷ്ടി വാദത്ത്തെക്കാള്‍ മെച്ചമാണ് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല.

Subair said...

ചില ലെയ്മാന്‍ സംശയങ്ങള്‍..

ഇപ്പോള്‍ സാധാരണ കണ്ടു വരാറുള്ളത്..പരിണാമവാദത്തില്‍ ഇടക്കണ്ണികള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമിലാല്‍ എന്നാ വാദമാണ്..താങ്കള്‍ പക്ഷെ ഇടക്കണ്ണികള്‍ ഉണ്ട് എന്ന് വാദിച്ചു കാണുന്നു.

ഒരു ജീവി വര്‍ഗത്തിന് രൂപപരമോ, ശാരീരികമായോ കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടായ ഓരോ ഘട്ടങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്ന ഇടക്കന്ണികള്‍, ഇന്ന് ലഭ്യമായ പൂര്‍ണമായ ജാവ്ജാതികളുടെ ഫോസിളുകള്‍ക്ക് ആനുപാതികമായി ഉണ്ട് എന്ന് താങ്കള്‍ കരുതുനുണ്ടോ ?


കരയില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന നായപോലെയോ മറ്റോ ഉള്ള സസ്തനിയാണ് കടലില്‍ ജീവിക്കുന്ന തിമിഗലമായി പരിണമിച്ചത് എന്ന് താങ്കള്‍ പറഞ്ഞു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ കരയില്‍ ജീവിക്കുന്ന നായപോലെയുള്ള ജീവി തിമിംഗലം ആയി മാറണം എങ്കില്‍ എത്ര പരിണാമ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയീരിക്കണം (10, 100, 1000 പോലെയുള്ള ഒരു ഏകദേശ നമ്പര്‍ ആണ് ഉദ്ടെഷിക്കുനന്തു) അതെ പോലെ എത്ര കാലം എടുത്തിരിക്കും ?

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

Subair said:
ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂര്‍ ഉള്ള ആറു ദിവസങ്ങളിലാണ് സൃഷ്ടി നടത്തിയത് എന്ന് ബൈബിള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും എല്ലാ സൃഷ്‌ടിവാദികളും അങ്ങിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

>>>>>തീർച്ചയായും. പക്ഷേ, സൃഷ്ടിവാദികൾ എങ്ങനെയാണ്‌ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാൽ കൊള്ളാം

അരുണ്‍/arun said...

വീണ്ടും വായിക്കാന്‍

മുക്കുവന്‍ said...

subair,

Spider and Goat are very closely related. artificial spider silk is produced from goat milk... is that a answer for your question? if you need more DNA information, please do search google :)

Chethukaran Vasu said...
This comment has been removed by the author.
Chethukaran Vasu said...
This comment has been removed by the author.
Chethukaran Vasu said...

പ്രിയ സുബൈര്‍ ,

"ഒരു ജീവി വര്‍ഗത്തിന് രൂപപരമോ, ശാരീരികമായോ കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടായ ഓരോ ഘട്ടങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്ന ഇടക്കന്ണികള്‍, ഇന്ന് ലഭ്യമായ പൂര്‍ണമായ ജാവ്ജാതികളുടെ ഫോസിളുകള്‍ക്ക് ആനുപാതികമായി ഉണ്ട് എന്ന് താങ്കള്‍ കരുതുനുണ്ടോ"


പൊതുവില്‍ ആരുടെയെങ്ങിലും മനസ്സു വേദനിപ്പിക്കരുതെന്നു ആഗ്രഹമുള്ളത്‌ കൊണ്ട് പരിണാമ ചര്‍ച്ചകളില്‍ നിന്നും വിട്ടു നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു .. എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത് പൊതുവില്‍ പരിണാമ -സൃഷ്ടിവാദ ചര്‍ച്ച "ശാസ്ത്രീയം " എന്നതിനെക്കാളും " വൈകാരികം " ആണെന്ന് അത് നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാള്‍ക്ക്‌ തോന്നിപ്പോകും .അത് സ്വാഭാവികം ആണ് താനും , മത വിസ്വാസവിമായി ബന്ഫ്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുമ്പോള്‍ പ്രത്യേകിച്ചും .

എങ്കിലും പൊതുവില്‍ മിതത്വം പാലിക്കുന്ന ഒരാളാണ് താങ്കള്‍ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ..മാത്രമല്ല താങ്കളുടെ മേല്‍ കമന്റു എന്റെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധക്ക് പാത്രമായി .. കാരണം മറ്റൊന്നുമാല്‍ തങ്ങളുടെ ചോദ്യം ന്യായമാണ് .. ഇതേ ചോദ്യം ഞാന്‍ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചിരുന്നു പരിണാമ ശാസ്ത്രത്തെ വിമര്‍ശനപരമായ അനാലിസിസ് നടത്തി മനസ്സിലാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ഒരാള്‍ എന്നാ നിലക്ക് .

ആ ചിന്താ ശ്രമങ്ങള്‍ ക്കിടക്കു ഞാന്‍ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം ,പരിണാമത്തില്‍ ഓരോ പ്രധാന ഖട്ടങ്ങളും ഓരോ stable state (ആപേക്ഷികമായി ) ആണ് എന്നുള്ളതാണ് .. അതായത് , അനുകൂല ഖടകങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന , ഒരു ചുറ്റുപാടില്‍ ജീവി വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ധാരാളമായി പെറ്റു പെരുകുകയും തത് ഭലമായി അവയുടെ ധാരാളം സ്പെസിമെന്‍സ് ഫോസിലായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് . ഇടക്കന്ണികള്‍ ആകട്ടെ അത്തരം stable state കള്‍ക്കിടയില്‍ ചുരുങ്ങിയ കാലങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ പരിനാമാപ്പെടുകയോ , പാരിസ്ഥിക കാരണങ്ങളാല്‍ വര്‍ദ്ധിതമായ അളവില്‍ population explosion ഇല്ലാതിരുന്ന സ്പെഷിസുകളും ആണ് .

കൂടുതല്‍ വംശവര്‍ധന ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതോ , കൂടുതല്‍ കാലം തങ്ങളുടെ സ്പിഷിസ് ഇന്റെഗ്രിട്ടി നില നിര്‍ത്താന്‍ കഴിഞ്ഞതോ ആയ - അന്നത്തെ ചുറ്റുപാടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കൂടുതല്‍ stable ആയ ഒരു സ്പെഷിസ് സ്വാഭാവികമായും പ്രതുത്പാടനതോലൂടെ പെറ്റു പെരുകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത്തരം സ്പ്ഷിസുകല്ടെ ഫോസിലുകള്‍ ആപേക്ഷികമായി ഇടക്കന്നികലെക്കാള്‍ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് .

ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍ , ഇടക്കന്നികളിലെ ഓരോ സ്പിഷിസിന്ടെയും പോപുലേഷന്‍, കൂടുതല്‍ stable ആയ സ്പിഷിസുകളുടെ പോപുലെഷനെക്കളും കുറവായിരിക്കും എന്നത് കൊണ്ട് അവയുടെ ഫോസിലുകല്ടെ എന്നാവും ആനുപാതികമായി കുറവായിരിക്കും എന്നര്‍ത്ഥം .

Jack Rabbit said...

Subair said ..പരിണാമ വാദം എന്താണ് എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം പരിണാമവാദികള്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കന്ന് പോലെ തെന്നെ, സൃഷ്ടിവാദം എന്താണ് എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം സൃഷ്‌ടി വാദികള്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കയല്ലേ വേണ്ടത്.

തീര്‍ച്ചയായും . പക്ഷേ, അവര്‍ക്കിടയില്‍ തന്നെ പരിണാമം (to fit the data and court ruling) സംഭവിച്ചിരിക്കുകയല്ലെ ? അപ്പോള്‍ അവരിലാരു പറയുന്നതാണു ശരി ?

Young earth creationism

Gap creationism

Day age creationism

Progressive creationism

Intelligent design creationism

And there are countless non-christian creation myths found in every other cultures around the world

/JR

Santosh said...

Extinction എന്നാ ഒന്നു മനുഷ്യരില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്? വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരില്‍ എന്തു വിഡ്ഢിത്തങ്ങളും എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതോന്നും കാണണ്ടായിരുന്നു

Sreejith kondottY/ ശ്രീജിത് കൊണ്ടോട്ടി said...

വായിച്ചു, ചര്‍ച്ച വീക്ഷിക്കുന്നു..

KP said...

On what Subair said:

I think, creation according to islam was also done in 6-8 days. But they are not sure whether a day amounts to 1000yrs or 50000yrs (May be someone will correct me)..

But the truth is that they have no idea the timescales involved, still claim that creationism has detailed information on every aspect. In spite of their ignorance, they use every junk research as a support their views!!

KP said...

track...

KP said...

[[Subair said: പരിണാമ വാദം എന്താണ് എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം പരിണാമവാദികള്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കന്ന് പോലെ തെന്നെ, സൃഷ്ടിവാദം എന്താണ് എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം സൃഷ്‌ടി വാദികള്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കയല്ലേ വേണ്ടത്.]]

Of course..but to tell you the truth.. I have been asking one such സൃഷ്‌ടി വാദി for any such scientific evidence. Sad to say, not yet an iota of evidence is shown till day..

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

"കരയില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന നായപോലെയോ മറ്റോ ഉള്ള സസ്തനിയാണ് കടലില്‍ ജീവിക്കുന്ന തിമിഗലമായി പരിണമിച്ചത് എന്ന് താങ്കള്‍ പറഞ്ഞുകരയില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന നായപോലെയോ മറ്റോ ഉള്ള സസ്തനിയാണ് കടലില്‍ ജീവിക്കുന്ന തിമിഗലമായി പരിണമിച്ചത് എന്ന് താങ്കള്‍ പറഞ്ഞു"

>>>"താങ്കൾ ഇയോസിൻ ഫോസിൽ ശേഖരത്തിലേക്ക് ഒന്നു നോക്കൂ. ഇവിടെവെച്ച് ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി, തിമിംഗലം പരിണമിക്കുന്നത് കാണാം. തിമിംഗലം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ദൈവം ‘ഉണ്ടാകൂ’ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായതൊന്നുമല്ല. ഒരു വിഭാഗം സസ്തനികളിലെ പരിണാമമാണ്‌ ലക്ഷക്കണക്കിന്‌ വർഷങ്ങളിലൂടെ തിമിംഗലത്തിലെത്തിച്ചേർന്നത്. ഇയോസിൻ യുഗത്തിലാണ്‌ ഇതിന്റെ ആരംഭം.(4.5 കോടി വർഷം തൊട്ട്) ഹിപ്പോപൊട്ടൊമസിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ബന്ധുവിൽനിന്നാണ്‌ ആ പരിണാമം തുടങ്ങുന്നത്."

'നായ' എവിടെനിന്നാണ്‌ ചർച്ചയിലേക്ക് കയറിയത് എന്ന് മനസ്സിലായില്ല.
മനുഷ്യന്റെയും കുരങ്ങിന്റെയും പൂർവികർ ഒരേ വിഭാഗമായിരുന്നു എന്നു പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ കുരങ്ങിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നതുപോലെയാണ്‌ സുബൈറിന്റെ ചോദ്യം. തിമിംഗലങ്ങൾ മത്സ്യങ്ങളല്ല. ഹിപ്പോപൊട്ടാമസുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള സസ്തനിയായ കടൽജീവികളാണിവ. തിമിംഗലങ്ങളുടെ പൂർവ്വികർ കരയിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക് ചേക്കേറിയ പാദങ്ങളുള്ള സസ്തനികളായിരുന്നു.ഇതിനർത്ഥം ഇന്നത്തെ ഹിപ്പോപൊട്ടൊമസിനും തിമിംഗലങ്ങൾക്കും ഒരേ പൊതു പൂർവികരായിരുന്നു എന്നാണ്‌. നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ടാലുമില്ലെങ്കിലും സത്യം സത്യമല്ലാതിരിക്കുന്നില്ല.

സെറ്റാസി വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട സസ്തനിയായ ഒരു കടൽജീവിയാണ് തിമിംഗലം. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി നീലതിമിംഗലമാണ്.
തിമിംഗലം എന്ന പേര്‌ സെറ്റാസീ വർഗ്ഗത്തിലെ എല്ലാ ജീവികളേയും സൂചിപ്പിക്കാനോ, അവയിലെ വലിയവയെ സൂചിപ്പിക്കാനോ അതുമല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്തുത വർഗ്ഗത്തിലെ ചില കുടുംബങ്ങളെ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കാനോ ആയി പലരീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ആധുനികനിർ‌വചനപ്രകാരം ഡോൾഫിനുകളോ പോർപോയിസുകളോ അല്ലാത്ത എല്ലാ സെറ്റാസീവർഗ്ഗജീവികളും തിമിംഗലങ്ങളാണ്‌. ഈ വർഗ്ഗീകരണപ്രകാരം കൊലയാളി തിമിംഗലങ്ങളും പൈലറ്റ് തിമിംഗലങ്ങളും അവയുടെ പേരിൽ തിമിംഗലം എന്നുണ്ടെങ്കിലും തിമിംഗലങ്ങളുടെ വർഗ്ഗത്തിൽ പെടുന്നില്ല. ജീവശാസ്ത്രവർഗീകരണമനുസരിച്ച് കൊലയാളി തിമിംഗലങ്ങൾ ഡോൾഫിനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്നു.

Subair said...

സുശീല്‍, താങ്കള്‍ തെന്നെ പറഞ്ഞു ഹിപ്പോവും തിമിംഗലവും പൊതു പൂര്‍വികാനില്‍ നിന്നും പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ് എന്ന്.

അതായത് മനുഷ്യനും കുരങ്ങനും ഒരേ പൂര്‍വികരില്‍ നിന്നാണ് പരിണമിച്ചുണ്ടായത് എന്ന് പറയുംപോലെ.

ഇനി ഈ പൂര്‍വികന്‍ ചെന്നായ പോലെയുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് (wolf like creature)എന്നാണു ഞാന്‍ വായിച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെ സ്പെസിഫിക് ആവാതെ ഞാന്‍ നായ പോലെയുള്ള ജീവി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ അങ്ങിനെയാണ് നായ വന്നത്.

ചില ചിത്രങ്ങള്‍ ഇവിടെയുണ്ട്. അവ ഏകദേശം നായ പോലെയൊക്കെ തെന്നെയുണ്ട്‌ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്.

http://www.squidoo.com/whale-evolution

http://en.wikipedia.org/wiki/Evolution_of_cetaceans


ചെത്തുകാരന്‍ വാസു:

എനിക്കിതൊരു തമാശയായിട്ടാണ് തോന്നിയത്, പക്ഷെ മുക്കുവന്‍ പറഞ്ഞ പോലെ

spider and Goat are very closely related. artificial spider silk is produced from goat milk... is that a answer for your question? if you need more DNA information, please do search google :)

@ചെത്തുകാരന്‍ വാസു:

എന്‍റെ ചോദ്യത്തിന് തന്ന ഉത്തരം തൃപ്തികരമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ തല്‍കാലം അതില്‍ പിടിച്ചു കൂടുതല്‍ തര്‍ക്കിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നന്ദി.

@ജാക്ക്/കെപി:എന്നെ വിട്ടേക്കു, ഞാന്‍ ഇവിടെ വന്നിട്ടേയില്ല..

Subair said...

മുകളില്‍ കമ്മന്റില്‍ സോറി കുറച്ചു കാര്യങ്ങള്‍ വിട്ടുപോയീ..

മുക്കുവന്‍:

എനിക്കിതൊരു തമാശയായിട്ടാണ് തോന്നിയത്, പക്ഷെ മുക്കുവന്‍ പറഞ്ഞ പോലെ നെറ്റില്‍ സേര്‍ച്ച്‌ ചെയ്തപ്പോള്‍ താങ്കള്‍ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടു..

spider and Goat are very closely related. artificial spider silk is produced from goat milk... is that a answer for your question? if you need more DNA information, please do search google :)

ഇതൊക്കെ പരിണാമതിന് തെളിവാണ് അപ്പോഴാണ്‌ മനസ്സിലായത്‌.. :-)

Subair said...

As I was seraching for the "wolf like ancester" of the whales, I stumbled up on this link. Very funny, hope the evolutionists out here can also apprecaite the humour in this..

I liked the following two...

1.
The Whale fairy tale

2. The Flat Flounder Squirrel1

മനു said...

കൊള്ളാം സുബൈര്‍ നല്ല ലിങ്കുകള്‍ , മിക്കി മൌസ് കണ്ടു , വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ രണ്ടു കാലില്‍ നടക്കുന്ന പുച്ചഉണ്ട് എന്ന് സുബൈര്‍ പറഞ്ഞാല്‍ അതില്‍ അതിശയം ഒന്നും ഇല്ല .

cALviN::കാല്‍‌വിന്‍ said...

മനോഹരമായ പോസ്റ്റ്, വിജ്ഞാനപ്രദമായ അനേകം വിവരങ്ങൾ.

ഇതൊക്കെ മനസിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോവുന്നവരോട് സിമ്പതി മാത്രം :)

Subair said...

കൊള്ളാം സുബൈര്‍ നല്ല ലിങ്കുകള്‍ , മിക്കി മൌസ് കണ്ടു , വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ രണ്ടു കാലില്‍ നടക്കുന്ന പുച്ചഉണ്ട് എന്ന് സുബൈര്‍ പറഞ്ഞാല്‍ അതില്‍ അതിശയം ഒന്നും ഇല്ല
==============


മനുവിന് ഞാന്‍ ആ ലിങ്ക് നല്‍കിയതില്‍ നിന്ന് അങ്ങിനെയാണ് മനസ്സിലായത്‌ എന്നതില്‍ എനിക്കുമില്ല ഒട്ടും അത്ഭുതം...

kaalidaasan said...

Tracking

വി ബി എന്‍ said...

Tracking..

ഹൈന said...

പ്രശ്നം 6 ദിവസത്തിനാണ്.:)

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

Subair said...
ചില ലെയ്മാന്‍ സംശയങ്ങള്‍..

ഇപ്പോള്‍ സാധാരണ കണ്ടു വരാറുള്ളത്..പരിണാമവാദത്തില്‍ ഇടക്കണ്ണികള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമിലാല്‍ എന്നാ വാദമാണ്..താങ്കള്‍ പക്ഷെ ഇടക്കണ്ണികള്‍ ഉണ്ട് എന്ന് വാദിച്ചു കാണുന്നു.

ഒരു ജീവി വര്‍ഗത്തിന് രൂപപരമോ, ശാരീരികമായോ കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടായ ഓരോ ഘട്ടങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്ന ഇടക്കന്ണികള്‍, ഇന്ന് ലഭ്യമായ പൂര്‍ണമായ ജാവ്ജാതികളുടെ ഫോസിളുകള്‍ക്ക് ആനുപാതികമായി ഉണ്ട് എന്ന് താങ്കള്‍ കരുതുനുണ്ടോ ?

>>>>>>>>>> ഈ വിഷയത്തിൽ വിശദമായ പോസ്റ്റ് ഉടൻ വരുന്നുണ്ട്.

വാത്സ്യായനന്‍ said...

തര്‍ക്കിക്കാന്‍ ഒന്നും ഞാന്‍ ഇല്ല. ഇത്രയധികം വിവരങ്ങള്‍ മലയാളത്തില്‍ എഴുതി വായനക്കാരുടെ അറിവിലേക്കായി പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തതിനു നന്ദി. മലയാളത്തില്‍ ശാസ്ത്രവും ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബ്ലോഗുകള്‍ പൊതുവേ കുറവാണല്ലോ. ആ കുറവ് നികത്താന്‍ താങ്കളെ പോലെ ഉള്ളവരുടെ യത്നത്താല്‍ സാധിക്കട്ടെ.

Imthiyas Abdulla said...

1) പരിണാമ പ്രക്രിയ എന്നും തുടരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണോ ?

2 ) ആണെങ്കില്‍ ഏറ്റവും സമീപകാലത്ത് പൂര്‍ത്തിയായതോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ആയ പരിണാമ പ്രക്രിയ തെളിവ് സഹിതം ഉദാഹരിക്കാമോ ?. (ഫോസില്‍ തെളിവുകളല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തെളിവുകള്‍, പരിണാമ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഷയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ തൊട്ടടുത്ത ജീവ വര്‍ഗ കണ്ണികള്‍ നമുക്ക് ഇന്ന് വ്യക്തമായി നിരീക്ഷിക്കാന്‍ പാകത്തില്‍ ഭൂമിയില്‍ നിലനില്കുന്നുണ്ടോ ?)

3) പരിണാമം എല്ലയ്പ്പോയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെങ്കില്‍ ഓരോ ജീവവര്‍ഗങ്ങള്‍കിടയിലും ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളോടെ അനേകം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ടുകാണുനില്ല ?

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

പോസ്റ്റിൽ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. “ഇവിടെയൊന്നും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്താനായില്ല” എന്ന്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്; എന്തെന്നാൽ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കൈകടത്തലിന്റെ തെളിവല്ലെ. കിട്ടിയ മനുഷ്യന്റെ ഫോസിലുകളൊന്നും ആരും കാ‍ണാതെ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയല്ലെ, സൃഷ്ടിവാദികളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ. സൃഷ്ടിവാദികളും ഇനി കുഴിച്ചെടുത്ത് അതിന്റെ തെളിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരും. ഇത് സത്യം സത്യം സത്യം.

നിസ്സഹായന്‍ said...

ഹൃദ്യവും പഠനാര്‍ഹവുമായ ലേഖനത്തിന് ആശംസകള്‍. ചര്‍ച്ചകള്‍ വീക്ഷിക്കുന്നു. പുറകെ വരാം.

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

@ സുശീൽ കുമാർ:
ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും 400,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ഒരു പല്ല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് 2010 ഡിസംബറിൽ ഒരു വാർത്ത വായിച്ചിരുന്നു. . വാർത്ത ഇവിടെ വായിക്കുക.

Abdul Khader EK said...

കാല്‍വിന്‍ said :
മനോഹരമായ പോസ്റ്റ്, വിജ്ഞാനപ്രദമായ അനേകം വിവരങ്ങൾ.
ഇതൊക്കെ മനസിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോവുന്നവരോട് സിമ്പതി മാത്രം :)

'വിജ്ഞാനപ്രദമായ അനേകം വിവരങ്ങൾ' നല്‍കിയ പോസ്ടരോട് ഒരു അഭ്യര്‍ത്ഥന: മനുഷ്യന്റെയും കൂടെ മറ്റു ചില ജീവികളുടെയും ഇവലൂഷ്യന്‍ ട്രീ ഒരു പറഞ്ഞു അല്ലെങ്ങില്‍ ഒന്ന് വരച്ചു തരാവോ.

പോസ്റ്റില്‍ നിന്ന്
ഒന്ന് : ------ നമ്മൾ ഹോമോസാപിയൻസ് 1450 ക്യുബിക് സെന്റീമീറ്റർ തലച്ചോറുമായി ആദ്യമായി ഫോസിലിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ 2 ലക്ഷം വർഷത്തിനുശേഷമാണ്‌. -------
രണ്ടു: ഇന്നുവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഫോസിൽ Cyanobacteria യുടേതാണ്‌. പടിഞ്ഞാറൻ ആസ്ത്രേലിയയിലെ Warrawoona എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നുമാണ്‌ അവ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഫോസിലുകളുടെ പ്രായം 350 കോടി വർഷമാണ്‌ ------

മനുഷ്യന്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ 2 ലക്ഷം വർഷത്തിനുശേഷമാണ്‌, നമ്മുക്കു ലഭ്യമായ ഫോസിലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഏറ്റവും പ്രായം കണക്കാക്കിയത് 350 കോടി വര്‍ഷ മാണ്. ഇത്രയും കോടി വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പുള്ള വിവരങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയവര്‍ വെറും 2 ലക്ഷം വര്‍ഷം മാത്രമുള്ള മനുഷ്യന്‍റെ പരിണാമത്തിലെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും വിശദീകരിച്ചു തരാന്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ?

Imthiyas Abdulla said...

1) പരിണാമ പ്രക്രിയ എന്നും തുടരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണോ ?

2 ) ആണെങ്കില്‍ ഏറ്റവും സമീപകാലത്ത് പൂര്‍ത്തിയായതോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ആയ പരിണാമ പ്രക്രിയ തെളിവ് സഹിതം ഉദാഹരിക്കാമോ ?. (ഫോസില്‍ തെളിവുകളല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തെളിവുകള്‍, പരിണാമ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഷയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ തൊട്ടടുത്ത ജീവ വര്‍ഗ കണ്ണികള്‍ നമുക്ക് ഇന്ന് വ്യക്തമായി നിരീക്ഷിക്കാന്‍ പാകത്തില്‍ ഭൂമിയില്‍ നിലനില്കുന്നുണ്ടോ ?)

3) പരിണാമം എല്ലയ്പ്പോയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെങ്കില്‍ ഓരോ ജീവവര്‍ഗങ്ങള്‍കിടയിലും ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളോടെ അനേകം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ടുകാണുനില്ല ?

ea jabbar said...

തലച്ചോറും മനസ്സും പരിണാമവും ‍

ea jabbar said...

emotional brain and morality

kaalidaasan said...

>>>>>ഇപ്പോള്‍ സാധാരണ കണ്ടു വരാറുള്ളത്..പരിണാമവാദത്തില്‍ ഇടക്കണ്ണികള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമിലാല്‍ എന്നാ വാദമാണ്..താങ്കള്‍ പക്ഷെ ഇടക്കണ്ണികള്‍ ഉണ്ട് എന്ന് വാദിച്ചു കാണുന്നു.
.<<<<<<


ഇത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയാണ്.

ഇടക്കണ്ണികള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഒരു പരിണാമ വാദിയും പറയാറില്ല. ഇടക്കണികളുടെ ഫോസിലുകള്‍ ലഭിച്ചില്ല എന്നത് പരിണാമ വാദത്തിനെതിരല്ല എന്നു മാത്രമേ അവര്‍ പറയുന്നുള്ളു.

എന്തുകൊണ്ട് ഇടക്കണ്ണികളുടെ ഫോസിലുകള്‍ മറ്റ് ഫോസിലുകള്‍ പോലെ സുലഭമല്ല എന്നതിന്റെ കാരണം വാസു മുകളില്‍ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യുക്തി said...

മലയാള ബൂലോകത്ത് പരിണാമ സംബന്ധിയായ പോസ്റ്റുകളില്ല എന്ന പ്രശ്നത്തിന്റെ ഒരു പരിഹാര തുടക്കമാണിത്.അമിത സാങ്കേതിക സൂചികകള്‍ ഒഴിവാക്കി കുറെകൂടെ വിശദീകരണങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതു നന്നായിരിക്കും.ലേഖകന്റെ തല്‍ സംബന്ധിയായ ഒരു ലേഖനം എന്റെ പക്കലുണ്ട്,അതുകൂടെ ഉല്‍പ്പെടുത്തുന്നതു നന്നായിരിക്കും.സുശീല്‍കുമാര്‍ സഹായിക്കണം.‘പരിണാമ സര്‍വിവിഞ്ജാ‍നകോശം‘ ഭാഷാ ഇന്‍സ്റ്റിട്യൂട്ട് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്,ആധികാരിക വിവരങ്ങള്‍ അതില്‍നിന്നും കൂടെ ലഭ്യമാണ്.

യുക്തി said...

ഇംത്യാസഹമദിന്റെ ചോദ്യങ്ങള്‍ കാര്യം പഠിക്കാനാണങ്ങില്‍ വളരെ നന്ന്,മറുപടികിട്ടുമ്പോള്‍‘ കുരങ്ങുവാപ്പാ‘പറഞ്ഞ് കളിയാക്കാനാണെങ്ങില്‍ ഒരുരക്ഷയുമില്ല....

യുക്തി said...

സുബൈര്‍ സെഡ്....

Very funny, hope the evolutionists out here can also apprecaite the humour in this..>>>>>>>>

സുബൈറെ ഹ്യുമര്‍ മാത്രമല്ല ഒളിയംബു കൂടെ apprecaite ചെയ്തോള്ളു.അപ്രസ്സിയേഷന്‍ ഔട്ട് ഓഫ് ഇഗ്നറന്‍സ്.

Haryjith said...

Excellent post Susheel...We expect more clarifications and explanations regarding the Subject

Subair said...

ആ കാളിദാസന്‍ തര്‍ക്കിക്കാന്‍ എത്തിയോ..

ഇടക്കണ്ണികള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഒരു പരിണാമ വാദിയും പറയാറില്ല. ഇടക്കണികളുടെ ഫോസിലുകള്‍ ലഭിച്ചില്ല എന്നത് പരിണാമ വാദത്തിനെതിരല്ല എന്നു മാത്രമേ അവര്‍ പറയുന്നുള്ളു
==============

അപ്പൊ ഇടക്കണ്ണികളുടെ ഫോസിലുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടില്ല...ശരി.

എന്തുകൊണ്ട് ഇടക്കണ്ണികളുടെ ഫോസിലുകള്‍ മറ്റ് ഫോസിലുകള്‍ പോലെ സുലഭമല്ല എന്നതിന്റെ കാരണം വാസു മുകളില്‍ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
=============


ഞാന്‍ ആ ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്‍റെ ചോദ്യം ഇവയായിരുന്നു.

ഒരു ജീവി വര്‍ഗത്തിന് രൂപപരമോ, ശാരീരികമായോ കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടായ ഓരോ ഘട്ടങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്ന ഇടക്കന്ണികള്‍, ഇന്ന് ലഭ്യമായ പൂര്‍ണമായ ജാവ്ജാതികളുടെ ഫോസിളുകള്‍ക്ക് ആനുപാതികമായി ഉണ്ട് എന്ന് താങ്കള്‍ കരുതുനുണ്ടോ ?


കരയില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന നായപോലെയോ മറ്റോ ഉള്ള സസ്തനിയാണ് കടലില്‍ ജീവിക്കുന്ന തിമിഗലമായി പരിണമിച്ചത് എന്ന് താങ്കള്‍ പറഞ്ഞു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ കരയില്‍ ജീവിക്കുന്ന നായപോലെയുള്ള ജീവി തിമിംഗലം ആയി മാറണം എങ്കില്‍ എത്ര പരിണാമ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയീരിക്കണം (10, 100, 1000 പോലെയുള്ള ഒരു ഏകദേശ നമ്പര്‍ ആണ് ഉദ്ടെഷിക്കുനന്തു) അതെ പോലെ എത്ര കാലം എടുത്തിരിക്കും ?


വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയ ചോദ്യങ്ങളാണ്. കാളിടാസനും മരുപടിപറഞ്ഞു തര്‍ക്കിക്കാവുന്നതാണ്.

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

Imthiyas Abdulla said...
"1) പരിണാമ പ്രക്രിയ എന്നും തുടരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണോ ?

2 ) ആണെങ്കില്‍ ഏറ്റവും സമീപകാലത്ത് പൂര്‍ത്തിയായതോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ആയ പരിണാമ പ്രക്രിയ തെളിവ് സഹിതം ഉദാഹരിക്കാമോ ?. (ഫോസില്‍ തെളിവുകളല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തെളിവുകള്‍, പരിണാമ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഷയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ തൊട്ടടുത്ത ജീവ വര്‍ഗ കണ്ണികള്‍ നമുക്ക് ഇന്ന് വ്യക്തമായി നിരീക്ഷിക്കാന്‍ പാകത്തില്‍ ഭൂമിയില്‍ നിലനില്കുന്നുണ്ടോ ?)"

>>>>>പരിണാമം ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ കൺപാകത്തിന്‌ അരങ്ങേറുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ്‌ പ്രശ്നം. സൂക്ഷ്മ ജീവികളിൽ ഓരോ പുതിയ സാഹചര്യത്തിനുമനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന പരിണാമമാണ്‌ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാവുന്നത്. നിലവിലുള്ള സൂക്ഷ്‌മ ജീവികൾ തന്നെ ചെറിയ സഹചര്യമാറ്റം വരുമ്പോൾ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ച് ന്യൂനപക്ഷമായി നിലനിന്നിരുന്നവ പെട്ടെന്ന് പെരുകുകയും മറ്റുള്ളവ നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച നാം പലതവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷിപ്പനിയുടെ വൈറസുകൾ ഉണ്ടായത് ഇതിനുദാഹരണമാണ്‌. മരുന്നുകളെയും കീടനാശിനികളെയും നേരിടുമ്പോൾ ഐഡ്സ് വൈറസുകളും അനേകം കീടങ്ങളും എല്ലാം ഇത്തരം പരിണാമത്തിന്‌ വിധേയമാകുന്നുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന്‌ വർഷം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പരിണാമം ഒരു മനുഷ്യായുസ്സിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന ധാരണ പീറ്റർ ഗ്രാന്റ്, റോസ്മേരി ഗ്രാന്റ് എന്നിവർ ചേർന്ന് എഴുപതുകളിൽ മാറ്റിമറിച്ചു. ഗലപ്പഗോസ് ദ്വീപുകളിലെ ഡാർവിൻ ഫിഞ്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുരുവികളിൽ നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ്‌ ഇതിനാധാരം.

ഓരോ വ്യത്യസ്ത ജാതി ഫ്രിഞ്ചുകൾക്കും വ്യത്യസ്തതരം ഭക്ഷണശീലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ഭക്ഷണശീലമനുസരിച്ച് അവയുടെ കൊക്കുകൾ വ്യത്യസ്തതരത്തിൽ പരിണമിക്കുകയായിരുന്നു. പീറ്റർ ഗ്രാന്റും റോസ്മേരി ഗ്രാന്റും ചേർന്ന് ഇവയിൽ മീഡിയം ഗ്രൗണ്ട് ഫ്രിഞ്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവജാതി(Geospiza fortis)യെയാണ്‌ പഠനത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. മീഡിയം ഗ്രൗണ്ട് ഫ്രിഞ്ചുകൾക്ക് നല്ല തടിച്ച കൊക്കാണുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രധാനമായും വിത്തുകളാണ്‌ അവ ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അവയുടെ വലിപ്പത്തിലും രൂപത്തിലുമുള്ള കാര്യമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ നിനനിന്നിരുന്നു എന്നതാണ്‌.

(തുടരുന്നു..)

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

അവർ 1977-ൽ ഡഫേൻ മേജർ ദ്വീപിൽ ഉണ്ടായ കടുത്ത വരൾച്ചയുടെ കാലത്താണ്‌ നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. 551 ദിവസം അവിടെ മഴപെയ്തില്ല. മരങ്ങളൊക്കെ ഉണങ്ങിപ്പോയി. മീഡിയം ഫ്രിഞ്ചുകൾ സാധാരണ തിന്നിരുന്ന ചെറുവിത്തുകൾ കുറഞ്ഞു. വലിയവിച്ചുകളെ കടിച്ചുപൊട്ടിക്കാൻ വലിയ കൊക്കുള്ള ഫിഞ്ചുകൾക്ക് മാത്രമേ കുറഞ്ഞുള്ളു. ആ സവിശേഷത ഇല്ലാത്ത ഫിഞ്ചുകൾ വേഗം ചത്തൊടുങ്ങി. 1978-ൽ പീരറ്റ് ഗ്രാന്റും, റോസ്മേരി ഗ്രാന്റും ഡഫേൽ മേജറിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അവർ മീഡിയം ഗ്രൗണ്ട് ഫിഞ്ചുകളുടെ കൊക്കുകളുടെ അളവെടുത്തു. അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന തലമുറയിലെ ഫിഞ്ചുകൾക്ക് തങ്ങളുടെ പൂർവികരുടെ കൊക്കിനേക്കാൾ 3.4 % നീളം കൂടുതലായിരുന്നു. നമ്മുടെ കണ്മുമ്പിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന പരിണാമത്തിന്‌ ഉത്തമോദാഹരണമാണിത്.

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

Abdul Khader EK said...

'വിജ്ഞാനപ്രദമായ അനേകം വിവരങ്ങൾ' നല്‍കിയ പോസ്ടരോട് ഒരു അഭ്യര്‍ത്ഥന: മനുഷ്യന്റെയും കൂടെ മറ്റു ചില ജീവികളുടെയും ഇവലൂഷ്യന്‍ ട്രീ ഒരു പറഞ്ഞു അല്ലെങ്ങില്‍ ഒന്ന് വരച്ചു തരാവോ.

പോസ്റ്റില്‍ നിന്ന്
ഒന്ന് : ------ നമ്മൾ ഹോമോസാപിയൻസ് 1450 ക്യുബിക് സെന്റീമീറ്റർ തലച്ചോറുമായി ആദ്യമായി ഫോസിലിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ 2 ലക്ഷം വർഷത്തിനുശേഷമാണ്‌. -------
രണ്ടു: ഇന്നുവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഫോസിൽ Cyanobacteria യുടേതാണ്‌. പടിഞ്ഞാറൻ ആസ്ത്രേലിയയിലെ Warrawoona എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നുമാണ്‌ അവ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഫോസിലുകളുടെ പ്രായം 350 കോടി വർഷമാണ്‌ ------

മനുഷ്യന്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ 2 ലക്ഷം വർഷത്തിനുശേഷമാണ്‌, നമ്മുക്കു ലഭ്യമായ ഫോസിലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഏറ്റവും പ്രായം കണക്കാക്കിയത് 350 കോടി വര്‍ഷ മാണ്. ഇത്രയും കോടി വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പുള്ള വിവരങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയവര്‍ വെറും 2 ലക്ഷം വര്‍ഷം മാത്രമുള്ള മനുഷ്യന്‍റെ പരിണാമത്തിലെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും വിശദീകരിച്ചു തരാന്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ?

>>>>തീർച്ചയായും പ്രതീക്ഷിക്കാം. മനുഷ്യപരിണാമത്തിനു മാത്രമായി ഒരു പോസ്റ്റ് പുറകെ വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാചർച്ചയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുക പ്രായോഗികമല്ലാത്തതിനാൽ വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട്.

സുബൈറിന്റെ നായയുടെ പ്രശ്നവും അടുത്ത പൊസ്റ്റിൽ ചർച്ചചെയ്യും. ചർച്ച തുടരട്ടെ. ഇടപെടുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി. മുൻ വിധികളില്ലാത്ത സത്യാന്വേഷണം ഒരു മതവിശ്വാസിക്കും തടസ്സമാകേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ചാർ‌വാകൻ‌ said...

വീക്ഷിക്കുന്നു.

യുക്തി said...

suseel kumar said......

ഓരോ വ്യത്യസ്ത ജാതി ഫ്രിഞ്ചുകൾക്കും വ്യത്യസ്തതരം ഭക്ഷണശീലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ഭക്ഷണശീലമനുസരിച്ച് അവയുടെ കൊക്കുകൾ വ്യത്യസ്തതരത്തിൽ പരിണമിക്കുകയായിരുന്നു.>>>>>>>>>>>

സുശീല്‍ കുമാറെ ഈ വാചകം ചെറിയ ആശയക്കുഴപ്പം സ്രിഷ്ടിക്കുകയില്ലെ,കുറെകൂടി വിശദീകരണം ഇവിടെ ആവശ്യമായി വരുന്നു എന്നെനിക്കു തോന്നുന്നു,പ്രത്യേകിച്ചും തുടക്കക്കാര്‍ക്ക്.

Abdul Khader EK said...

ഈ ബ്ലോഗില്‍ ദൈവവിശ്വസികളെയും ദൈവത്തെയും പരാമര്‍ശിച്ചത് കൊണ്ട് ചിലത് ചൂണ്ടി കാണിച്ചു കൊള്ളട്ടെ.
ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, മനുഷ്യന്‍ മനുഷ്യന്‍റെ പരിധി അല്ലെങ്കില്‍ പരിമിതി-യില്‍ നിന്ന് കൊണ്ട് സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോയാണ് പരിണാമത്തില്‍ എത്തിപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍ ഓരോന്നും നാം പരിശോദ്ധിക്കുകയാണെങ്കില്‍ നമ്മുക്ക് അതില്‍ പടിപടിയായരു പ്രോസസിംഗ് കാണാനാവും. ഉദ്ദാഹരണത്തിനു ഒരു വാഹനമോ വിമാനമോ എടുത്തു നോക്കൂ... അതോടപ്പം നാം നമ്മുടെ കണ്‍മുമ്പില്‍ കാണുന്ന നാം അടങ്ങുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ സ്രിഷ്ടിപ്പും സംവിധാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് (ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയില്‍ ദൈവം സംവിധാനിച്ചത്) ഒന്നും മില്ലായിമയില്‍ നിന്ന് ഘട്ടംഘട്ടമായ വളര്‍ച്ചയിലൂടെയാണ്, അത് ജന്തുവര്‍ഗമായാലും സസ്യവര്‍ഗമായാലും അങ്ങിനെ തന്നെ.

ഇതില്‍ നിന്നല്ലാം മനുഷ്യന്‍ എത്തി ചേര്‍ന്ന ഒരു നിഗമനം നമ്മുക്കു ഇങ്ങനെ വായിക്കാം, 'മനുഷ്യനായാലും അതല്ല മറ്റു ജീവജാലങ്ങലായാലും അവയെ ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തില്‍ ആവാന്‍ (അവരുടെ ഭാഷയില്‍ ഇതും ഫൈനല്‍ വേര്‍ഷന്‍ അല്ല) കുറെ ഘട്ടങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ടാവും'. ഈ നിഗമനത്തിന് ശാസ്ത്രീയ മായ ഒരു നിര്‍വചനം നല്‍കാന്‍ ശ്രമിച്ചതാണ് നാം ഈ കേള്‍ക്കുന്ന 'പരിണാമ' കോലാഹലങ്ങള്‍.

യഥാര്‍ത്തത്തില്‍ ദൈവവിശ്വാസികള്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന / ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം, നാം ഈ കാണുന്ന, നാം ഉള്‍പെടെയുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ, എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചവനും പരിപാലിക്കുന്നവനുമാണ്. നമ്മുക്കു ലഭ്യമായ ശാസ്ത്രവിരങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നാം കണ്ടെത്തിയ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ അതായത് പ്രകൃതി സംവിധാനങ്ങളെ (ദൈവം ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ച് നല്‍കിയവയെ) കുറിച്ച് നാം സത്യസന്തമായി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അതുമാത്രം മതി ബുദ്ധിയുള്ളവര്‍ക്ക് ആ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്ക് (സൃഷ്ടികള്‍ക്ക്) പിന്നിലുള്ള സൃഷ്ടാവിനെ കണ്ടെത്താന്‍.

തുടരുന്നു...

Abdul Khader EK said...

ഒരു ഏകകോശ ജീവി പരിണമിച്ചു (യുഗാന്തരങ്ങളിലൂടെ) ഒരു മനുഷ്യനായി മാറി എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട, പകരം മനുഷ്യന്‍റെ ഒരു അവയവം മാത്രമായ കണ്ണ് ആയിമാറി എന്ന് ചിന്തിനോക്കൂ,,, നമ്മെ കുറിച്ചും സ്വല്‍പം ചിന്തിച്ചുനോക്കൂ കുറച്ചുകാലങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് നാം എവിടെയായിരുന്നു? കുറച്ചുകാലങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം നാം എവിടെയായിരിക്കും? മൊത്തത്തില്‍ നമ്മുക്കു ഉള്ളത് (കിട്ടിപോയാല്‍) ഒരു പത്തുഅറുപതു വര്‍ഷം മാത്രം, ഈ പ്രഭഞ്ചത്തിന്റെ ആയുഷുമായി തുലനം ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ നമ്മുടെ ആയുഷ് എത്ര നിസാരം, ഇത്ര നിസാരരായ നാമാണ് ഈ പ്രഭഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്!

നമ്മളില്‍ ചിലര്‍ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് വ്യാചാലമാകുന്നത് കാണുമ്പോള്‍ എനിക്കു ചിരിയാണ് വരാറുള്ളത്, കാരണം ചെറിയ ഒരു ഉദ്ദാഹരണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കാം: 'ന്യൂട്ടന്‍ ഭൂഗുരുത്താകര്‍ഷണ ബലം കണ്ടെത്തി', അദ്ദേഹം ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയാണോ അതല ഇവിടെ ആദ്യമേയുള്ള (ദൈവം സൃഷ്‌ടിച്ച) ഗ്രാവിറ്റി അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുകയാണോ ചെയ്തത്? ഞാന്‍ പറഞ്ഞ 'ചിലരു'ടെ വാദം കേട്ടാല്‍ ന്യൂട്ടനാണ് ഗ്രാവിറ്റി ഭൂമിക്കു സമ്മാനിച്ചത്‌ എന്ന് തോന്നിപോകും, ഇത്തരത്തിലാണ് അധിക ശാസ്ത്രങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.

നമ്മുടെ ചിന്തയുണര്‍ത്താന്‍ വേണ്ടി ചില ക്ലൂകള്‍ തരാം:
ഒന്ന് - അര ഇഞ്ച് വിസ്തീര്‍ണം ഉള്ള നമ്മുടെ തള്ളവിരലിന്റെ ഉള്‍ഭാഗം പ്രകൃതി (ദൈവം) എങ്ങിനെ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
രണ്ട് - ഈ ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റി.
മൂന്ന് - ഭൂമിയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമടങ്ങുന്ന നിര്‍ജീവമായ ഗോളങ്ങള്‍ അവകളുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ ക്രിത്യമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു.
നാല് - സസ്യങ്ങളില്‍ പരാഗണം നടത്തുന്നതില്‍ പ്രാണികള്‍ക്കും പക്ഷികള്‍ക്കും നല്ല പങ്കുണ്ട്, ഈ പ്രാണികളും പക്ഷികളും എല്ലാ സസ്യങ്ങളിലും (പൂക്കളില്‍) കയറിയിറങ്ങുന്നുണ്ട്‌, എന്നിട്ടും മാവില്‍ മാങ്ങയും പ്ലാവില്‍ ചക്കയും മാത്രമേ കായിക്കുന്നുളൂ.
തല്‍ക്കാലം ഇത്ര മതി, നമ്മുക്കു (മനുഷ്യര്‍ക്ക്) എല്ലാവര്‍ക്കും ദൈവം (ചിലരുടെ ഭാഷയില്‍ പ്രകൃതി പരിണാമത്തിലൂടെ) നല്ലവണം ബുദ്ധിതന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ! ചിന്തിക്കുക പഠിക്കുക,,,

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

Abdul Khader EK said...
ഈ ബ്ലോഗില്‍ ദൈവവിശ്വസികളെയും ദൈവത്തെയും പരാമര്‍ശിച്ചത് കൊണ്ട് ചിലത് ചൂണ്ടി കാണിച്ചു കൊള്ളട്ടെ.
ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, മനുഷ്യന്‍ മനുഷ്യന്‍റെ പരിധി അല്ലെങ്കില്‍ പരിമിതി-യില്‍ നിന്ന് കൊണ്ട് സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോയാണ് പരിണാമത്തില്‍ എത്തിപ്പെടുന്നത്.

>>>>
‘സൃഷ്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച്’ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്ന ഊഹമല്ല പരിണാമ ശാസ്ത്രം. ഇന്ന് അതിന്‌ കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയും തെളിവുകളുമുണ്ട്. സത്യത്തിൽ ഇന്ന് പരിണാമത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ ഫോസിൽ തെളിവുകൾ അനിവാര്യമേയല്ല. അത് ഒരു‘ബോണസ്’ മാത്രം.

നന്ദന said...

സുശീൽ വളരെയധികം അറിവ് നൽകുന്ന ലേഖനം,

പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് വായിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ചെറിയ സംശയം മനുഷ്യനും പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നാണ്, കാരണം വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള മനുഷ്യരും ഇന്ന് നാം ഉൾപ്പെടുന്ന മനുഷ്യ സമൂഹവും ശരീര വലിപ്പത്തിൽ വളരെ വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ലേ? മനുഷ്യൻ പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ കായികമായാരുന്നു ആഹാരം കണ്ടെത്തിയത്, ഇന്ന് ബുദ്ധിയുപയോഗിച്ചാണ് ആഹാരം കണ്ടെത്തുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ആദിമ മനുഷ്യനും ഇന്നുള്ള മനുഷ്യനും തമ്മിൽ വലിപ്പത്തിലും ശക്തിയിലും വളരെ വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ലേ? ഇതൊരു പരിണാമമല്ലേ?

kaalidaasan said...

>>>>അപ്പൊ ഇടക്കണ്ണികളുടെ ഫോസിലുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടില്ല...ശരി_.<<<<

ഇതാണു ഞാന്‍ പറഞ്ഞതില്‍ നിന്നും സുബൈര്‍ മനസിലാക്കിയതെങ്കില്‍ അത് വിശ്വസിച്ചുകൊള്ളു.

കുറച്ചുകാലം ഹുസൈന്റെ പിന്നാലെ നടന്നതിന്റെ ഗുണമുണ്ട്. ഹുസൈന്‍ മനസിലാക്കുന്നതുപോലെ മനസിലാക്കാന്‍ പഠിച്ചു. നന്നായി വരും.

kaalidaasan said...

>>>>ഒരു ജീവി വര്‍ഗത്തിന് രൂപപരമോ, ശാരീരികമായോ കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടായ ഓരോ ഘട്ടങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്ന ഇടക്കന്ണികള്‍, ഇന്ന് ലഭ്യമായ പൂര്‍ണമായ ജാവ്ജാതികളുടെ ഫോസിളുകള്‍ക്ക് ആനുപാതികമായി ഉണ്ട് എന്ന് താങ്കള്‍ കരുതുനുണ്ടോ ?<<<<

ആനുപാതികമായി ഇല്ല എന്നു തന്നെയല്ലേ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ കാരണവും പറഞ്ഞു. അത് താങ്കള്‍ക്ക് മനസിലായില്ല എന്നതാണെങ്കില്‍ അത് പറയൂ.

ട്രില്യന്‍ കണക്കിനു ജീവികളുണ്ട് ഭൂമുഖത്ത്. അതില്‍ എത്ര ശതമാനം ഫോസിലീകരിക്കപ്പെടുമെന്നതിനേക്കുറിച്ച് സുബൈറിനു എന്തെങ്കിലും തിട്ടമുണ്ടോ?

kaalidaasan said...

>>വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയ ചോദ്യങ്ങളാണ്. കാളിടാസനും മരുപടിപറഞ്ഞു തര്‍ക്കിക്കാവുന്നതാണ്.<<<സുബൈറിനോട് തര്‍ക്കിക്കാന്‍ എനിക്കു യാതൊരു മുന്‍ നിബന്ധനകളുമില്ല.

ഹുസൈന്റെ ബ്ളോഗില്‍ പരിണാമം പഠിക്കാന്‍ വന്ന സുബൈര്‍ ഇതുപോലെ ഗഹനമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാന്‍ പ്രാപ്തമായ തരത്തില്‍ പരിണാമത്തേക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതില്‍ സന്തോഷമുണ്ട്.

ഇനി ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടേ.

കാട്ടിപ്പരുത്തിയുടെ ബ്ളോഗില്‍ അദ്ദേഹവും കല്‍ക്കി, ഫാസില്‍ തുടങ്ങി മറ്റു ചിലരും കുര്‍ആനില്‍ പരിണാമത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന പരമര്‍ശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ആയത്തുകള്‍ ഉദ്ധരിച്ച് വാദിക്കുന്നതു കണ്ടു. പല ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതരും പരിണാമത്തേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പകര്‍ത്തി വച്ചും പരിണാമത്തിനു വേണ്ടി വാദിക്കുന്നതും കണ്ടു. അതില്‍ എന്തെങ്കിലും വാസ്തവമുണ്ടോ? അതോ മറ്റ് ശസ്ത്രീയ സത്യങ്ങള്‍ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നതുപോലെ ചില തോന്നലുകള്‍ മാത്രമാണോ?

Subair said...

ആനുപാതികമായി ഇല്ല എന്നു തന്നെയല്ലേ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ കാരണവും പറഞ്ഞു. അത് താങ്കള്‍ക്ക് മനസിലായില്ല എന്നതാണെങ്കില്‍ അത് പറയൂ.
=============കാരണം ഞാന്‍ ചോടിചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നെ പറഞ്ഞുള്ളൂ.

ട്രില്യന്‍ കണക്കിനു ജീവികളുണ്ട് ഭൂമുഖത്ത്. അതില്‍ എത്ര ശതമാനം ഫോസിലീകരിക്കപ്പെടുമെന്നതിനേക്കുറിച്ച് സുബൈറിനു എന്തെങ്കിലും തിട്ടമുണ്ടോ?
===========


ഇല്ല, കാളിദാസന് ഉണ്ടോ ?

ഒരു ചോദ്യം കാളിദാസന്‍ വിട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ കരയില്‍ ജീവിക്കുന്ന നായപോലെയുള്ള ജീവി തിമിംഗലം ആയി മാറണം എങ്കില്‍ എത്ര പരിണാമ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയീരിക്കണം (10, 100, 1000 പോലെയുള്ള ഒരു ഏകദേശ നമ്പര്‍ ആണ് ഉദ്ടെഷിക്കുനന്തു) അതെ പോലെ എത്ര കാലം എടുത്തിരിക്കും ?

kaalidaasan said...

>> പരിണാമ വാദം എന്താണ് എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം പരിണാമവാദികള്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കന്ന് പോലെ തെന്നെ, സൃഷ്ടിവാദം എന്താണ് എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം സൃഷ്‌ടി വാദികള്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കയല്ലേ വേണ്ടത്.
.<<<സുബൈര്‍,

പരിണാമ വാദം എന്താണ് എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം പരിണാമവാദികള്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?

പരിണാമ വാദം എന്താണ് എന്ന് ആര്‍ക്കും പറയാം. ആരു പറഞ്ഞാലും അത്, ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയായി പരിണമിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ മറ്റ് വല്ലതുമാണോ?

ഈ പ്രപഞ്ചവും അതിലുള്ള സകലതും ദൈവമെന്ന ഒരു ശക്തി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നു തന്നെയല്ലേ സൃഷ്ടിവാദം?

ഈ രണ്ടു വാദവും എന്തിനാണ്, ചിലര്‍ക്ക് സംവരണം ചെയ്യുന്നത്?

kaalidaasan said...

>> ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂര്‍ ഉള്ള ആറു ദിവസങ്ങളിലാണ് സൃഷ്ടി നടത്തിയത് എന്ന് ബൈബിള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും എല്ലാ സൃഷ്‌ടിവാദികളും അങ്ങിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

.<<<സുബൈര്‍,

എന്തിനാണു സുബൈര്‍ ബൈബിളിലെ സൂചന എടുത്തെഴുതിയത്? കുര്‍ആനില്‍ അതുപോലെ ഒരു സൂചന ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ?

kaalidaasan said...

>> നമ്മുടെ ചിന്തയുണര്‍ത്താന്‍ വേണ്ടി ചില ക്ലൂകള്‍ തരാം:
ഒന്ന് - അര ഇഞ്ച് വിസ്തീര്‍ണം ഉള്ള നമ്മുടെ തള്ളവിരലിന്റെ ഉള്‍ഭാഗം പ്രകൃതി (ദൈവം) എങ്ങിനെ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നു.<<<ഇതില്‍ ചിന്തിക്കാനെന്തിരിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ മുഖം സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ വിരലിന്റെ ഉള്‍ഭാഗവും സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ തള്ളവിരലിന്റെ ഉള്‍ഭാഗത്തിനെന്താണിത്ര പ്രത്യേകത?

kaalidaasan said...

>> രണ്ട് - ഈ ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റി.
മൂന്ന് - ഭൂമിയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമടങ്ങുന്ന നിര്‍ജീവമായ ഗോളങ്ങള്‍ അവകളുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ ക്രിത്യമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു.
.<<<പിണ്ഡമുള്ള വസ്തുക്കള്‍ തമ്മില്‍ ആകര്‍ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു. ഭൂമിക്ക് പിണ്ഡമുണ്ട്. അത് മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ്‌ ഗ്രാവിറ്റി.

ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഗോളം മറ്റൊന്നിനു ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു. ഈ രണ്ടു വസ്തുക്കളിലും മാറ്റമുണ്ടാകുന്നതു വരെ ഇത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും.

kaalidaasan said...

>> നാല് - സസ്യങ്ങളില്‍ പരാഗണം നടത്തുന്നതില്‍ പ്രാണികള്‍ക്കും പക്ഷികള്‍ക്കും നല്ല പങ്കുണ്ട്, ഈ പ്രാണികളും പക്ഷികളും എല്ലാ സസ്യങ്ങളിലും (പൂക്കളില്‍) കയറിയിറങ്ങുന്നുണ്ട്‌, എന്നിട്ടും മാവില്‍ മാങ്ങയും പ്ലാവില്‍ ചക്കയും മാത്രമേ കായിക്കുന്നുളൂ.
.<<<ആണ്‍ സിംഹത്തിനു പെണ്‍കടുവയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടിക്ക് ലൈഗെര്‍ എന്നും ആണ്‍കടുവക്ക് പെണ്‍സിംഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടിക്ക് ടൈഗോണ്‍ എന്നും പറയാറുണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?

മാവില്‍ മാങ്ങയും പ്ലാവില്‍ ചക്കയും മാത്രമേ കായിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന തത്വം എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ മുകളില്‍ പറഞ്ഞ കാര്യത്തില്‍ ബാധകമല്ലാതെ പോകുന്നത്? സെസ് ഭൂമിയില്‍ പല ഇളവുകളും നല്‍കുന്നതുപോലെ ദൈവം വല്ല ഇളവും നല്‍കുന്നതാണോ?

Anil said...

വളരെ നല്ല ലേഖനം.

Anil said...

tracking

Subair said...

ഹുസൈന്റെ ബ്ളോഗില്‍ പരിണാമം പഠിക്കാന്‍ വന്ന സുബൈര്‍ ഇതുപോലെ ഗഹനമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാന്‍ പ്രാപ്തമായ തരത്തില്‍ പരിണാമത്തേക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതില്‍ സന്തോഷമുണ്ട്.
============


ഓ ആ ചോദ്യം ഗഹനമായിരുന്നോ ? അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

കാളിദാസന്‍ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞതില്‍ എനിക്കും സന്തോഷം.

കാട്ടിപ്പരുത്തിയുടെ ബ്ളോഗില്‍ അദ്ദേഹവും കല്‍ക്കി, ഫാസില്‍ തുടങ്ങി മറ്റു ചിലരും കുര്‍ആനില്‍ പരിണാമത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന പരമര്‍ശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ആയത്തുകള്‍ ഉദ്ധരിച്ച് വാദിക്കുന്നതു കണ്ടു. പല ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതരും പരിണാമത്തേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പകര്‍ത്തി വച്ചും പരിണാമത്തിനു വേണ്ടി വാദിക്കുന്നതും കണ്ടു. അതില്‍ എന്തെങ്കിലും വാസ്തവമുണ്ടോ? അതോ മറ്റ് ശസ്ത്രീയ സത്യങ്ങള്‍ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നതുപോലെ ചില തോന്നലുകള്‍ മാത്രമാണോ?
===============


കാട്ടിപ്പരുതിയുടെ ബ്ലോഗിലെ ആ ചര്‍ച്ച ഞാന്‍ ഇത് വരെ വായിച്ചിട്ടില്ല. വായിച്ചാല്‍ ഒരു പക്ഷെ ഞാന്‍ വിയോചിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും, യോചിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം.

ഇനി ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടേ.

ദൈവമാണ് മനുഷ്യരെ ആണും പെണ്ണും ആയി ശ്രുഷിടിച്ചത് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞതായി പറഞ്ഞു എന്ന് കുറെ പേര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്.

കാളിടാസന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ഇത് യേശു മനപ്പൂര്‍വ്വം കളവു പറഞ്ഞതാണോ, അതോ ബൈബിള്‍ പുതിയ നിയമത്തിലും പഴയ നിയമവത്തിലും ഉണ്ട് എന്ന് കാളിദാസന്‍ പറഞ്ഞ നാടോടിക്കഥകളുടെയും കേട്ട് കഥകളുടെയും ഭാഗമാണോ ?

കല്‍ക്കി said...

[[[[[കാട്ടിപ്പരുത്തിയുടെ ബ്ളോഗില്‍ അദ്ദേഹവും കല്‍ക്കി, ഫാസില്‍ തുടങ്ങി മറ്റു ചിലരും കുര്‍ആനില്‍ പരിണാമത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന പരമര്‍ശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ആയത്തുകള്‍ ഉദ്ധരിച്ച് വാദിക്കുന്നതു കണ്ടു. പല ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതരും പരിണാമത്തേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പകര്‍ത്തി വച്ചും പരിണാമത്തിനു വേണ്ടി വാദിക്കുന്നതും കണ്ടു. അതില്‍ എന്തെങ്കിലും വാസ്തവമുണ്ടോ?]]]]]

സൃഷ്ടിവാദത്തിനെതിരായി ഈ പോസ്റ്റില്‍ മുഖ്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടു പോയിന്‍റുകളാണ്.

1. ദൈവം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞപ്പോള്‍ നൊടിയിടയില്‍ സൃഷ്ടി നടന്നു. (അല്ലെങ്കില്‍ ആറു ദിവസം കൊണ്ട്)

2. സൃഷ്ടികള്‍ക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കില്ല എന്നു സൃഷ്ടിവാദികള്‍ പറയുന്നു.

മുകളില്‍ ഞാന്‍ ഉദ്ധരിച്ച കാളിദാസന്‍റെ പ്രസ്താവനയില്‍ പറയപ്പെട്ട കാട്ടിപ്പരുത്തിയുടെ പോസ്റ്റും അതിലെ കമന്‍റുകളും വായിക്കുന്ന ആര്‍ക്കും ഈ രണ്ടാരോപണങ്ങളും തെറ്റാണെന്ന് (ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ഇസ്‌ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചെങ്കിലും) മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. പോസ്റ്റ് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക

Subair said...

പരിണാമ വാദം എന്താണ് എന്ന് ആര്‍ക്കും പറയാം. ആരു പറഞ്ഞാലും അത്, ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയായി പരിണമിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ മറ്റ് വല്ലതുമാണോ?
============


ഉം..വലിയ ഒരു ലോ പോയിന്റ്‌..

പരിണാമവാദം ആര്‍ക്കും പറയാം, പക്ഷെ പറയുന്നത് ഒരേ കാര്യമല്ല എങ്കില്‍ അവ വിയാസപ്പെട്ടിരിക്കും..

ആദ്യ ജീവന്‍ ഉടലെടുത്തത് പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം വഴിയകാം എന്ന് ഡാര്‍വിന്‍ ഊഹിച്ചിട്ടുണ്ട്എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ നിര്‍വചന പ്രകാരമുള്ള പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം ആകില്ല പരിനാമാവാടികള്‍ക്കുള്ളത്.

ഈ പ്രപഞ്ചവും അതിലുള്ള സകലതും ദൈവമെന്ന ഒരു ശക്തി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നു തന്നെയല്ലേ സൃഷ്ടിവാദം?
============


ആണ് പക്ഷെ വിശദാംശങ്ങളില്‍ വുത്യാസമുണ്ടാകാം. ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുള്ള ആര് ദിവസം കൊണ്ട് സൃഷ്‌ടി നടത്തിയെന്നും ഏഴാം നാള്‍ ദൈവം വിശ്രമിച്ചു എന്നും എല്ലാവരും വിഷസിക്കണം എന്നില്ല, യേശുവിലൂടെ ദൈവം സൃഷ്‌ടി നടത്തിയെന്നും എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല. പുതിയ നിയമ പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥകാരന്മാര്‍ എണ്ണിപ്പറയുന്ന ആദം യേശു വരെയുള്ള വരുടെ വംശാവലി എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു കൂടനമെന്നില്ല എന്നിങ്ങനെ..

ആ കൂട്ടത്തില്‍ ചോദിക്കട്ടെ...പുതിയ നിയമത്തിലും പഴയ നിയമത്തിലും ഉള്ള വംശവാലി, ആ ഗ്രന്ഥകാരനമാര്‍ മനപ്പൂര്‍വ്വം കെട്ടി ചമാച്ചതാണോ, അതോ അവര്‍ക്ക് കേട്ടറിഞ്ഞ കേട്ട് കഥകള്‍ പകര്‍ത്തിവച്ചപ്പോള്‍ ഉണ്ടായാ അബദ്ധമോ, എന്താണ് കാളിടാസന്റെ അഭിപ്രായം?

kaalidaasan said...

>>>കാട്ടിപ്പരുതിയുടെ ബ്ലോഗിലെ ആ ചര്‍ച്ച ഞാന്‍ ഇത് വരെ വായിച്ചിട്ടില്ല. വായിച്ചാല്‍ ഒരു പക്ഷെ ഞാന്‍ വിയോചിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും, യോചിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം.<<<<

സുബൈര്‍,

കല്‍ക്കി ഇവിടെ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നു വായിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാമോ?

kaalidaasan said...

>>>ദൈവമാണ് മനുഷ്യരെ ആണും പെണ്ണും ആയി ശ്രുഷിടിച്ചത് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞതായി പറഞ്ഞു എന്ന് കുറെ പേര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്.


കാളിടാസന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ഇത് യേശു മനപ്പൂര്‍വ്വം കളവു പറഞ്ഞതാണോ, അതോ ബൈബിള്‍ പുതിയ നിയമത്തിലും പഴയ നിയമവത്തിലും ഉണ്ട് എന്ന് കാളിദാസന്‍ പറഞ്ഞ നാടോടിക്കഥകളുടെയും കേട്ട് കഥകളുടെയും ഭാഗമാണോ ?.<<<<


സുബൈര്‍,

ബൈബിള്‍ നാടോടികഥകളും കെട്ടുകഥകളും ഭാവനകളും ചരിത്രവുമൊക്കെ ചേര്‍ന്ന ഒരു പുസ്തകം തന്നെയാണ്.

ദൈവം മനുഷ്യരെ ആണും പെണ്ണും ആയി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതും ഒരു ഭാവന തന്നെയാണ്. പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു വിവരണം.

ഈ സൃഷ്ടി കഥ പകര്‍ത്തി അല്‍പ്പം മാറ്റം വരുത്തിയ കുര്‍ആനിലെ സൃഷ്ടിയേക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിക്കാതെ താങ്കള്‍ ബൈബിളിലെ സൃഷ്ടി എന്നു മാത്രം പരാമര്‍ശിച്ചതിന്റെ കാരണമെന്താണ്? കുര്‍ആനിലെ സൃഷ്ടിക്ക് status കുറവാണോ?

kaalidaasan said...

>>>സൃഷ്ടിവാദത്തിനെതിരായി ഈ പോസ്റ്റില്‍ മുഖ്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടു പോയിന്‍റുകളാണ്.

1. ദൈവം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞപ്പോള്‍ നൊടിയിടയില്‍ സൃഷ്ടി നടന്നു. (അല്ലെങ്കില്‍ ആറു ദിവസം കൊണ്ട്)

2. സൃഷ്ടികള്‍ക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കില്ല എന്നു സൃഷ്ടിവാദികള്‍ പറയുന്നു.

മുകളില്‍ ഞാന്‍ ഉദ്ധരിച്ച കാളിദാസന്‍റെ പ്രസ്താവനയില്‍ പറയപ്പെട്ട കാട്ടിപ്പരുത്തിയുടെ പോസ്റ്റും അതിലെ കമന്‍റുകളും വായിക്കുന്ന ആര്‍ക്കും ഈ രണ്ടാരോപണങ്ങളും തെറ്റാണെന്ന് (ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ഇസ്‌ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചെങ്കിലും) മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.?.<<<<കല്‍ക്കി,

അല്‍പ്പം കൂടി ക്ഷമിക്കൂ. സുബൈര്‍ എന്ന സൃഷ്ടിവാദി അത് വായിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിനും താങ്കളുടെ തന്നെ അഭിപ്രായമാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം വായിച്ചിട്ടു പറയും. അതു വരെ ക്ഷമിക്കുക.

ഹുസൈന്‍ എന്ന സൃഷ്ടിവാദിക്ക് കല്‍ക്കിയുടെ അഭിപ്രായമല്ല. നിങ്ങള്‍ രണ്ടു പേരും കുര്‍ആനിലാണു വിശ്വസിക്കുന്നത്. കല്‍ക്കി കുര്‍ആനില്‍ പരിണാമം കണ്ടു. അത് ഉള്ളതാനോ അല്ലയോ എന്നത് നമുക്ക് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കാം. പക്ഷെ ഹുസൈന്‍ അത് ഇതുവരെ കണ്ടില്ല. ഇപ്പോള്‍ സുബൈര്‍ അത് കാണുമോ എന്നു നോക്കാം.

അഹമ്മദീയകളല്ലാത്ത മുസ്ലിങ്ങള്‍ ആരും തന്നെ (അപൂര്‍വ്വം ചിലരൊഴികെ)ഇത് വരെ കുര്‍അനില്‍ പരിണാമം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. അതു കൊണ്ട് തല്‍ക്കാലം താങ്കളുടെ കുര്‍ആന്‍ വ്യഖ്യാനം ഒറ്റപ്പെട്ട നിരീക്ഷണമായിട്ടേ എടുക്കാന്‍ ആകൂ.

kaalidaasan said...

>>> പരിണാമവാദം ആര്‍ക്കും പറയാം, പക്ഷെ പറയുന്നത് ഒരേ കാര്യമല്ല എങ്കില്‍ അവ വിയാസപ്പെട്ടിരിക്കും.<<<<


സുബൈര്‍,

പറയുന്നത് പരിണാമത്തേക്കുറിച്ചാണെങ്കില്‍ പരിണാമം ഉണ്ടെന്നു തന്നെയായിരിക്കും അവര്‍ പറയുക. അതൊരിക്കലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കില്ല.
പരിണാമം നടക്കുന്നില്ല എന്നു പറയുന്ന ഒരു പരിണാമവാദിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാമോ താങ്കള്‍ക്ക്?

പരിണാമം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നു പറയുന്ന കല്‍ക്കി എന്ന മുസ്ലിമായ സൃഷ്ടിവാദിയെ താങ്കള്‍ ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടല്ലോ. അതു പോലെ പരിണാമം നടക്കുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞ ഒരു പരിണാമവാദിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാമോ?

kaalidaasan said...

>>> ആണ് പക്ഷെ വിശദാംശങ്ങളില്‍ വുത്യാസമുണ്ടാകാം. ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുള്ള ആര് ദിവസം കൊണ്ട് സൃഷ്‌ടി നടത്തിയെന്നും ഏഴാം നാള്‍ ദൈവം വിശ്രമിച്ചു എന്നും എല്ലാവരും വിഷസിക്കണം എന്നില്ല, യേശുവിലൂടെ ദൈവം സൃഷ്‌ടി നടത്തിയെന്നും എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല. .<<<<


സുബൈര്‍,

കുര്‍ആനില്‍ പറയുമ്പോലെ ആറു ദിവസം കൊണ്ടായാലും 8 ദിവസം കൊണ്ടായാലും സൃഷ്‌ടി സൃഷ്‌ടി തന്നെയല്ലേ? ആ ദിവസം 1000 മനുഷ്യ ദിവസമായാലും 50000 മനുഷ്യ ദിവസമായാലും സൃഷ്‌ടി സൃഷ്‌ടി തന്നെയല്ലേ? ഈ വ്യത്യാസം കുര്‍ആനില്‍ തന്നെയുണ്ടെന്ന് കരുതി അത് സൃഷ്‌ടിക്കെതിരെ ഉള്ള തെളിവായി മുസ്ലിങ്ങള്‍ കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ താങ്കളുടെ മനസിലുള്ള പരിണാമത്തേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളിലെ വിശദാംശങ്ങളിലെ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിണാമത്തിനെതിരാകൂ?

യേശുവിലൂടെ ഉള്ള സൃഷ്‌ടിയും അള്ളായിലൂടെയുള്ള സൃഷ്‌ടിയും ബ്രഹ്മാവിലൂടെയുള്ള സൃഷ്‌ടിയും വ്യത്യസ്ഥമാണെന്നു പറഞ്ഞ്, സൃഷ്‌ടിവാദികള്‍ സൃഷ്‌ടിവാദം തള്ളിക്കളയാറുണ്ടോ?

Abdul Khader EK said...

സി.കെ. ബാബു വിന്റെ 'ക്രിയേഷനിസം' എന്ന പോസ്റ്റില്‍ നിന്ന്:
"കണ്ടാമൃഗത്തിനു് എന്തിനു് ക്വാണ്ടം തിയറി? പക്ഷേ, അതുപോലൊരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന....................."

എന്‍റെ ചെറിയ ഒരു നിരൂപണം

http://nanmayude-vazhikal.blogspot.com/2011/02/blog-post_07.html

Jack Rabbit said...

നന്ദന said..

അത് കൊണ്ട് തന്നെ ആദിമ മനുഷ്യനും ഇന്നുള്ള മനുഷ്യനും തമ്മിൽ വലിപ്പത്തിലും ശക്തിയിലും വളരെ വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ലേ? ഇതൊരു പരിണാമമല്ലേ?


You can see the reply Hussain gave to this here. He disqualifies everything by calling them within variation

Earlier I gave to Naj, lactose tolerance as an example of recent human evolution here

Jack Rabbit said...

[kaalidaasan said to Kalki]: അഹമ്മദീയകളല്ലാത്ത മുസ്ലിങ്ങള്‍ ആരും തന്നെ (അപൂര്‍വ്വം ചിലരൊഴികെ)ഇത് വരെ കുര്‍അനില്‍ പരിണാമം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. അതു കൊണ്ട് തല്‍ക്കാലം താങ്കളുടെ കുര്‍ആന്‍ വ്യഖ്യാനം ഒറ്റപ്പെട്ട നിരീക്ഷണമായിട്ടേ എടുക്കാന്‍ ആകൂ.

See what they have done to Abdus Salam

The word "Muslim" has been erased, on the orders of a magistrate, from an epitaph engraved on the tomb of Pakistan's most distinguished scientist, Dr Abdus Salam.

It used to read "the First Muslim Nobel Laureate".

Subair said...

സുബൈര്‍,

കല്‍ക്കി ഇവിടെ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നു വായിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാമോ?
==========


വായിച്ചു കാളിദാസാ..വിശദമായ ഒരു പോസ്റ്റും അതില്‍ ഏകദേശം മുപ്പതോളം കമ്മന്റുകള്‍ വരുന്ന വിശദമായ ചര്‍ച്ചയും ഉണ്ട്. ഫാസില്‍ മുസ്ലിംകള്‍ക്കിടയിലും ആഹ്മദിയാക്കള്‍ക്കിടയിലും ഉള്ള പരിണാമത്തെ ക്കുറിചുള്ള വിത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിചിടുണ്ട്..കല്‍ക്കി അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അഭിപ്രായവും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്..ആദം ആദ്യ മനുഷ്യനല്ല എന്നതിനോട് ഞാന്‍ യോചിക്കുന്നില്ല...ഒരു താനേ ജീവജാതി പരിണമിച്ചു ത്കച്ചും വിത്യസ്തമായ മറ്റൊരു ജീവജാതിയാകും എന്ന അര്‍ത്ഥത്തിലുള്ള പരിണാമത്തെ ഞാന്‍ ഇപ്പോഴത്തെ അറിവ് വെച്ച് അന്ഗീകരിക്കുന്നില്ല...എന്നാല്‍ ഒരു ജീവ ജാതിയിലോ, വളരെ ഏക കോശ ജീവികളിലോ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ നാന്‍ അന്ഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു...ദൈവത്താല്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്പെടുന്ന പരിനമാമാത്തെ ഖുര്‍ആന്‍ നിഷേധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചിലര്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു..പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ അതിനെ എതിര്‍ക്കാനുള്ള വാദങ്ങള്‍ ഒന്നും എന്റെ കയ്യില്‍ ഇല്ല..വിശദമായി ആ വിഷയം ഞാന്‍ പഠിച്ചിട്ടും ഇല്ല...

Subair said...

സുബൈര്‍,

ബൈബിള്‍ നാടോടികഥകളും കെട്ടുകഥകളും ഭാവനകളും ചരിത്രവുമൊക്കെ ചേര്‍ന്ന ഒരു പുസ്തകം തന്നെയാണ്.
==========


കാളിദാസന്റെ അഭിപ്രായുഅതില്‍ പുതിയ നിയമം കെട്ടുകഥകളും നാടോടിക്കകഥകളും ഒക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. നന്ദി.

ദൈവം മനുഷ്യരെ ആണും പെണ്ണും ആയി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതും ഒരു ഭാവന തന്നെയാണ്. പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു വിവരണം.
==============


പുതിയ നിയമത്തില്‍ യേശു എന്തുകൊണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇല്ലാത്ത കഥ പറഞ്ഞത്. പുതിയ നിയമത്തില്‍ നിന്നും ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത്‌ യേശു ഒരു സൃഷ്ടി വാദിയായിരുന്നു വെന്നാണ്. യേശു സ്വയം കഥ മേനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതാണോ അല്ല യേശുവിന് അബദ്ധം സംഭാവിച്ചതാണോ, അതുമല്ല മറ്റുള്ളവര്‍ യേശുവിന്‍റെ പേരില്‍ കളവു ആരോപിച്ചതാണോ എന്താണ് യേശു ഇങ്ങനെ പറയാന്‍ കാരണം ?

ഈ സൃഷ്ടി കഥ പകര്‍ത്തി അല്‍പ്പം മാറ്റം വരുത്തിയ കുര്‍ആനിലെ സൃഷ്ടിയേക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിക്കാതെ താങ്കള്‍ ബൈബിളിലെ സൃഷ്ടി എന്നു മാത്രം പരാമര്‍ശിച്ചതിന്റെ കാരണമെന്താണ്?
============


ബൈബിളിലെ സൃഷ്ടി കഥയില്‍ മാത്രമേ രാവും പകലും ഒക്കെയുള്ള ദിവസത്തെ ക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. അതെ പോലെ തെന്നെ ദിവസം ദൈവം സൃശുടിയില്‍ നിന്നും വിരമിച്ചു ഒരു ദിവസം വിശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതും ബൈബിളില്‍ മാത്രമേ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതല്ലാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂര്‍ ഉള്ള ഒരു ദിവസത്തെ ക്കുറിച്ചാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നത് കൊണ്ട്.

ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാന്‍ വിടുപോയീ..

കാളിദാസന്‍ പറഞ്ഞു:

ദൈവം മനുഷ്യരെ ആണും പെണ്ണും ആയി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതും ഒരു ഭാവന തന്നെയാണ്. പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു വിവരണം.

യേശു ഈ പറഞ്ഞത് ഭാവന മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി. എന്നാല്‍ "പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു വിവരണം" എന്നത് മനസ്സിലായില്ല. എന്തിനെയായിരുന്നു യേശു ഇവിടെ പ്രതീകവാത്കരിച്ചത് ?

Subair said...

പറയുന്നത് പരിണാമത്തേക്കുറിച്ചാണെങ്കില്‍ പരിണാമം ഉണ്ടെന്നു തന്നെയായിരിക്കും അവര്‍ പറയുക. അതൊരിക്കലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കില്ല.
പരിണാമം നടക്കുന്നില്ല എന്നു പറയുന്ന ഒരു പരിണാമവാദിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാമോ താങ്കള്‍ക്ക്?
===============


ഇല്ല, കാണിക്കാം എന്ന് ഞാന്‍ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ??

പരിണാമം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നു പറയുന്ന കല്‍ക്കി എന്ന മുസ്ലിമായ സൃഷ്ടിവാദിയെ താങ്കള്‍ ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടല്ലോ. അതു പോലെ പരിണാമം നടക്കുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞ ഒരു പരിണാമവാദിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാമോ?
================


എന്തിന് ? ഇതാണ് കാളിദാസന്റെ പ്രശനം, തര്‍ക്കം കുറച്ചങ്ങു എത്തിയാല്‍ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് മറക്കും, പിന്നെ ഓരോ വാചകത്തിനും ഖണ്ഡനം ആയിരിക്കും. കാളിദാസാ, അത്തരത്തില്‍ പെട്ട ഒരു വാദവും ഞാന്‍ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. പരിണാമം നടക്കുന്നില്ല ഏന് പറയുന്ന പരിനമാവാടികള്‍ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞാലല്ലേ അത്തരം ആളുകളെ ഞാന്‍ കാണിച്ചു തെരെണ്ടാതുളൂ ?

കുര്‍ആനില്‍ പറയുമ്പോലെ ആറു ദിവസം കൊണ്ടായാലും 8 ദിവസം കൊണ്ടായാലും സൃഷ്‌ടി സൃഷ്‌ടി തന്നെയല്ലേ? ആ ദിവസം 1000 മനുഷ്യ ദിവസമായാലും 50000 മനുഷ്യ ദിവസമായാലും സൃഷ്‌ടി സൃഷ്‌ടി തന്നെയല്ലേ? ഈ വ്യത്യാസം കുര്‍ആനില്‍ തന്നെയുണ്ടെന്ന് കരുതി അത് സൃഷ്‌ടിക്കെതിരെ ഉള്ള തെളിവായി മുസ്ലിങ്ങള്‍ കരുതുന്നുണ്ടോ?
==========


സൃഷ്‌ടി സൃഷ്ടിയല്ലാതാകില്ല എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂര്‍ ഉള്ള ദിവസം ആകില്ല എന്നാണ് ഞാന്‍ പറഞ്ഞത്.

ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ താങ്കളുടെ മനസിലുള്ള
പരിണാമത്തേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളിലെ വിശദാംശങ്ങളിലെ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിണാമത്തിനെതിരാകൂ?
=============


സൃഷ്ടിവാദം അല്ലെങ്കില്‍ തെന്നെ പരിനമാതിനെതിരാന്.

യേശുവിലൂടെ ഉള്ള സൃഷ്‌ടിയും അള്ളായിലൂടെയുള്ള സൃഷ്‌ടിയും ബ്രഹ്മാവിലൂടെയുള്ള സൃഷ്‌ടിയും വ്യത്യസ്ഥമാണെന്നു പറഞ്ഞ്, സൃഷ്‌ടിവാദികള്‍ സൃഷ്‌ടിവാദം തള്ളിക്കളയാറുണ്ടോ?
===============


അറിയില്ല.

യേശുവിലൂടെയുള്ള സൃഷ്‌ടി വെറും കേട്ട്കഥയാണ്‌ എന്ന് പറഞ്ഞു കാളിദാസന്‍ തള്ളിക്കളയുന്നത് കണ്ടു,ഓ,കാളിദാസന്‍ പക്ഷെ സൃഷ്‌ടിവാദിയല്ലല്ലോ അല്ലെ...

Subair said...

"എല്ലാ വാക്കുകളും" ഖണ്ടിച്ച കാളിടാസന്‍ ഞാന്‍ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോഴും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല.

ഒരു ചോദ്യം കാളിദാസന്‍ വിട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ കരയില്‍ ജീവിക്കുന്ന നായപോലെയുള്ള ജീവി തിമിംഗലം ആയി മാറണം എങ്കില്‍ എത്ര പരിണാമ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയീരിക്കണം (10, 100, 1000 പോലെയുള്ള ഒരു ഏകദേശ നമ്പര്‍ ആണ് ഉദ്ടെഷിക്കുനന്തു) അതെ പോലെ എത്ര കാലം എടുത്തിരിക്കും ?


മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ആവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

kaalidaasan said...

>>>>>>>ദൈവത്താല്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്പെടുന്ന പരിനമാമാത്തെ ഖുര്‍ആന്‍ നിഷേധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചിലര്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു.<<<

സുബൈര്‍,

ഇതൊരു വല്ലാത്ത തോന്നലാണല്ലോ സുബൈര്‍. ഹുസൈന്റെ തോന്നലുകള്‍ പോലെ.

താങ്കള്‍ അപ്പോള്‍ അതൊന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല.

ദൈവത്താല്‍ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതോ അല്ലയോ എന്ന അടിവര വിട്ടുകള.


ആദ്യം പരിണാമം എന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമനിക്കുക. എന്നിട്ട് മതിയില്ലെ, അത് ദൈവത്താല്‍ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാന്‍.

പരിണാമത്തെ ഖുര്‍ആന്‍ നിഷേധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചിലര്‍ സൂചിപ്പിക്കുകയൊന്നുമല്ല ചെയ്തത്. കുര്‍ആനിലെ സൂക്തങ്ങള്‍ ഉദ്ധരിച്ച് അതൊക്കെ പരിണാമത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതാണെന്നു വാദിക്കുകയാണു ചെയ്തത്. ചിലത് ഞാനിവിടെ പകര്‍ത്തി വയ്ക്കാം


"വാസ്തവത്തില്‍ അവന്‍ നിങ്ങളെ പല ദശകളിലായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (71:14)"

"നിങ്ങള്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഒരു സ്ഥിതിയില്‍ നിന്ന്‌ മറ്റൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക്‌ പടിപടിയായി കയറി പോയ്കൊണ്ടിരിക്കും" (84:19)

"മനുഷ്യനെ നാം മണ്ണിന്റെ സത്തില്‍നിന്നു സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നീടവനെ ഒരു സുരക്ഷിതസ്ഥാനത്ത് രേതസ്കണമായി പരിവര്‍ത്തിച്ചു. പിന്നീട് ആ രേതസ്കണത്തെ ഒട്ടുന്ന പിണ്ഡമാക്കി. അനന്തരം ആ പിണ്ഡത്തെ മാംസമാക്കി. പിന്നെ മാംസത്തെ അസ്ഥികളാക്കി. എന്നിട്ട് ആ അസ്ഥികളെ മാംസം പൊതിഞ്ഞു. അനന്തരം അതിനെ തികച്ചും മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയായി വളര്‍ത്തിയെടുത്തു -അല്ലാഹു വളരെ അനുഗ്രഹമുടയവന്‍ തന്നെ."(23:12)


മേല്‍പ്പറഞ്ഞ കുര്‍ആന്‍ വചനങ്ങള്‍ പരിണാമത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നവയാണെന്ന് സുബൈറിനഭിപ്രായമുണ്ടോ?

kaalidaasan said...

>>>>>>> പുതിയ നിയമത്തില്‍ യേശു എന്തുകൊണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇല്ലാത്ത കഥ പറഞ്ഞത്. പുതിയ നിയമത്തില്‍ നിന്നും ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത്‌ യേശു ഒരു സൃഷ്ടി വാദിയായിരുന്നു വെന്നാണ്.. <<<

സുബൈര്‍,

താങ്കള്‍ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മനസിലാക്കിക്കോളൂ. ഞാന്‍ മനസിലാക്കിയതല്ലേ എനിക്കു പറയാന്‍ പറ്റൂ.

kaalidaasan said...

>>>>>>> ബൈബിളിലെ സൃഷ്ടി കഥയില്‍ മാത്രമേ രാവും പകലും ഒക്കെയുള്ള ദിവസത്തെ ക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. അതെ പോലെ തെന്നെ ദിവസം ദൈവം സൃശുടിയില്‍ നിന്നും വിരമിച്ചു ഒരു ദിവസം വിശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതും ബൈബിളില്‍ മാത്രമേ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതല്ലാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂര്‍ ഉള്ള ഒരു ദിവസത്തെ ക്കുറിച്ചാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നത് കൊണ്ട്... <<<

സുബൈര്‍,

അതല്ലേ ഞാന്‍ പറഞ്ഞത്, മാറ്റം വരുത്തി എന്ന്. ബൈബിള്‍ 6 ദിവസം എന്നെഴുതുമ്പോള്‍ കുര്‍ആന്‍ 6 എന്ന് ഒരിടത്തും 8 എന്ന് മറ്റൊരിടത്തും എഴുതുന്നു.

ബൈബിളിലെ ദൈവത്തിനു വിശ്രമിക്കാന്‍ തോന്നി വിശ്രമിച്ചു. അതിനെന്താണു പ്രശ്നം?

kaalidaasan said...

>>>>>>> യേശു ഈ പറഞ്ഞത് ഭാവന മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി. എന്നാല്‍ "പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു വിവരണം" എന്നത് മനസ്സിലായില്ല. എന്തിനെയായിരുന്നു യേശു ഇവിടെ പ്രതീകവാത്കരിച്ചത് ?<<<

സുബൈര്‍,

മനുഷ്യകുലത്തില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ആണും പെണ്ണുമായതുകൊണ്ട്.

Subair said...

ആദ്യം പരിണാമം എന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമനിക്കുക. എന്നിട്ട് മതിയില്ലെ, അത് ദൈവത്താല്‍ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാന്‍
===============


തികച്ചും യാന്ത്രികമായ മ്യൂട്ടേഷന്‍ വഴി ഒരു ജീവ ജാതിയുടെ ഡി എന്‍ യെ യില്‍ പ്രയോചനപ്രദമായ പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും എന്നും അങ്ങിനെയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ദശ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവ ജാലങ്ങള്‍ ഉണ്ടായത് എന്നുമുള്ള പരിണാമവാദത്തെ ഞാന്‍ അന്ഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഒരേ ജീവ ജാതിയില്‍ തെന്നെ കാണുന്ന നിറത്തിലും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന ചില്ലറ മാറ്റങ്ങള്‍, ഏക കോശ ജീവികള്‍ പോലെയുള്ള ലഘുവായ ഘടനയുള്ള ജീവകില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ പോലയുള്ളവ ഞാന്‍ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇത് പരിണാമവാദത്തെ ക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ വായിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ വെച്ചുള്ള നിഗമങ്ങളാണ്.

മേല്‍പ്പറഞ്ഞ കുര്‍ആന്‍ വചനങ്ങള്‍ പരിണാമത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നവയാണെന്ന് സുബൈറിനഭിപ്രായമുണ്ടോ?
============


പരിണാമം എന്നത് കൊണ്ട് ഡാര്‍വിനിസം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കില്‍ എനിക്കാഭിപ്രായമില്ല. ജീവ ജാലങ്ങളെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് സൃഷ്‌ടിചിരിക്കുന്നത് എന്നോ, ഒരു സ്ഥിതിയില്‍ നിന്ന് മാറ്റൊരു സ്തിയിലേക്ക് മനുഷ്യരെ പരിണമിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോ ആണ് വാദം എങ്കില്‍ എനിക്ക് അന്ഗീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

താങ്കള്‍ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മനസിലാക്കിക്കോളൂ. ഞാന്‍ മനസിലാക്കിയതല്ലേ എനിക്കു പറയാന്‍ പറ്റൂ
==============


ആ കാളിദാസന്‍ മനസ്സിലാക്കിയതെന്താ ? യേശു പരിണാമവാദിയായിരുന്നു എന്നോ ? അതോ യുക്തിവാടിയായിരിരുന്നു എന്നോ ?

കാളിദാസന്‍ തെന്നെയെല്ലേ പറഞ്ഞത് യേശു (അതോ സുവിശേഷ കര്ത്താക്കാളോ) ഭാവനയില്‍ നിന്നും കഥകള്‍ മെനയുകയായിരുന്നു വെന്ന്? അത് ഞാന്‍ സൃഷ്‌ടിയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ആണ് പറഞ്ഞത്. യേശു സൃഷ്ടിവാദിയായിരുന്നില്ല എങ്കില്‍ എന്തിന് ഭാവനകളില്‍ നിന്നും കഥകള്‍ മെനഞ്ഞ് ദൈവം ആണായും പെണ്ണായും ആദിയില്‍ സൃഷ്ടി നടത്തി എന്ന് പറയണം ?മേല്‍പ്പറഞ്ഞ കുര്‍ആന്‍ വചനങ്ങള്‍ പരിണാമത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നവയാണെന്ന് സുബൈറിനഭിപ്രായമുണ്ടോ?
==============

kaalidaasan said...

>>>>>>> താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ കരയില്‍ ജീവിക്കുന്ന നായപോലെയുള്ള ജീവി തിമിംഗലം ആയി മാറണം എങ്കില്‍ എത്ര പരിണാമ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയീരിക്കണം (10, 100, 1000 പോലെയുള്ള ഒരു ഏകദേശ നമ്പര്‍ ആണ് ഉദ്ടെഷിക്കുനന്തു) അതെ പോലെ എത്ര കാലം എടുത്തിരിക്കും ? ?<<<

സുബൈര്‍,

എനിക്കറിയില്ല.

kaalidaasan said...

>>>>>>> പരിണാമം എന്നത് കൊണ്ട് ഡാര്‍വിനിസം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കില്‍ എനിക്കാഭിപ്രായമില്ല. ജീവ ജാലങ്ങളെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് സൃഷ്‌ടിചിരിക്കുന്നത് എന്നോ, ഒരു സ്ഥിതിയില്‍ നിന്ന് മാറ്റൊരു സ്തിയിലേക്ക് മനുഷ്യരെ പരിണമിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോ ആണ് വാദം എങ്കില്‍ എനിക്ക് അന്ഗീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ? ?<<<

സുബൈര്‍,

അപ്പോള്‍ പരിണാമം എന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇനിയും സുബൈറിനു മനസിലായിട്ടില്ല. അതൊന്ന് വായിച്ചു മനസിലാക്കിയിട്ട് കുര്‍ആന്‍ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു പറയാമോ?

Subair said...

ബൈബിളിലെ ദൈവത്തിനു വിശ്രമിക്കാന്‍ തോന്നി വിശ്രമിച്ചു. അതിനെന്താണു പ്രശ്നം?
==============


പ്രശനം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞോ ?

അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂര്‍ ഉള്ള ദിവസത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നെ ഞാന്‍ പറഞ്ഞുള്ളൂ...

മനുഷ്യകുലത്തില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ആണും പെണ്ണുമായതുകൊണ്ട്.
===========


ആദിയില്‍ ദൈവം ആണും പെണ്ണും ആയി മനുഷ്യരെ സൃഷ്‌ടിച്ചു എന്നത്കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആദിയില്‍ ദൈവം മനുഷ്യനെ ആണും പെണ്ണും ആയി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണോ ? മനുഷ്യ കുളത്തില്‍ ഭൂരിഭാഗം ആണും പെണ്ണും ആയത് കൊണ്ട് യേശു അങ്ങിനെ പറഞ്ഞൂ എന്നെയെള്ളൂ എന്നാണോ കാളിദാസാ?.

ഇവിടെ ഇവിടെ ഭാവനയാരുടെതാണ്? ഇത് യേശു ശരിക്കും പറഞ്ഞത് തെന്നെയാണോ യേശുവിനെറെയോ, അത് സുവിശേഷം എഴുതിയയാളിന്റ ഭാവനയാണോ ?

Subair said...

നേരത്തെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിന് കാളിദാസന്‍ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല.

ആ കൂട്ടത്തില്‍ ചോദിക്കട്ടെ...പുതിയ നിയമത്തിലും പഴയ നിയമത്തിലും ഉള്ള വംശവാലി, ആ ഗ്രന്ഥകാരനമാര്‍ മനപ്പൂര്‍വ്വം കെട്ടി ചമാച്ചതാണോ, അതോ അവര്‍ക്ക് കേട്ടറിഞ്ഞ കേട്ട് കഥകള്‍ പകര്‍ത്തിവച്ചപ്പോള്‍ ഉണ്ടായാ അബദ്ധമോ, എന്താണ് കാളിടാസന്റെ അഭിപ്രായം?


ആദ്യ മനുഷ്യന്‍ എന്ന് പറയപ്പ്പെടുന്ന ആദം മുതല്‍ യേശു വരെ യുള്ളവരുടെ വംശാവലി, ഇന്നയാള്‍ ഇന്നയാള്‍ക്ക് ജനിച്ചു എന്ന രീതിയില്‍ ബൈബിള്‍ പുതിയ/പഴയ നിയമങ്ങള്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് കേട്ട് കഥയോ, ഭാവനയോ അതോ പ്രതീകാത്മകാമോ ? കാളിദാസന്റെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞാല്‍ കൊള്ളാം.


>>>>>>> താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ കരയില്‍ ജീവിക്കുന്ന നായപോലെയുള്ള ജീവി തിമിംഗലം ആയി മാറണം എങ്കില്‍ എത്ര പരിണാമ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയീരിക്കണം (10, 100, 1000 പോലെയുള്ള ഒരു ഏകദേശ നമ്പര്‍ ആണ് ഉദ്ടെഷിക്കുനന്തു) അതെ പോലെ എത്ര കാലം എടുത്തിരിക്കും ? ?<<<

സുബൈര്‍,

എനിക്കറിയില്ല.ശരി.

ചെന്നായ പോലയുള്ള ജീവി താനേ പരിണമിച്ചാണ്, തിമിംഗലം ഉണ്ടായത് എന്ന് കാളിദാസന് ഉറപ്പാണോ?

kaalidaasan said...

>>>>>>> ഒരേ ജീവ ജാതിയില്‍ തെന്നെ കാണുന്ന നിറത്തിലും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന ചില്ലറ മാറ്റങ്ങള്‍, ഏക കോശ ജീവികള്‍ പോലെയുള്ള ലഘുവായ ഘടനയുള്ള ജീവകില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ പോലയുള്ളവ ഞാന്‍ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇത് പരിണാമവാദത്തെ ക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ വായിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ വെച്ചുള്ള നിഗമങ്ങളാണ്. ? ?<<<

സുബൈര്‍,

താങ്കളുടെ നിഗമനം എന്താണെന്നല്ല ഞാന്‍ ചോദിച്ചത്. താങ്കളുടെ വേദപുസ്തകമായ കുര്‍ആനേക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ്. ആധുനിക ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യന്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ജീവജാതികള്‍ ഏക കോശ ജീവിയില്‍ നിന്നും പരിണമിച്ചുണ്ടായി എന്ന് കുര്‍ആനില്‍ എന്തെങ്കിലും സൂചനയുണ്ടോ എന്നാണു ചോദിച്ചത്.

ഞാന്‍ പകര്‍ത്തി എഴുതിയ കുര്‍ആന്‍ സൂക്തങ്ങളില്‍ നിന്നും താങ്കള്‍ക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ?
ചെറിയ ജീവികളില്‍ നിന്നും വലിയ ജീവികള്‍ പരിണമിച്ചുണ്ടായി എന്ന് പല ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ആമുഖമയി പറഞ്ഞിട്ടാണ്, കുര്‍ആന്‍ സൂക്തങ്ങള്‍ ഉധരിച്ച് പരിണാമത്തിനു തെളിവു കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഞാനതേക്കുറിച്ചാണു ചോദിച്ചത്.

ഇനി ആദ്യ ജീവന്റെ ഉത്പത്തിയേക്കുറിച്ചുള്ള കുര്‍ആന്‍ സൂക്തം ഉദ്ധരിക്കുന്നതിങ്ങനെ.

ജീവന്‍റെ ആരംഭത്തെ ക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ഏറ്റവും അതികം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തിയറികളില്‍ ഒന്നാണ് "Primordial soup" തിയറി. ഇത് പ്രകാരം സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെ organic molecules ഒരു "primeval soup" രൂപപ്പെട്ടിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന തുള്ളികള്‍ കൂടിച്ചേര്‍ന്നു വലുതാകാനും വലിയ തുള്ളികള്‍ ചെറിയ തുള്ളികളായി വിഭജിക്കാനും അതിലൂടെ reproduction നടക്കാനും ഇടയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ "cell integrity" survive ചെയ്യുന്ന ഒരു primitive metabolism രൂപപ്പെടാം. Miller's experiment പോലെയുള്ള പഠനങ്ങളിലൂടെ ഇന്നത്തെ "Soup" തിയറി പറയുന്നതും ജീവന്‍ രൂപപ്പെട്ടത് ഇത്തരം "Primordial Soup" ആയിരിക്കാം എന്നാണ്.

"Primordial soup" തിയറിയെപറ്റി ഈ ലേഖനത്തില്‍ വായിക്കുക. Miller's experiment ഉം തുടര്‍നുള്ള പഠനങ്ങളും പറയുന്ന ഇന്നത്തെ "Soup" തിയറിയെപറ്റി കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ ഈ ലേഖനം വായിക്കുക.

മുകളിലെ ലേഖനങ്ങള്‍ വായിക്കുന്ന ഒരാള്‍ക്ക്‌, "വംശാവലിയെ മ്ളേച്ഛദ്രാവകം പോലുള്ള ഒരു സത്തില്‍നിന്നുളവാക്കി", "പിന്നെ ശുക്ളകണത്തില്‍നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു", "ഒരു സുരക്ഷിതസ്ഥാനത്ത് രേതസ്കണമായി പരിവര്‍ത്തിച്ചു" എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഖുര്‍ആന്‍റെ സൃഷ്ടിവാദങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രവുമായി compatible ആണെന്ന് തോന്നിയാല്‍ അതില്‍ തെറ്റൊന്നും പറയാന്‍കഴിയില്ല.

നന്ദന said...

നന്ദി
Jack Rabbit
അത് മുഴുവനായും വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല, ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. ഹുസൈൻ സാറിന്റെ അഭിപ്രാ‍യമല്ലട്ടോ!!!

Subair said...

താങ്കളുടെ നിഗമനം എന്താണെന്നല്ല ഞാന്‍ ചോദിച്ചത്. താങ്കളുടെ വേദപുസ്തകമായ കുര്‍ആനേക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ്. ആധുനിക ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യന്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ജീവജാതികള്‍ ഏക കോശ ജീവിയില്‍ നിന്നും പരിണമിച്ചുണ്ടായി എന്ന് കുര്‍ആനില്‍ എന്തെങ്കിലും സൂചനയുണ്ടോ എന്നാണു ചോദിച്ചത്.
=============


ഞാന്‍ അറിഞ്ഞിടത്തോളം ഇല്ല.

ഇനി ആദ്യ ജീവന്റെ ഉത്പത്തിയേക്കുറിച്ചുള്ള കുര്‍ആന്‍ സൂക്തം ഉദ്ധരിക്കുന്നതിങ്ങനെ.

ജീവന്‍റെ ആരംഭത്തെ ക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ഏറ്റവും അതികം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തിയറികളില്‍ ഒന്നാണ് "Primordial soup" തിയറി. ഇത് പ്രകാരം സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെ organic molecules ഒരു "primeval soup" രൂപപ്പെട്ടിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന തുള്ളികള്‍ കൂടിച്ചേര്‍ന്നു വലുതാകാനും വലിയ തുള്ളികള്‍ ചെറിയ തുള്ളികളായി വിഭജിക്കാനും അതിലൂടെ reproduction നടക്കാനും ഇടയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ "cell integrity" survive ചെയ്യുന്ന ഒരു primitive metabolism രൂപപ്പെടാം. Miller's experiment പോലെയുള്ള പഠനങ്ങളിലൂടെ ഇന്നത്തെ "Soup" തിയറി പറയുന്നതും ജീവന്‍ രൂപപ്പെട്ടത് ഇത്തരം "Primordial Soup" ആയിരിക്കാം എന്നാണ്.

"Primordial soup" തിയറിയെപറ്റി ഈ ലേഖനത്തില്‍ വായിക്കുക. Miller's experiment ഉം തുടര്‍നുള്ള പഠനങ്ങളും പറയുന്ന ഇന്നത്തെ "Soup" തിയറിയെപറ്റി കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ ഈ ലേഖനം വായിക്കുക.

മുകളിലെ ലേഖനങ്ങള്‍ വായിക്കുന്ന ഒരാള്‍ക്ക്‌, "വംശാവലിയെ മ്ളേച്ഛദ്രാവകം പോലുള്ള ഒരു സത്തില്‍നിന്നുളവാക്കി", "പിന്നെ ശുക്ളകണത്തില്‍നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു", "ഒരു സുരക്ഷിതസ്ഥാനത്ത് രേതസ്കണമായി പരിവര്‍ത്തിച്ചു" എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഖുര്‍ആന്‍റെ സൃഷ്ടിവാദങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രവുമായി compatible ആണെന്ന് തോന്നിയാല്‍ അതില്‍ തെറ്റൊന്നും പറയാന്‍കഴിയില്ല.
================


ആദ്യ ജീവന്‍ Primordial soup ല്‍ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് എന്ന ഒരു തിയറി ഉണ്ട്. അത് ശരിയാണോ അല്ലെ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ച ഖുരാന്‍ സൂക്തങ്ങള്‍ ഏറക്കു നേരെ അതെ ക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. ഈ തിയരിക്കനിസരിച്ചു മേല്‍ കൊടുത്ത സൂക്തങ്ങള്‍ വ്യാഖാനിക്കെണ്ടാതുണ്ട് എന്നും ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല.

ആദ്യ ജീവന്‍ താനേ ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് ഡാര്‍വിന്‍ പറഞ്ഞു എന്നും അത് താങ്കളും ഡാര്‍വിനും അന്ഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞതില്‍ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നില്‍ക്കുന്നുണ്ടോ?

മനു said...

Subair സൈദ്‌ ..." അതെ പോലെ സൃഷ്ട്‌ിവാദം ആണ് ശരി എങ്കില്‍ ദൈവം എന്തെ അങ്ങിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നലും അര്‍ഥം ഇല്ല " ശരി ആണ് എന്ന് സുബൈര്‍ തെളിയിക്കു . പിന്നെ ചോദ്യം ഒന്നും ചോദികില്ല .

" പരിണാമവാദം ശാസ്ത്മാണ് എങ്കില്‍, അത് അങ്ങിനെ തെന്നെ പറയുകയാണ്‌ ഉത്തമം, അല്ലാതെ സൃഷ്ടി വാദത്ത്തെക്കാള്‍ മെച്ചമാണ് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല. " ബ്ലോഗര്‍ രണ്ടു വാദങ്ങള്‍ താരതമ്യ ചെയ്തത് എവിടെ ആണ് സുബൈര്‍ കണ്ടത് . ഒന്ന് എന്ത് കൊണ്ട് തെറ്റ് ആണ് എന്നും മറ്റൊന്ന് ശരി ആണ് എന്നും തെളിയിക്കാന്‍ ഉള്ള തെളിവുകളും ആണ് നല്‍കിയത് . ഇതിനിടയില്‍ എവിടെ ആണ് താരതമ്യം .

മനു said...

" ഞാന്‍ ആ ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. " സുബൈര്‍ ചോദിക്കാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ക്കു ഉത്തരം പറയരുത് എന്നുണ്ടോ ? " ഇടക്കന്ണികള്‍, ഇന്ന് ലഭ്യമായ പൂര്‍ണമായ ജാവ്ജാതികളുടെ ഫോസിളുകള്‍ക്ക് ആനുപാതികമായി ഉണ്ട് " ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം . ഇല്ല എന്നും അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നും മുകളില്‍ പറഞ്ഞു . അതില്‍ കാരണം സുബൈറിന് ആവശ്യം ഇല്ല . ' ഇല്ല ' എന്നാ ഉത്തരം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളു അല്ലെ . സുബൈറിന് ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് കരുതി മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് പറയാതിരിക്കാന്‍ കഴിയിലല്ലോ ?
" താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ കരയില്‍ ജീവിക്കുന്ന നായപോലെയുള്ള ജീവി തിമിംഗലം ആയി മാറണം എങ്കില്‍ എത്ര പരിണാമ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയീരിക്കണം (10, 100, 1000 പോലെയുള്ള ഒരു ഏകദേശ നമ്പര്‍ ആണ് ഉദ്ടെഷിക്കുനന്തു) അതെ പോലെ എത്ര കാലം എടുത്തിരിക്കും "

ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോഗ്രാം പോലെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ല പരിണാമം . അതിനാല്‍ തന്നെ ഇത്ര കാലം അല്ലെങ്കില്‍ ഇത്ര ഗട്ടങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജിവി ആകും എനൊന്നും പറയാന്‍ ആവില്ല

kaalidaasan said...

>>>ആ കാളിദാസന്‍ മനസ്സിലാക്കിയതെന്താ ? യേശു പരിണാമവാദിയായിരുന്നു എന്നോ ? അതോ യുക്തിവാടിയായിരിരുന്നു എന്നോ ?<<<<

രണ്ടുമല്ലെന്നാണു ഞാന്‍ മനസിലാക്കിയത്

kaalidaasan said...

>>>കാളിദാസന്‍ തെന്നെയെല്ലേ പറഞ്ഞത് യേശു (അതോ സുവിശേഷ കര്ത്താക്കാളോ) ഭാവനയില്‍ നിന്നും കഥകള്‍ മെനയുകയായിരുന്നു വെന്ന്? അത് ഞാന്‍ സൃഷ്‌ടിയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ആണ് പറഞ്ഞത്. യേശു സൃഷ്ടിവാദിയായിരുന്നില്ല എങ്കില്‍ എന്തിന് ഭാവനകളില്‍ നിന്നും കഥകള്‍ മെനഞ്ഞ് ദൈവം ആണായും പെണ്ണായും ആദിയില്‍ സൃഷ്ടി നടത്തി എന്ന് പറയണം ??<<<<

അത് യേശുവിനോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും.

മനു said...

@ Abdul Khader EK മനുഷ്യന്‍റെ ഭുദ്ധിയും ശാസ്ത്രവും ഒക്കെയും കള്ളം ആണ് എന്നാണോ ? നാളെ ആരെങ്കിലും വന്നു നീ ഇന്ന് തുങ്ങി മരിച്ചാല്‍ നാളെ സ്വര്‍ഗത്തില്‍ ഇതും എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാല്‍ അങ്ങിനെ തന്നെ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കാം അല്ലെ ?

വി ബി എന്‍ said...

ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ കുറച്ചു സംശയങ്ങള്‍

പല മതങ്ങളും പല തരത്തിലുള്ള ദൈവ സങ്കല്പത്തെയാണ് മുന്നോട്ടു വെക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ആള്‍ ഒരു മതത്തിലും പെടാതെ വളരുന്നു എന്ന് വെക്കുക. വളര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞു അയാള്‍ക്ക് ഒരു മതത്തെ / ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാല്‍ അയാള്‍ ഇതു ദൈവത്തെയാണ്‌ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്? എല്ലാ മതങ്ങളും തങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് സത്യം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ സത്യം ഏതാണെന്ന് അയാള്‍ക്കെങ്ങനെ മനസിലാക്കാന്‍ സാധിക്കും? ഇനി ഒരു മതം തിരഞ്ഞെടുത്താല്‍ തന്നെ അതില്‍ നിരവധി വിഭാഗങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. അതില്‍ ഇതു തിരഞ്ഞെടുക്കും? യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ സര്‍വശക്തനായ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെങ്കില്‍ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നിരവധി വിഭാഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ അനുവദിച്ചത്?

സ്വന്തം അസ്ഥിത്വം പോലും തെളിയിക്കാനകാത്ത നിസഹായനാണോ ദൈവം?

kaalidaasan said...

>>>ആദ്യ മനുഷ്യന്‍ എന്ന് പറയപ്പ്പെടുന്ന ആദം മുതല്‍ യേശു വരെ യുള്ളവരുടെ വംശാവലി, ഇന്നയാള്‍ ഇന്നയാള്‍ക്ക് ജനിച്ചു എന്ന രീതിയില്‍ ബൈബിള്‍ പുതിയ/പഴയ നിയമങ്ങള്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് കേട്ട് കഥയോ, ഭാവനയോ അതോ പ്രതീകാത്മകാമോ ? കാളിദാസന്റെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞാല്‍ കൊള്ളാം.??<<<<


ആ വംശാവലിയില്‍ ഭാവനയുണ്ട്. ചരിത്രവുമുണ്ട്.

ഇത് ബൈബിളിനേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചര്‍ച്ചയല്ല. അതുകൊണ്ട് കൂടുതല്‍ ഉത്തരങ്ങള്‍ പ്രതിക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഒരു പോസ്റ്റായി ഇട്ടാല്‍ അവിടെ വന്ന് ഞാന്‍ മറുപടി പറയാം.

ഈ ബ്ളോഗ് പരിണാമം സൃഷ്‌ടി എന്നി കാര്യങ്ങളേക്കുറിച്ചാണ്. കുര്‍ആന്‍ പരിണാമം സാധൂകരിക്കുന്നു എന്ന് ചില മുസ്ലിങ്ങള്‍ അവകാശപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമായ സുബൈറിന്റെ അഭിപ്രായം ഞാന്‍ ചോദിച്ചു,. താങ്കള്‍ അഭിപ്രായവും പറഞ്ഞു.

എന്നോട് സംവദിക്കില്ല എന്നു വാശിപിടിച്ചിരുന്ന സുബൈര്‍ സംവദിച്ചതില്‍ സന്തോഷമുണ്ട്.

kaalidaasan said...

>>>ചെന്നായ പോലയുള്ള ജീവി താനേ പരിണമിച്ചാണ്, തിമിംഗലം ഉണ്ടായത് എന്ന് കാളിദാസന് ഉറപ്പാണോ???<<<<


ചെന്നായ പോലയുള്ള ജീവി താനേ പരിണമിച്ചാണ്, തിമിംഗലം ഉണ്ടായത് എന്നതിനു സൂചനകളുണ്ട്.

ജീവി വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ പരിണമിച്ചുണ്ടായതു തന്നെയാണെന്നു ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുനു.

മനു said...

Subair said...

പരിണാമം നടക്കുന്നില്ല എന്നു പറയുന്ന ഒരു പരിണാമവാദിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാമോ താങ്കള്‍ക്ക്

" ഇല്ല, കാണിക്കാം എന്ന് ഞാന്‍ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ?? "

പറഞ്ഞിട്ടില്ല , അങ്ങിനെ പറഞ്ഞു എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ? മുകളില്‍ ഉള്ളത് വെറും ഒരു ചോദ്യം അല്ലെ . ആരോപണം അല്ലല്ലോ ?

" പരിണാമവാദം ആര്‍ക്കും പറയാം, പക്ഷെ പറയുന്നത് ഒരേ കാര്യമല്ല എങ്കില്‍ അവ വിയാസപ്പെട്ടിരിക്കും. "
" പരിണാമം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നു പറയുന്ന കല്‍ക്കി എന്ന മുസ്ലിമായ സൃഷ്ടിവാദിയെ താങ്കള്‍ ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടല്ലോ. അതു പോലെ പരിണാമം നടക്കുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞ ഒരു പരിണാമവാദിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാമോ? "

" എന്തിന് ? " എന്തിനു എന്നാല്‍ ആര് പറയുന്നത് ആണ് വിയാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ( ഒന്നല്ലാത്തത് ) എന്ന് മനസിലാക്കാന്‍ . ഇപ്പൊ മനസിലായോ ആര്‍ക്കാണ് മറവി എന്ന് .

മനു said...

സൃഷ്ടി വാദികളെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഒന്നും കഴിയില്ല . കാരണം പരിണാമം സത്യം ആകാം എന്ന ഒരു മുന്‍‌കൂര്‍ ജാമ്യം എടുത്തിട്ടാണ് അവര്‍ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ . കാട്ടി പരുത്തിയുടെ ബ്ലോഗില്‍ അത് കാണാം . ഇനി പരിണാമം അവര്‍ക്ക് മനസിലാകുന്ന വിദത്തില്‍ തെളിയിച്ചു കൊടുത്താല്‍ , ഇത് തന്നെ ആണ് ഖുരാനിലും പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ അവരുടെ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു . അത്തരത്തില്‍ തന്നെ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്‌ ഈ വാക്കുകള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ മനസിലാകും " ഒരേ ജീവ ജാതിയില്‍ തെന്നെ കാണുന്ന നിറത്തിലും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന ചില്ലറ മാറ്റങ്ങള്‍, ഏക കോശ ജീവികള്‍ പോലെയുള്ള ലഘുവായ ഘടനയുള്ള ജീവകില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ പോലയുള്ളവ ഞാന്‍ അംഗീകരിക്കുന്നു " ഇത് തന്നെ ആണ് ഹുസൈവും പറയുന്നത് എന്ന് തോനുന്നു . എന്ന് വച്ചാല്‍ പുര്‍ണമായും തെളിഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ വരുമ്പോള്‍ ഖുറാനില്‍ അത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയും . തെളിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ ഒരു മുന്‍‌കൂര്‍ ജമ്യത്തോടെ ഇപ്പറയുന്നത്‌ ഒക്കെയും തെറ്റാണ് എന്നും പറയും .

---------------------------------
ബൈബിളിലെ ദൈവത്തിനു വിശ്രമിക്കാന്‍ തോന്നി വിശ്രമിച്ചു. അതിനെന്താണു പ്രശ്നം?
==============

പ്രശനം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞോ ?

എന്തിനാ എങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടെ ചോദിക്കുന്നത് ? സുബൈര്‍ പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ?

sEVEN VERSES said...

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...
Subair said:
ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂര്‍ ഉള്ള ആറു ദിവസങ്ങളിലാണ് സൃഷ്ടി നടത്തിയത് എന്ന് ബൈബിള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും എല്ലാ

സൃഷ്‌ടിവാദികളും അങ്ങിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

>>>>>തീർച്ചയായും. പക്ഷേ, സൃഷ്ടിവാദികൾ എങ്ങനെയാണ്‌ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാൽ കൊള്ളാം
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
സര്‍വ്വ ശക്തനായ അള്ളാഹുവിന് സുശീല്‍കുമാര്‍ പറയുന്നതിലും കുറച്ചു സമയം കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ സ്രഷ്ടിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന്
വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് സൃഷ്ടിവാദികളായ മുസ്ലിങ്ങള്‍.അപ്പോള്‍ ഈ സമയത്തിന്റ അളവിന്(ദിവസം/ഘട്ടം) യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല.
99.99% മുസ്ലിങ്ങളും പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടിപ്പുമായി ബന്ധപെട്ട ഖുര്‍ആനിക വചനത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരല്ല എന്നിട്ടും അവരെല്ലാം
മുസ്ലിങ്ങള്‍ തന്നെയാണ്.അതായത് ആ വചനം മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശ്വസവുമായോ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായോ ബന്ധമുല്ലതല്ല.അത്തരം
വചനങ്ങള്‍ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോള്‍ അവ ബോധം കൊണ്ട് വിശകലനം ചെയ്ത് അതിന്‍റെ ആശയം അബോധ
മനസ്സ്‌(ആത്മാവ്)സ്വീകരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്,മറിച്ച് ആത്മാവ് നേരിട്ട് തന്നെ അവ സ്വീകരിക്കും.അപ്പോള്‍ അത്തരം വചനങ്ങള്‍ പാരായണം ചെയ്‌താല്‍ മാത്രം മതിയാകും .
പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടി 6 ദിവസം കൊണ്ടായാലും 6 ഘട്ടം കൊണ്ടായാലും മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്ക്‌ സ്വീകാര്യമാണ് അഥവാ ഖുര്‍ആനിലെ പ്രസ്തുത വചനം കൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്,അത് മാത്രമാണ് മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്ക്‌ സ്വീകാര്യമാവുക.
....."പ്രശനം ആറ് ദിവസത്തിനാണെന്ന്" ആര്‍ക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത് വെറും തോന്നല്‍ മാത്രമാണ്.

പിന്നെ പഠിക്കുന്നതിനോ പരിഹസിക്കുന്നതിനോ ആ ഖുര്‍ആന്‍ വചനം ഇസ്ലാമിന് പുറത്ത് വെച്ച് നിരൂപണം ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ അത് ഖുര്‍ആന്‍ പറഞ്ഞ രീതിയില്‍ തന്നെയായിരിക്കണം.അത് യുക്തി വാദികള്‍ക്ക്‌ പരിചയം ഉണ്ടാവുമോ?.
(ഖുര്‍ആന്‍ വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ ഖുര്‍ആനോ ഖുര്‍ആനിന് പകരമോ അല്ല,ചില ബ്ലോഗില്‍ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങള്‍ ഖുര്‍ആന്‍
വൈരുദ്ധ്യമായി കാണുന്നുണ്ട്.)

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

sEVEN VERSES said...
"സര്‍വ്വ ശക്തനായ അള്ളാഹുവിന് സുശീല്‍കുമാര്‍ പറയുന്നതിലും കുറച്ചു സമയം കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ സ്രഷ്ടിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന്
വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് സൃഷ്ടിവാദികളായ മുസ്ലിങ്ങള്‍"........

"പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടി 6 ദിവസം കൊണ്ടായാലും 6 ഘട്ടം കൊണ്ടായാലും മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്ക്‌ സ്വീകാര്യമാണ് അഥവാ ഖുര്‍ആനിലെ പ്രസ്തുത വചനം കൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്,അത് മാത്രമാണ് മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്ക്‌ സ്വീകാര്യമാവുക.
....."പ്രശനം ആറ് ദിവസത്തിനാണെന്ന്" ആര്‍ക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത് വെറും തോന്നല്‍ മാത്രമാണ്."


>>>>താങ്കൾ പറഞ്ഞതിനോട് നൂറ്‌ ശതമാനം യോജിക്കുന്നു. അതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു വിയോജിപ്പുമില്ല. ശാസ്ത്രം എന്തുതന്നെ പറഞ്ഞാലും തന്റെ മതഗ്രന്ഥം എന്തുപറയുന്നു അതുമാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ്‌ ഒരു യഥാർത്ഥ മതവിശ്വാസി. പ്രമുഖ ഇസ്ലാമിക് ബ്ലോഗറായ ചിന്തകനും ഒരു അർത്ഥശങ്കക്കിടമില്ലാത്തവിധം അത് വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ട്. മാത്രമല്ല, മതവിശ്വാസികൾ എന്തുവിശ്വസിക്കുന്നു എന്നത് ഇവിടെ പ്രസക്തമായ വിഷയവുമല്ല, മറിച്ച് തങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സുഖന്ധം പൂശിയേ തീരൂ എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയാൽ അവിടെയാണ്‌ പ്രശ്നം. അതിനെ ശസ്ത്രീയമായി തന്നെ സ്ഥാപിച്ചേ തീരൂ എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയാൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നമായി. അപ്പോൾ അതൊന്നുമല്ല ശസ്ത്രമെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആധികാരികതയോടെ ലോകവീക്ഷണം നടത്തുന്നവർക്ക് വന്നുചേരുകയാണ്‌.

Subair said...

അതെ പോലെ സൃഷ്ട്‌ിവാദം ആണ് ശരി എങ്കില്‍ ദൈവം എന്തെ അങ്ങിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നലും അര്‍ഥം ഇല്ല " ശരി ആണ് എന്ന് സുബൈര്‍ തെളിയിക്കു . പിന്നെ ചോദ്യം ഒന്നും ചോദികില്ല .
=============


ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ..ആരാ ചോദിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത്‌..


ഞാന്‍ ആ ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. " സുബൈര്‍ ചോദിക്കാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ക്കു ഉത്തരം പറയരുത് എന്നുണ്ടോ ? ==============="


ഒരിക്കലുമില്ല, മനു ധൈര്യമായി ചോദിക്കാത്തതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂ..

ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോഗ്രാം പോലെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ല പരിണാമം . അതിനാല്‍ തന്നെ ഇത്ര കാലം അല്ലെങ്കില്‍ ഇത്ര ഗട്ടങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജിവി ആകും എനൊന്നും പറയാന്‍ ആവില്ല
===========


എനിക്ക് ആകപ്പാടെ പറയാന്‍ ലഴിയുക ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയായി മാറി എന്നത് മാത്രമാണ്, എത്ര കാലമെടുത്തു..ഏകദേശം എത്ര പരിണാമഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയീ ഒന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ...വല്ലോതൊരു ശാസ്ത്ര ബോധം...

@ Abdul Khader EK മനുഷ്യന്‍റെ ഭുദ്ധിയും ശാസ്ത്രവും ഒക്കെയും കള്ളം ആണ് എന്നാണോ ?
==========


എന്തെ ആയികൂടെ...

തലച്ചോറൊക്കെ താനേ ഉണ്ടായതാ മനു..ആരും ഡിസൈന്‍ ചെയ്തതോന്നും അല്ല... അവ സത്യസന്തമായ വിവരങ്ങളെ നല്‍കൂവെന്ന്ന്ന് ആരും സര്‍ട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല...ഇത് എന്‍റെ അഭിപ്രായം അല്ല കേട്ടോ..പരിനമാവാദികളുടെയാണ്..അപ്പൊ ബുദ്ധി സത്യമാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കണ്ട..

പറഞ്ഞിട്ടില്ല , അങ്ങിനെ പറഞ്ഞു എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ? മുകളില്‍ ഉള്ളത് വെറും ഒരു ചോദ്യം അല്ലെ . ആരോപണം അല്ലല്ലോ ?
============


ആരോപണം ആണ് എന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ..ഞാനും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്ന് മാത്രം..എന്തെ മനു എനിക്ക് ചോദ്യം ചോടിച്ചുകൂടെ?

എന്തിനാ എങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടെ ചോദിക്കുന്നത് ? സുബൈര്‍ പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ?
=================


ശെടാ...എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു...ഞ്ഞാന്‍ തിരിച്ചു ഒരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ടും ചോദിച്ചു അത്രയെള്ളൂ...

വേണമെങ്കില്‍ അതെ പോലെത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഞാന്‍ മനുവിനോടും ചോദിക്കാം...ഞാന്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നതില്‍ മനുവിനെന്താ പ്രശനം ????

Subair said...

അതെ പോലെ സൃഷ്ട്‌ിവാദം ആണ് ശരി എങ്കില്‍ ദൈവം എന്തെ അങ്ങിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നലും അര്‍ഥം ഇല്ല " ശരി ആണ് എന്ന് സുബൈര്‍ തെളിയിക്കു . പിന്നെ ചോദ്യം ഒന്നും ചോദികില്ല .
=============


ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ..ആരാ ചോദിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത്‌..


ഞാന്‍ ആ ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. " സുബൈര്‍ ചോദിക്കാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ക്കു ഉത്തരം പറയരുത് എന്നുണ്ടോ ? ==============="


ഒരിക്കലുമില്ല, മനു ധൈര്യമായി ചോദിക്കാത്തതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂ..

ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോഗ്രാം പോലെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ല പരിണാമം . അതിനാല്‍ തന്നെ ഇത്ര കാലം അല്ലെങ്കില്‍ ഇത്ര ഗട്ടങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജിവി ആകും എനൊന്നും പറയാന്‍ ആവില്ല
===========


എനിക്ക് ആകപ്പാടെ പറയാന്‍ ലഴിയുക ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയായി മാറി എന്നത് മാത്രമാണ്, എത്ര കാലമെടുത്തു..ഏകദേശം എത്ര പരിണാമഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയീ ഒന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ...വല്ലോതൊരു ശാസ്ത്ര ബോധം...

@ Abdul Khader EK മനുഷ്യന്‍റെ ഭുദ്ധിയും ശാസ്ത്രവും ഒക്കെയും കള്ളം ആണ് എന്നാണോ ?
==========


എന്തെ ആയികൂടെ...

തലച്ചോറൊക്കെ താനേ ഉണ്ടായതാ മനു..ആരും ഡിസൈന്‍ ചെയ്തതോന്നും അല്ല... അവ സത്യസന്തമായ വിവരങ്ങളെ നല്‍കൂവെന്ന്ന്ന് ആരും സര്‍ട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല...ഇത് എന്‍റെ അഭിപ്രായം അല്ല കേട്ടോ..പരിനമാവാദികളുടെയാണ്..അപ്പൊ ബുദ്ധി സത്യമാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കണ്ട..

പറഞ്ഞിട്ടില്ല , അങ്ങിനെ പറഞ്ഞു എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ? മുകളില്‍ ഉള്ളത് വെറും ഒരു ചോദ്യം അല്ലെ . ആരോപണം അല്ലല്ലോ ?
============


ആരോപണം ആണ് എന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ..ഞാനും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്ന് മാത്രം..എന്തെ മനു എനിക്ക് ചോദ്യം ചോടിച്ചുകൂടെ?

എന്തിനാ എങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടെ ചോദിക്കുന്നത് ? സുബൈര്‍ പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ?
=================


ശെടാ...എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു...ഞ്ഞാന്‍ തിരിച്ചു ഒരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ടും ചോദിച്ചു അത്രയെള്ളൂ...

വേണമെങ്കില്‍ അതെ പോലെത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഞാന്‍ മനുവിനോടും ചോദിക്കാം...ഞാന്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നതില്‍ മനുവിനെന്താ പ്രശനം ????

Subair said...

>>>ആ കാളിദാസന്‍ മനസ്സിലാക്കിയതെന്താ ? യേശു പരിണാമവാദിയായിരുന്നു എന്നോ ? അതോ യുക്തിവാടിയായിരിരുന്നു എന്നോ ?<<<<

രണ്ടുമല്ലെന്നാണു ഞാന്‍ മനസിലാക്കിയത്
====================ആദിയില്‍ ദൈവം മനുഷ്യരെ സൃഷ്‌ടിച്ചു എന്ന് "പ്രതീകാതമാകായി" പറഞ്ഞ യേശു സൃശുടിവാദിയായിരുന്നു എന്ന് കാളിദാസന്‍ കരുതുന്നുണ്ടോ?

>>>കാളിദാസന്‍ തെന്നെയെല്ലേ പറഞ്ഞത് യേശു (അതോ സുവിശേഷ കര്ത്താക്കാളോ) ഭാവനയില്‍ നിന്നും കഥകള്‍ മെനയുകയായിരുന്നു വെന്ന്? അത് ഞാന്‍ സൃഷ്‌ടിയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ആണ് പറഞ്ഞത്. യേശു സൃഷ്ടിവാദിയായിരുന്നില്ല എങ്കില്‍ എന്തിന് ഭാവനകളില്‍ നിന്നും കഥകള്‍ മെനഞ്ഞ് ദൈവം ആണായും പെണ്ണായും ആദിയില്‍ സൃഷ്ടി നടത്തി എന്ന് പറയണം ??<<<<

അത് യേശുവിനോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും.
====================


യേശു സൃഷ്‌ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രതീകാതമാകായിട്ടാണ് എന്ന് കാളിദാസന്‍ തീരുമാനിച്ചത് യേശുവിനോട് ചോദിചിട്ടായിരുന്നോ? അല്ലല്ലോ ? യേശു യുക്തിവാദിയും പരിണാമവാദിയും അല്ല എന്ന് കാളിദാസന്‍ പറഞ്ഞതും യേശുവിനോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ടായിരുന്നില്ല. അത പോലെ കാളി$ദാസന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത്.

Subair said...

ആ വംശാവലിയില്‍ ഭാവനയുണ്ട്. ചരിത്രവുമുണ്ട്.
============


ആ വംശാവലിയില്‍ ചരിത്രമുണ്ട് ?

ഇത് ബൈബിളിനേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചര്‍ച്ചയല്ല. അതുകൊണ്ട് കൂടുതല്‍ ഉത്തരങ്ങള്‍ പ്രതിക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഒരു പോസ്റ്റായി ഇട്ടാല്‍ അവിടെ വന്ന് ഞാന്‍ മറുപടി പറയാം.
==============


ഇത് ബൈബിളിനെ ക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചയാണ് എന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞില്ല. സൃഷ്‌ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചയാണ് ഇത്. അതില്‍ ഖുര്‍ആനെ ക്കുറിച്ച് കാളിദാസന്‍ പരമാര്‍ശിച്ചു. മറ്റൊരു വേദഗ്രന്ഥമായ ബൈബിളില്‍ ദൈവം ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ച ആദം എന്ന് പേരുള്ള മനുഷ്യന്‍റെ സന്തതി പരമ്പരകളെ ക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. കാളിദാസന്‍ പറയുന്നു അതില്‍ കുറച്ചു ചരിത്രമുണ്ട്. മനുഷ്യാരംഭാതിന്റെ ആ ചരിത്രം അറിയാന്‍, കാളിദാസനെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി കാണുന്ന ഇവിടെത്തെ യുക്തിവാദി പരിനാമാവാദിള്‍ക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാകും. താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്കില്‍ ആദ്യ മനുഷ്യന്‍ ആദം മുതല്‍ രണ്ടായിരം വര്ഷം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന യേശു വരെയുള്ള വംശാവലി വളരെ കൃത്യമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്‌. ഇതില്‍ ഇതൊക്കെയാണ് ചരിത്രം എന്നറിഞ്ഞാല്‍ കൊള്ളാമായിരുന്നു.

http://kristhumatham-islam.blogspot.com/2010/10/blog-post_20.html

ea jabbar said...

കണ്ണിന്റെ പരിണാമം; രാജുവിന്റെ മറ്റൊരു ലേഖനം ഇവിടെ

Subair said...

കണ്ണിന്റെ പരിണാമം; രാജുവിന്റെ മറ്റൊരു ലേഖനം ഇവിടെ
================മാഷേ വണ്ടി കേറിയാല്‍ ചാവാത്ത രീതിയിലുള്ള പറന്ന തരാം അണ്ണാന്‍ പരിണമിക്കുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.


The Flat Flounder Squirrel1


കണ്ണ് പരിണമിക്കുന്നത് വിവരിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ "ശാസ്ത്രീയമായി" തോന്നി എനിക്കത വായിച്ചപ്പോള്‍..

മനു said...

" ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ..ആരാ ചോദിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത്‌.. "

ഞാന്‍ ചോദിക്കില്ല എന്ന് മുകളില്‍ പറഞ്ഞില്ലേ , അപ്പോള്‍ പിന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ എന്നൊക്കെ പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ ? അതിനു വേണ്ടി ഞാന്‍ സുബൈറിന്റെ അനുവാദം ഒന്നും ചോടിചിലല്ലോ ?

"ആരാ ചോദിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് "

ആരെങ്കിലും ചോദിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞോ കുട്ടാ ?

=======================
" ഒരിക്കലുമില്ല, മനു ധൈര്യമായി ചോദിക്കാത്തതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂ.. "

അങ്ങിനെ എങ്കില്‍ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നിടത്ത് ഞാന്‍ അത് ചോദിച്ചോ എന്ന് പരയാതിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് .

=======================

" എനിക്ക് ആകപ്പാടെ പറയാന്‍ ലഴിയുക ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയായി മാറി എന്നത് മാത്രമാണ്, എത്ര കാലമെടുത്തു..ഏകദേശം എത്ര പരിണാമഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയീ ഒന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ...വല്ലോതൊരു ശാസ്ത്ര ബോധം... "

സുബൈര്‍ ചോദിച്ചത് ഒരു ജീവി പരിണമിച്ചു മറ്റൊരു ജീവി ആകാന്‍ എത്ര കാലം എടുക്കും എന്നാണു ?അങ്ങിനെ കൃത്യമായി ഒരു ടൈം ടാബില്‍ വച്ച് അല്ല പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നത്‌ എന്നാണു ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് . അതില്‍ നിന്നും എന്‍റെ ശാസ്ത്ര ബോതം സുബൈര്‍ അളന്നെങ്കില്‍ വളരെ നല്ലത് .

=======================

അങ്ങിനെ ഉറപ്പാക്കേണം എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ സുബൈറിന് അത് കാലിബരെട്റ്റ് ചെയ്യ്തു പരിശോദിക്കാം . എനിക്ക് അതിനു ഉള്ള വഴി അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തല്‍ക്കാലം ഇപ്പോള്‍ ഉള്ള തലച്ചോര്‍ വച്ച് ഞാന്‍ അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം .

=======================
" എന്തെ മനു എനിക്ക് ചോദ്യം ചോടിച്ചുകൂടെ? "

ചോടിച്ചോള് കുട്ടാ വേണ്ട എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞോ ?
=======================
" ഞാന്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നതില്‍ മനുവിനെന്താ പ്രശനം ???? "

പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞോ ?

==================

Subair said...

എന്നോട് സംവദിക്കില്ല എന്നു വാശിപിടിച്ചിരുന്ന സുബൈര്‍ സംവദിച്ചതില്‍ സന്തോഷമുണ്ട്.
============


ഇതിനെ സംവാദം എന്നാണ് കാളിദാസന്‍ വിളിക്കുന്നത്‌ എങ്കില്‍, സംവാദത്തെ കാളിദാസന്‍ എന്ത് വിളിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല.

>>>ചെന്നായ പോലയുള്ള ജീവി താനേ പരിണമിച്ചാണ്, തിമിംഗലം ഉണ്ടായത് എന്ന് കാളിദാസന് ഉറപ്പാണോ???<<<<


ചെന്നായ പോലയുള്ള ജീവി താനേ പരിണമിച്ചാണ്, തിമിംഗലം ഉണ്ടായത് എന്നതിനു സൂചനകളുണ്ട്.
===============


ഓ അത്രയും ആശ്വാസം. കാളിദാസന് സൂചനകള്‍ മാത്രമേയുള്ളൂ, ഉറപ്പില്ല എന്ന്.

ഉരഗങ്ങള്‍ പരിണമിച്ചാണ് പക്ഷികള്‍ ഉണ്ടായത് എന്ന് ഉറപ്പാണോ കാളിദാസാ?

Subair said...

ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ..ആരാ ചോദിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത്‌.. "

ഞാന്‍ ചോദിക്കില്ല എന്ന് മുകളില്‍ പറഞ്ഞില്ലേ , അപ്പോള്‍ പിന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ എന്നൊക്കെ പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ ? അതിനു വേണ്ടി ഞാന്‍ സുബൈറിന്റെ അനുവാദം ഒന്നും ചോടിചിലല്ലോ ?
============


എങ്കില്‍ മനു ചോദിക്കേണ്ട..(അല്ല ആക്ച്ചുവലി മനുവിന്റെ പ്രശനം എന്തായിര്‍ന്നു?)

Subair said...

" ഞാന്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നതില്‍ മനുവിനെന്താ പ്രശനം ???? "

പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞോ ?
===============


ഇതനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.

ഇതെപോലെയായിരുന്നു ഞാന്‍ കാളിടാസനോട് പറഞ്ഞതും എന്ന് മനുവിന് സാവധാം ഈ കുതര്‍ക്കം ഒരാവര്‍ത്തി വായിച്ചാല്‍ ബോധ്യപ്പെടും.

മനു said...

" ഇതെപോലെയായിരുന്നു ഞാന്‍ കാളിടാസനോട് പറഞ്ഞതും എന്ന് മനുവിന് സാവധാം ഈ കുതര്‍ക്കം ഒരാവര്‍ത്തി വായിച്ചാല്‍ ബോധ്യപ്പെടും. "

കാളിടാസനോട് കുട്ടന്‍ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ഞാന്‍ ചോദിച്ചോ ?

Subair said...

കാളിടാസനോട് കുട്ടന്‍ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ഞാന്‍ ചോദിച്ചോ ?
============

മനു ഞാന്‍ തോറ്റു തന്നിരിക്കുന്നു, മനു ശരിയായ യുക്തിവാദി തെന്നെയാണ്...മനുവില്‍ ഒരു പുതിയ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം അംഗത്തെ ഞാന്‍ കാണുന്നു....

ഈ കുട്ടന്‍ വിളി സ്നേഹം കൊണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു..സാധാരണ യുക്തിവാദികള്‍ സ്നേഹം മൂത്താല്‍ ആറാം നൂറ്റാണ്ടുകാരന്‍, വിവര ദോഷി, ചിയര്‍ ഗേള്‍സ്‌ എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കാറ്..

മനു said...

സുബൈര്‍ , നിങ്ങള്‍ എങ്ങിനെ സംവാദം നടത്തുന്നു എന്ന് കാണിക്കാന്‍ മാത്രം ആണ് ഞാന്‍ ഈ കോപ്രായങ്ങള്‍ ഒക്കെയും കാണിച്ചത് . ഇങ്ങനെ തര്‍ക്കുത്തരം പോലെ ഉള്ള മറുപടി നല്‍കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ വലിയ ഭുധി ശാലി ആണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ധരിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയും അതുവഴി എതിരാളികളുടെ പ്രസ്താവനകള്‍ നിസാര വല്‍ക്കരിക്കാനും കഴിയും എന്നാല്‍ ഇത് ചര്‍ച്ചയ്ക്കു യാതൊരു വിദതിലും ഗുണം ചെയ്യില്ല . അതുകൊണ്ട് ആശയങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊള്ളിച്ചു ചര്‍ച്ച തുടരാന്‍ ശ്രമിക്കു അല്ലാതെ , വാക്കും വാക്യവും അതിന്‍റെ വക്യവനും നമുക്ക് തല്‍ക്കാലം മാറ്റി നിര്‍ത്താം .

Subair said...

സുബൈര്‍ , നിങ്ങള്‍ എങ്ങിനെ സംവാദം നടത്തുന്നു എന്ന് കാണിക്കാന്‍ മാത്രം ആണ് ഞാന്‍ ഈ കോപ്രായങ്ങള്‍ ഒക്കെയും കാണിച്ചത് . ഇങ്ങനെ തര്‍ക്കുത്തരം പോലെ ഉള്ള മറുപടി നല്‍കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ വലിയ ഭുധി ശാലി ആണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ധരിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയും അതുവഴി എതിരാളികളുടെ പ്രസ്താവനകള്‍ നിസാര വല്‍ക്കരിക്കാനും കഴിയും എന്നാല്‍ ഇത് ചര്‍ച്ചയ്ക്കു യാതൊരു വിദതിലും ഗുണം ചെയ്യില്ല . അതുകൊണ്ട് ആശയങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊള്ളിച്ചു ചര്‍ച്ച തുടരാന്‍ ശ്രമിക്കു അല്ലാതെ , വാക്കും വാക്യവും അതിന്‍റെ വക്യവനും നമുക്ക് തല്‍ക്കാലം മാറ്റി നിര്‍ത്താം .
===================


ഹാവൂ അതിപ്പോഴെങ്കിലും തലയിക്കെറിയല്ലോ..

ഇതിനിയും മനസ്സിലാകാത്ത കുറെ ആളുകളുണ്ട്..ഹുസൈന്‍റെ ബ്ലോഗിലും മറ്റും കാളിദാസന്‍ ചെയ്തു വന്നിരുനന്തും ഇതായിരുന്നു..ആഘും മുഖം മൂടിക്കു പിന്നില്‍ ഒളിച്ചുനിന്നുകൊണ്ട്...എല്ലാ യുക്തിവാദികളും അപ്പൊ കയ്യടിക്കുകയല്ലായിരുന്നോ..

അരുത് കാളിദാസാ എന്ന് പറയാന്‍ നട്ടെല്ലുള്ള ഒരു യുക്തിവാദിയും അവിടെ കണ്ടില്ലല്ലോ..

ഞാന്‍ എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു നേരെ ചൊവ്വേ പോയതായിരുന്നു..ഈ തര്‍ക്കത്തിലേക്കു എന്നെ വലിചിഴക്കുകയായിരിന്നു....തര്‍ക്കത്തിന് വരുന്നവരും ആയി സംവദിക്കാന്‍ കഴിയില്ല..തര്‍ക്കിക്കാനെ കഴിയൂ...ഞാന്‍ സാധാരണ അതിന് നില്കാറില്ല...

പിന്നെ, തര്‍ക്കത്തിന്‍റെ മൂഡിലായിരിന്നു വെങ്കിലും ഞാന്‍ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ യുക്തിസഹം തെന്നെയാണ്...മനുവിന് അവ സാവധാനത്തില്‍ വായിച്ചാല്‍ ഒഎഉ പക്ഷെ മനാസിലക്കാം..

പരിണാമവാദികളെ കളിയാക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിടിന്റെ ലിങ്ക കൊടുത്തപ്പോള്‍ അത് പരിണാമവാദികളെ പരിഹസിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പോലും മനുവിന് മനസ്സിലായില്ല എന്നോര്‍ക്കുംപോഴാന് എനിക്കൊട് സംശയം..

മനു said...

" ഓ അത്രയും ആശ്വാസം. കാളിദാസന് സൂചനകള്‍ മാത്രമേയുള്ളൂ, ഉറപ്പില്ല എന്ന്."

സൂചനകളില്‍ നിന്നും നിഗമനത്തില്‍ എത്തിച്ചേരുക മാത്രമേ ഈ കാര്യത്തില്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിയു . ആ നിഗമനം മാത്രം ആകേണം പരമ സത്യം എനൊന്നും ഒരു യുക്തി വാദിയും പറയും എന്ന് തോനുനില്ല .

ഫോസില്‍ ലഭിച്ചു എന്നതിനോടോ ,അവയുടെ കാല പഴക്കതെ പറ്റിയോ സുബൈറിന് എതിര്‍ അഭിപ്രായം ഇല്ല എന്ന് കരുതട്ടെ . ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് വെക്തമാക്കു . എതിര്‍ അഭിപ്രായം ഇല്ലെങ്കില്‍ ഈ തെളിവുകളില്‍ നിന്നും വേറെ എന്ത് നിഗമനത്തില്‍ എത്തിച്ചേരാം എന്ന് സുബൈര്‍ പറയു . അത് ഇപ്പറയുന്ന പരിണാമത്തെ കാളും വിസ്വസിനിയം ആണെങ്കില്‍ നമുക്ക് പരിണാമത്തെ തള്ളി പറയാം.

Subair said...

ഫോസില്‍ ലഭിച്ചു എന്നതിനോടോ ,അവയുടെ കാല പഴക്കതെ പറ്റിയോ സുബൈറിന് എതിര്‍ അഭിപ്രായം ഇല്ല എന്ന് കരുതട്ടെ . ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് വെക്തമാക്കു . എതിര്‍ അഭിപ്രായം ഇല്ലെങ്കില്‍ ഈ തെളിവുകളില്‍ നിന്നും വേറെ എന്ത് നിഗമനത്തില്‍ എത്തിച്ചേരാം എന്ന് സുബൈര്‍ പറയു . അത് ഇപ്പറയുന്ന പരിണാമത്തെ കാളും വിസ്വസിനിയം ആണെങ്കില്‍ നമുക്ക് പരിണാമത്തെ തള്ളി പറയാം.
===============


രണ്ടു ഫോസിലുകള്‍ എടുത്തു വെച്ച്. നോക്കൂ രണ്ടും തമ്മില്‍ എന്തൊരു സാമ്യം ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളെ പോല്യുണ്ട് , അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മറ്റൊന്നില്‍ നിന്നും താനേ പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ് എന്ന് നിഗമാനിക്കുന്ന ഏര്‍പ്പാടിനെയാണോ പരിനാമാവാദികള്‍ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്?

അരുണ്‍/arun said...

@ സുശീല്‍ :
രാജു വാടാനപ്പളിയുടെ ലേഖനത്തിന്റെ നിലവാരം നശിപ്പിക്കുന്ന മട്ടിലാണ് കമന്റുകളുടെ പോക്ക് . വിഷയസംബന്ധിയായ കമന്റുകള്‍ എന്നൊക്കെ കമന്റ് ബോക്സില്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും കാളിദാസനും മനുവും സുബൈറും തമ്മിലുള്ള ഈ തല്ലുപിടി , ഈ കമന്റടക്കം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റിനെ രക്ഷിക്കൂ

മനു said...

" രണ്ടു ഫോസിലുകള്‍ എടുത്തു വെച്ച്. നോക്കൂ രണ്ടും തമ്മില്‍ എന്തൊരു സാമ്യം ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളെ പോല്യുണ്ട് , അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മറ്റൊന്നില്‍ നിന്നും താനേ പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ് എന്ന് നിഗമാനിക്കുന്ന ഏര്‍പ്പാടിനെയാണോ പരിനാമാവാദികള്‍ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്? "

അല്ല എന്ന് കരുതുന്നു .പക്ഷെ രണ്ടു ലക്ഷം വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള തലയോട്ടികള്‍ക്ക് ഇന്നുള്ള മനുഷ്യനെ കാളും തല വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തെളിഞ്ഞാല്‍ , അവിടെ എന്തോ മാറ്റം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാന്‍ കഴിയും . പിന്നെ ഫോസില്‍ പഠനം മാത്രം നടത്തി പരിണാമം സംഭവിച്ചു എന്നലല്ലോ പറയുന്നത് . വേറെയും പഠനങ്ങള്‍ നടത്തിയില്ലേ .

മുകളിലെ പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്ന കാര്യത്തില്‍ തെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് പറയു . അല്ലെങ്കില്‍ പരിണാമം എന്ത് എന്ന് മനസിലാക്കി അതിനെ വിമര്‍ശിക്കു . അത് രണ്ടും അല്ലാതെ ഏതോ ഒരു സൈറ്റില്‍ നിന്നും കണ്ട കോമിക്ക് കണ്ടിട്ട് കുറെ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാല്‍ ഉത്തരം പറയാന്‍ സമയം കിട്ടി എന്ന് വരില്ല .

Jack Rabbit said...

[Subair said today]: " രണ്ടു ഫോസിലുകള്‍ എടുത്തു വെച്ച്. നോക്കൂ രണ്ടും തമ്മില്‍ എന്തൊരു സാമ്യം ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളെ പോല്യുണ്ട് , അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മറ്റൊന്നില്‍ നിന്നും താനേ പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ് എന്ന് നിഗമാനിക്കുന്ന ഏര്‍പ്പാടിനെയാണോ പരിനാമാവാദികള്‍ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്? "


[Subair said on Dec 20th]:പോട്ടെ, നമ്മുടെ മാരുതി 800 ഉം Alto യും തെമ്മില്‍ എന്തൊരു സാമ്യതായാ അല്ലെ. എന്തായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം ? രണ്ടിന്റെയും നിരമാതാവ് ഒരേ കമ്പനി തെന്നെയാണ് എന്ന് തെന്നെ. നോക്കൂ, സാമ്യത താനേ പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ് എന്നതിന് തെളിവാക്കാം എങ്കില്‍, ഒരേ സൃഷ്ടാവ് സൃഷിടിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നതിനും തെളിവാക്കാം.

[Subair said on Jan 9th]:ഞാന്‍ നേരെത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കടലില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന ചില ജീവികള്‍ കരയിലേക്ക് കുടിയേറിയെന്നും അപ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് കരയില്‍ ജീവിക്കാനുള്ള സവിശേഷതകള്‍ താനേ കൈവന്നു എന്നും, അവ പക്ഷികളും ഉരഗങ്ങളും സസ്തനികളും ഒക്കെയായിയെന്നും, പിന്നീട് കരയില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന ചില സസ്തനികള്‍ തിരിച്ച് കടലിലേക്ക്‌ തെന്നെ പോയപ്പോള്‍ അവര്‍ തിമിഗലങ്ങളായി പരിണമിച്ച് എന്നും ആണ് പരിണാമവാദം പറയുന്നത്.

മാത്രവുമല്ല മേല്പറഞ്ഞതിന് മുത്തശ്ശികഥയില്‍ നിന്നും എന്ത് വിത്യാസമാണ് താങ്കള്‍ കാണുന്നത്‌ ?

[Subair said on Jan 16th]:പരിണാമത്തെ ക്കുറിച്ചോ, സൃഷ്ടി വാദത്തെ ക്കുറിച്ചോ ഞാന്‍ കാര്യമായൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടും ഇല്ല. അത്തരത്തില്‍ technical ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ഞാന്‍ ഇത് വരെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല.


Subair,
ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചക്കില്‍ കെട്ടിയ കാള കറങ്ങുന്നതു പോലെ ഒരേ ചോദ്യം മാസങ്ങളോളം ചോദിച്ചു സമയം കളയാതെ ഒരു നല്ല പുസ്തകം സംഘടിപ്പിച്ചു വായിച്ചു കൂടെ ? ഉദാ: At the water's edge: fish with fingers, whales with legs, and how life came ashore but then went back to sea by Carl Zimmer

/JR

kaalidaasan said...

>>>തലച്ചോറൊക്കെ താനേ ഉണ്ടായതാ മനു..ആരും ഡിസൈന്‍ ചെയ്തതോന്നും അല്ല... അവ സത്യസന്തമായ വിവരങ്ങളെ നല്‍കൂവെന്ന്ന്ന് ആരും സര്‍ട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല...ഇത് എന്‍റെ അഭിപ്രായം അല്ല കേട്ടോ..പരിനമാവാദികളുടെയാണ്..അപ്പൊ ബുദ്ധി സത്യമാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കണ്ട..<<<

സുബൈര്‍,

ഒരൊറ്റ കോശത്തില്‍ നിന്നാണു താങ്കളുടെ ആരംഭം. അമ്മയുടെ ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ . ആരംഭത്തില്‍ തലച്ചോറുന്നുമില്ല. പിന്നീടാണതില്‍ തലച്ചോറുണ്ടായത്. താങ്കളുടെ അമ്മയുടെ ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ കയറി വന്ന് താങ്കളുടെ തലച്ചോറു ഡിസൈന്‍ ചെയ്തു തന്നത്?

kaalidaasan said...

>>>>>യേശു സൃഷ്‌ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രതീകാതമാകായിട്ടാണ് എന്ന് കാളിദാസന്‍ തീരുമാനിച്ചത് യേശുവിനോട് ചോദിചിട്ടായിരുന്നോ? അല്ലല്ലോ ? യേശു യുക്തിവാദിയും പരിണാമവാദിയും അല്ല എന്ന് കാളിദാസന്‍ പറഞ്ഞതും യേശുവിനോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ടായിരുന്നില്ല. അത പോലെ കാളി$ദാസന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത്.<<<

സുബൈര്‍ എന്റെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു. ഞാന്‍ അത് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും അതേക്കുറിച്ചു തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് മനസിലാകാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ? അപ്പോള്‍ പിന്നെ യേശുവിനോടു തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും.

kaalidaasan said...

>>>> മനുഷ്യാരംഭാതിന്റെ ആ ചരിത്രം അറിയാന്‍, കാളിദാസനെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി കാണുന്ന ഇവിടെത്തെ യുക്തിവാദി പരിനാമാവാദിള്‍ക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാകും.<<<<


യുക്തിവാദികള്‍ക്കും പരിണാമവാദിള്‍ക്കും എന്റെ നിലപാടെന്തെന്ന് അറിയാം. അവര്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കില്‍ അവര്‍ തന്നെ ചോദിച്ചു മനസിലാക്കിക്കോളും. തല്‍കാലം സുബൈര്‍ അതേക്കുറിച്ചോര്‍ത്ത് തല പുണ്ണാക്കേണ്ട. സുബൈറിന്‌ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കില്‍ ചോദിക്കാം.

kaalidaasan said...

>>>>ഇതിനെ സംവാദം എന്നാണ് കാളിദാസന്‍ വിളിക്കുന്നത്‌ എങ്കില്‍, സംവാദത്തെ കാളിദാസന്‍ എന്ത് വിളിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല.<<<<

എനിക്കറിയാവുന്ന സംവാദം ​ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇനി ഇസ്ലാമിക നിദാനശാസ്ത്രപ്രകാരം സംവാദത്തിനു വേറെ നിര്‍വചനമുണ്ടെങ്കില്‍ പറഞ്ഞു തന്നാല്‍ ഉപകാരമായിരുന്നു.

ഇനി ഹുസൈന്റെ ഇഷ്ടവിഭവങ്ങളായ Cognition capacity ഇല്ലാത്തവന്‍, വിവരമില്ലാത്തവന്‍, നേഴ്സറി ക്ളാസുകാരന്‍, പഠിക്കാത്തവന്‍, വായിക്കാത്തവന്‍, junk, garbage എന്നിവ ഓരോ വാചകത്തിലും ഓരോന്നു വീതം ചേര്‍ത്ത് നമ്പറിട്ട്, അവസാനം End എന്നും ചേര്‍ക്കുന്നതാണു സംവാദമെങ്കില്‍, എനിക്കത് പഠിക്കാന്‍ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്.

kaalidaasan said...

>>>>ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചക്കില്‍ കെട്ടിയ കാള കറങ്ങുന്നതു പോലെ ഒരേ ചോദ്യം മാസങ്ങളോളം ചോദിച്ചു സമയം കളയാതെ ഒരു നല്ല പുസ്തകം സംഘടിപ്പിച്ചു വായിച്ചു കൂടെ ?<<<<

ജാക്ക്,

സുബൈറിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നതല്ലേ.ഉത്തരം കിട്ടിയാലും ഒരേ ചോദ്യം തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും.

ഉത്തരം കണ്ടെത്താനൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അത് പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട സംഗതികളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തോട് പറയാതെ. എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളുമുള്ള ഒരു പൊത്തകം കഷത്തില്‍ വച്ചാണ്, മുപ്പര്, നടക്കുന്നതു തന്നെ. പിന്നെ എന്ത് അന്വേഷണം? എന്തു പഠനം? ഗുളിക രൂപത്തില്‍ "വിജ്ഞാനം" കൊടുക്കാന്‍ ഹുസൈനേപ്പോലെ ആളുകളുള്ളപ്പോള്‍ എന്തിനു മേലനങ്ങി പണിയെടുക്കണം?

Subair said...

എവിടെ മനുവും, അരുണും സുശീല്‍ കുമാറും ഒക്കെ ? കാളിദാസനു അതെ ശൈലിയില്‍ മറുപടി പറഞ്ഞാല്‍ മാത്രമേ ഈ മഹത്തായ ബ്ലോഗിന്‍റെ നിലവാരം നശിക്കു..കാളിദാസന്‍ എന്ത് പറഞ്ഞാലും, ആരുടെ ബ്ലോഗില്‍ നടക്കുന്ന വിഷയം കൊണ്ട് വന്നാലും, വിഷയത്തിന് പുറതാകില്ല ? അല്ല കാളിദാസന്റെ മറുപടികള്‍ ഈ ബ്ലോഗിന്‍റെ അന്തസിനു ചേര്‍ന്നതാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടു വേണം എനിക്ക് തുടരാന്‍..മനു വിന്‍റെ സംവാദ ഗുണനിലവാര മാപിനിഅനുസരിച്ചുള്ള, കാളിദാസന്റെ മറുപടികളുടെ നിലവാരം ഒന്നരിഞ്ഞാല്‍ കൊള്ളാം.

അത് വരെ കാളിദാസന് മറുപടി പറയുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അവസാനത്തെ മറുപടികള്‍ ഇവിദ്വെ ചേര്‍ക്കാം.

==================

ഒരൊറ്റ കോശത്തില്‍ നിന്നാണു താങ്കളുടെ ആരംഭം. അമ്മയുടെ ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ . ആരംഭത്തില്‍ തലച്ചോറുന്നുമില്ല. പിന്നീടാണതില്‍ തലച്ചോറുണ്ടായത്. താങ്കളുടെ അമ്മയുടെ ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ കയറി വന്ന് താങ്കളുടെ തലച്ചോറു ഡിസൈന്‍ ചെയ്തു തന്നത്?


എനിക്കറിയാവുന്ന സംവാദം ​ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇനി ഇസ്ലാമിക നിദാനശാസ്ത്രപ്രകാരം സംവാദത്തിനു വേറെ നിര്‍വചനമുണ്ടെങ്കില്‍ പറഞ്ഞു തന്നാല്‍ ഉപകാരമായിരുന്നു.

ഇനി ഹുസൈന്റെ ഇഷ്ടവിഭവങ്ങളായ Cognition capacity ഇല്ലാത്തവന്‍, വിവരമില്ലാത്തവന്‍, നേഴ്സറി ക്ളാസുകാരന്‍, പഠിക്കാത്തവന്‍, വായിക്കാത്തവന്‍, junk, garbage എന്നിവ ഓരോ വാചകത്തിലും ഓരോന്നു വീതം ചേര്‍ത്ത് നമ്പറിട്ട്, അവസാനം End എന്നും ചേര്‍ക്കുന്നതാണു സംവാദമെങ്കില്‍, എനിക്കത് പഠിക്കാന്‍ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്.

സുബൈറിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നതല്ലേ.ഉത്തരം കിട്ടിയാലും ഒരേ ചോദ്യം തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും.

ഉത്തരം കണ്ടെത്താനൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അത് പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട സംഗതികളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തോട് പറയാതെ. എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളുമുള്ള ഒരു പൊത്തകം കഷത്തില്‍ വച്ചാണ്, മുപ്പര്, നടക്കുന്നതു തന്നെ. പിന്നെ എന്ത് അന്വേഷണം? എന്തു പഠനം? ഗുളിക രൂപത്തില്‍ "വിജ്ഞാനം" കൊടുക്കാന്‍ ഹുസൈനേപ്പോലെ ആളുകളുള്ളപ്പോള്‍ എന്തിനു മേലനങ്ങി പണിയെടുക്കണം?
=============================

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

സുബൈർ, എന്തായിത്?

മനു said...

സുബൈര്‍ ,

എന്‍റെ അളവ് മാപിനിയില്‍ രണ്ടു പേരും ഒരു പോലെ പ്രകോപിച്ചു . പ്രകോപനം ആദ്യം സുബൈര്‍ തുടങ്ങി ( മറ്റു ബ്ലോഗില്‍ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ) , കാളിദാസനില്‍ അവസാനിച്ചു . പ്രശ്നം എവിടെ തിരും എന്ന് കരുതാം .

Subair said...

സുബൈർ, എന്തായിത്?
==============


ഏയ്‌ ഒന്നും ഇല്ല...അരുണ്‍ ന്ന ബ്ലോഗ്ഗര്‍ എന്‍റെയും കാളിദാസന്റെയും മറ്റും പോസ്റ്റുകള്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഞാന്‍ എങ്ങാനും ശെരിയായ രീതിയില്‍ സംവദിക്കുകായിരുന്നോ എന്നൊരു സംശയം തോന്നി...സുശീല്‍ ന്‍റെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോള്‍ മനസ്സിലായി യുക്തിവാദികള്‍ അര്‍ഹിക്കുന്ന സംവാദ സംസ്കാരം ഇത് തെന്നെയാണ് എന്ന്..

അരുണിന് അബദ്ധം സംഭവിച്ചതാകും...

മനു: ഞാന്‍ ആരെയും പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടില്ല..കാളിദാസനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കില്‍ കാളിദാസന്‍ പറയെട്ടെ..

എന്നെയും ആരും പ്രകൊപ്പിച്ചിട്ടില്ല..എന്നോട് ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം...ഇങ്ങോട്ട് തര്‍ക്കിച്ചപ്പോള്‍ അങ്ങോട്ടും തര്‍ക്കിചിട്ടുണ്ടാകും ...പക്ഷെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുന്നു..അവ യുക്തിസഹമാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു...

Abdul Khader EK said...

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി (February 7, 2011 7:07 AM) said...
‘സൃഷ്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച്’ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്ന ഊഹമല്ല പരിണാമ ശാസ്ത്രം. ഇന്ന് അതിന്‌ കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയും തെളിവുകളുമുണ്ട്. സത്യത്തിൽ ഇന്ന് പരിണാമത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ ഫോസിൽ തെളിവുകൾ അനിവാര്യമേയല്ല. അത് ഒരു‘ബോണസ്’ മാത്രം.
================
ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളില്‍ പരിണാമത്തിനു ഉണ്ട് എന്നു താങ്കള്‍ പറയുന്ന ആ 'കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയും തെളിവുകളു' മൊന്നു എഴുതിയാല്‍ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകും

Abdul Khader EK said...

@ kaalidaasan said...
>> ഇതില്‍ ചിന്തിക്കാനെന്തിരിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ മുഖം സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ വിരലിന്റെ ഉള്‍ഭാഗവും സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഈ തള്ളവിരലിന്റെ ഉള്‍ഭാഗത്തിനെന്താണിത്ര പ്രത്യേകത?<<

കൈ വിരലുകളുടെ ഉള്ഭാഗത്തിനെ മുഖവുമായി താരതമ്യം ചെയ്തതിലൂടെ കാളിദാസന്‍ തന്നെ അതിന്റെ പ്രത്യേകത അഗീകരിക്കുകയാണ്.

>>പിണ്ഡമുള്ള വസ്തുക്കള്‍ തമ്മില്‍ ആകര്‍ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു. ഭൂമിക്ക് പിണ്ഡമുണ്ട്. അത് മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ്‌ ഗ്രാവിറ്റി.
ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഗോളം മറ്റൊന്നിനു ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു. ഈ രണ്ടു വസ്തുക്കളിലും മാറ്റമുണ്ടാകുന്നതു വരെ ഇത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും.<<

ഭൂമിക്ക് ആരാണ് ഈ പിണ്ഡമുണ്ടാക്കിയത് ? അതു താനേ ഉണ്ടായതാവുമല്ലേ? ആരാണ് ഈ രീതിയില്‍ ഇവകളെ സംവിധാനിച്ചത് ? താനേ അങ്ങ് രൂപപെട്ടതാവുമല്ലേ?

>>ആണ്‍ സിംഹത്തിനു പെണ്‍കടുവയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടിക്ക് ലൈഗെര്‍ എന്നും ആണ്‍കടുവക്ക് പെണ്‍സിംഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടിക്ക് ടൈഗോണ്‍എന്നും പറയാറുണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?
മാവില്‍ മാങ്ങയും പ്ലാവില്‍ ചക്കയും മാത്രമേ കായിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന തത്വം എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ മുകളില്‍ പറഞ്ഞ കാര്യത്തില്‍ ബാധകമല്ലാതെ പോകുന്നത്? സെസ് ഭൂമിയില്‍ പല ഇളവുകളും നല്‍കുന്നതുപോലെ ദൈവം വല്ല ഇളവും നല്‍കുന്നതാണോ?<<

ഇവിടെ താങ്കള്‍ പറഞ്ഞ തത്വം എന്തു കൊണ്ടു മരങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ ബാധകമായില്ല? പ്രകൃതി ഒരു നിയമത്തിനു വിധേയ മല്ലായിരുന്നു വെങ്കില്‍ അതു സസ്യങ്ങളിലും ബാധകമാകുമായിരുന്നു. ദൈവം ഇളവ് നല്‍കിയതല്ല, സൃഷ്‌ടിച്ച ദൈവം എങ്ങിനെ യാണോ സംവിധാനിച്ചത് അതു പ്രകാരമേ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ.

Jack Rabbit said...

Abdul Khader EK said to Susheel ..

ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളില്‍ പരിണാമത്തിനു ഉണ്ട് എന്നു താങ്കള്‍ പറയുന്ന ആ 'കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയും തെളിവുകളു' മൊന്നു എഴുതിയാല്‍ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകും


ഒരു പാടു കൊല്ലത്തെ വളര്‍ച്ച evolutionary thought ഇന് ഉണ്ട്. അതങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളില്‍ "എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം ദൈവം" എന്ന രീതിയില്‍ പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

Here is an excellent site maintained by University of California, Berkeley which they claim as a one stop source for information on evolution or watch video on evolution made by PBS.

Jack Rabbit said...

Abdul Khader EK said to kaalidaasan ..

ദൈവം ഇളവ് നല്‍കിയതല്ല, സൃഷ്‌ടിച്ച ദൈവം എങ്ങിനെ യാണോ സംവിധാനിച്ചത് അതു പ്രകാരമേ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ.


എത്രെ തവണ സൃഷ്ടി നടന്നിട്ടുന്റെന്നു ഏതെന്കിലും സൃഷ്ടിവാദിക്ക് പറയാമോ ? ഇന്ന് കാണുന്ന ജീവികളുടെ ഫോസ്സിലോന്നും പണ്ടു ജീവിച്ചവയുടെ കൂടെ കാണുന്നില്ല . അതിനാല്‍ പലവട്ടം നടന്നിരിക്കെണമല്ലോ ? സൃഷ്ടി എന്ന് നടന്നു, എത്രെ തവണ എന്നൊക്കെ പല തവണ ഹുസൈന്‍ സാഹിബിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചതാണ്. പക്ഷെ 25 കൊല്ലം "പരിണാമം" പഠിക്കുന്നു തിരക്കില്‍ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം മറനെന്ന്നു തോന്നുന്നു

പിന്നെ കൂടുതലെന്തില്കും ചോദിച്ചാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയവും യുക്തിപരവുമായ തുരുപ്പ് ചീട്ടിറക്കി ഓടിയൊളിക്കും "എവറസ്റ്റ് പര്‍വതംതന്നെ ഇല്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നയാള്‍ അതിന്റെ ഉയരത്തെച്ചൊല്ലി തര്‍ക്കിക്കുന്നത് അസംബന്ധമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്?"

/JR

kaalidaasan said...

>>>കൈ വിരലുകളുടെ ഉള്ഭാഗത്തിനെ മുഖവുമായി താരതമ്യം ചെയ്തതിലൂടെ കാളിദാസന്‍ തന്നെ അതിന്റെ പ്രത്യേകത അഗീകരിക്കുകയാണ്.<<<

അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍,


മുഖത്തിനുള്ള പ്രത്യേകതക്കപ്പുറം വിരലുകള്‍ക്ക് പ്രത്യേകതയില്ല. ഒരു ക്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് തള്ളവിരലിന്റെ ഉള്‍ഭാഗത്തേക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കാന്‍ ഇവിടെ എഴുതിയത് താങ്കളാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഞാന്‍ അതില്‍ കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കില്‍ അത് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് താങ്കളുടെ ബാധ്യതയാണ്.

kaalidaasan said...
This comment has been removed by the author.
kaalidaasan said...

>>>ഭൂമിക്ക് ആരാണ് ഈ പിണ്ഡമുണ്ടാക്കിയത് ? അതു താനേ ഉണ്ടായതാവുമല്ലേ? ആരാണ് ഈ രീതിയില്‍ ഇവകളെ സംവിധാനിച്ചത് ? താനേ അങ്ങ് രൂപപെട്ടതാവുമല്ലേ?.<<<

അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍,


അപ്പോള്‍ ഗ്രാവിറ്റിയെ വിട്ടുകളഞ്ഞോ?

പിണ്ഡം ആരുമുണ്ടാക്കിയതല്ല. അതൊക്കെ തനിയെ ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്നത് പരീക്ഷണശാലകളില്‍ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1997 ല്‍ നടന്ന ഈ പരീക്ഷണത്തേക്കുറിച്ച് വായിക്കുക. അപ്പോള്‍ ചിലതൊക്കെ മനസിലാകും.


http://www.nytimes.com/1997/09/16/science/scientists-use-light-to-create-particles.html

Scientists Use Light To Create particles

A TRAILBLAZING experiment at the Stanford Linear Accelerator Center in California has confirmed a longstanding prediction by theorists that light beams colliding with each other can goad the empty vacuum into creating something out of nothing.

In a report published this month by the journal Physical Review Letters, 20 physicists from four research institutions disclosed that they had created two tiny specks of matter -- an electron and its antimatter counterpart, a positron -- by colliding two ultrapowerful beams of radiation.
ആധുനിക ശസ്ത്രം യുദ്ധശാസ്ത്രമാണ്, മുസ്ലിം ലോകത്തിനതു വേണ്ട എന്നൊക്കെ ഹുസൈന്‍ പറയും. യുദ്ധശാസ്ത്രമല്ലെന്ന് പറയുന്ന സുബൈര്‍ അതൊക്കെ വായിക്കുന്നത് ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ എന്തെങ്കിലും പഴുതുണ്ടോ എന്നു മാത്രം നോക്കാനാണ്. ഈ രണ്ടു പാതകളും പിതുടരാതെ മനസിലാക്കാന്‍ വേണ്ടി വായിച്ചാല്‍ പലതും പഠിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനു തുറന്ന മനസു വേണം.

ഇനി വേണമെങ്കില്‍ പിണ്ഡത്തെ വിട്ടു കളഞ്ഞ് പ്രകശത്തില്‍ കയറിപ്പിടിക്കാം.

kaalidaasan said...

>>> ഇവിടെ താങ്കള്‍ പറഞ്ഞ തത്വം എന്തു കൊണ്ടു മരങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ ബാധകമായില്ല? പ്രകൃതി ഒരു നിയമത്തിനു വിധേയ മല്ലായിരുന്നു വെങ്കില്‍ അതു സസ്യങ്ങളിലും ബാധകമാകുമായിരുന്നു.. <<<

അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍,


അപ്പോള്‍ മൃഗങ്ങളെ വിട്ടോ?

പൂവില്‍ പരാഗണം ഇല്ലാതെ കമ്പു മുറിച്ചു കുത്തിയാല്‍ ചില മരങ്ങള്‍ വളര്‍ന്നു വരും. മറ്റ് ചിലത് വേരില്‍ നിന്നും മുളച്ച് പുതിയ ഒന്നായി തീരും.

ഇനി ചില മൃഗങ്ങളില്‍ Parathenogenesis എന്ന ഒരു തരം പ്രത്യുത്പാദനമുണ്ട്.

http://en.wikipedia.org/wiki/Parthenogenesis


Parthenogenesis (from the Greek παρθένος parthenos, "virgin", + γένεσις genesis, "birth"[1]) is a form of asexual reproduction found in females, where growth and development of embryos occurs without fertilization by a male. In plants, parthenogenesis means development of an embryo from an unfertilized egg cell, and is a component process of apomixis.

ഇതൊക്കെ പ്രകൃതി ചില പരിതസ്ഥിതികളില്‍ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രത്യുദ്പാദന രീതികളാണ്.

ആണും പെണ്ണുമായി സകലതിനെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്ന് ഒരു പുസ്തകത്തില്‍ എഴുതി വച്ചതിനപ്പുറം ഒന്നും പഠിക്കില്ല എന്ന വാശി ഉപേക്ഷിച്ച് ചിലതൊക്കെ പഠിച്ചാല്‍ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ വികല ചിന്തകളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും.

kaalidaasan said...

>>> എന്‍റെ അളവ് മാപിനിയില്‍ രണ്ടു പേരും ഒരു പോലെ പ്രകോപിച്ചു . പ്രകോപനം ആദ്യം സുബൈര്‍ തുടങ്ങി ( മറ്റു ബ്ലോഗില്‍ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ) , കാളിദാസനില്‍ അവസാനിച്ചു . പ്രശ്നം എവിടെ തിരും എന്ന് കരുതാം .<<<

മനു,

സുബൈര്‍ പണ്ടൊരിക്കല്‍( ഒരു വര്‍ഷം മുമ്പാണെന്നു തോന്നുന്നു) എന്റെ ബ്ളോഗില്‍ ഒരു തര്‍ക്കത്തിനു വന്നിരുന്നു.(സംവാദം എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ സുബൈറിന്റെ നിയന്ത്രണം വിടും) അതിനു ശേഷമിങ്ങനെയാണ്. എഴുതുന്ന പോസ്റ്റില്‍ എന്നെ കണ്ടാല്‍ ആ പോസ്റ്റുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത പലതും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതൊരു ശീലമായിപ്പോയി. ചില ശീലങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പത്തില്‍ മാറില്ല.

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

സുബൈർ,

താങ്കൾ തുടരുക. തുടരേണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ചർച്ചയെ വിഷയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സുബൈറിനു കഴിയും.

Abdul Khader EK said...

ഡിയര്‍ JR ,

നന്ദി, ഞാന്‍ പഠിച്ചതിനു ശേഷം കൂടുതല്‍ എഴുതാം...

Abdul Khader EK said...

JR ചോദിക്കുന്നു:

എത്രെ തവണ സൃഷ്ടി നടന്നിട്ടുന്റെന്നു ഏതെന്കിലും സൃഷ്ടിവാദിക്ക് പറയാമോ ? ഇന്ന് കാണുന്ന ജീവികളുടെ ഫോസ്സിലോന്നും പണ്ടു ജീവിച്ചവയുടെ കൂടെ കാണുന്നില്ല . അതിനാല്‍ പലവട്ടം നടന്നിരിക്കെണമല്ലോ ? സൃഷ്ടി എന്ന് നടന്നു, എത്രെ തവണ എന്നൊക്കെ പല തവണ ഹുസൈന്‍ സാഹിബിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചതാണ്. പക്ഷെ 25 കൊല്ലം "പരിണാമം" പഠിക്കുന്നു തിരക്കില്‍ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം മറനെന്ന്നു തോന്നുന്നു

================
താങ്കളുടെ അറിവിലേക്ക് വേണ്ടി:
- സ്രിഷ്ടിവാദികള്‍ (ഏകനായ ദൈവത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍) തങ്ങള്‍ക്കു അറിയാത്തിനെ കുറിച്ച് പറയില്ല, പിന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കില്‍, ആ സംഗതിയെ കുറിച്ച് ദൈവിക ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ വ്യക്തമായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കണം അല്ലെങ്കില്‍ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ പരിപൂര്‍ണമായി തെളിയിക്ക (ഊഹങ്ങള്‍ സത്യമായി അഗീകരിക്കുന്നില്ല) പെട്ടതാവണം.
- മറ്റൊന്ന് നാം മനുഷ്യര്‍ ദൈവത്തിന്‍റെ അനേകം സൃഷ്ടികളില്‍ വിശേഷ ബുദ്ധി നല്‍കി ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു സൃഷ്ടിയാണെന്ന് ഞങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു, അതിനാല്‍ തന്നെ ഒരു സൃഷ്ടി എന്ന നിലക്കുള്ള എല്ലാ കുറവുകളും മനുഷ്യര്‍ക്ക് ഉണ്ടാവും, അതിനാല്‍ തന്നെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആധികാരികമായി പറയാന്‍ മനുഷ്യന്‍ യോഗ്യനല്ല. ശാസ്ത്രം ഇനിയും പുരോഗമിക്കും, പ്രകൃതിയില്‍ നിന്ന് ശാസ്ത്രം ഇനിയും പലതും കണ്ടെത്തും (കണ്ടെത്തുക മാത്രെമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, പുതുതായി ഒന്നും നിര്‍മ്മിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കില്‍ പ്രകൃതില്‍ ഉള്ളതിനെ രൂപ മാറ്റം വരുത്തി ഉപയോഗിക്കാന്‍ പഠിക്കുന്നു), അതിനാല്‍ തന്നെ ഭാവിയില്‍ ശാസ്ത്രത്തിനു എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും ഇന്നത്തെതിനെക്കാള്‍ നന്നായി വിശദീകരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞേക്കാം.

'എത്രെ തവണ സൃഷ്ടി നടന്നിട്ടുന്റെന്നു ഏതെങ്കിലും സൃഷ്ടി വാദിക്ക്‌ പറയാമോ' എന്ന് ചോദ്യത്തിന് എനിക്കു ഉത്തരമില്ല, എനിക്കു അറിയുമോ എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കില്‍ 'എനിക്കറിയില്ല' എന്നതാണ് എന്‍റെ ഉത്തരം. ദൈവം അവന്‍ ഇച്ചിക്കുന്നത് പ്രകാരം അവന്‍ സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തുന്നു, അതു ഒന്നിച്ചാകാം, വെവേറെയാവാം, ഇനി അതുമല്ലെങ്കില്‍ ജീവികളെ തരം തിരിച്ചു കൂട്ടം കൂട്ടമായി ആവാം ഒരു പക്ഷെ ഒരു വിഭാഗം ജീവികളെ സൃഷ്ടിച്ച് പിന്നീട് നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാകാം മറ്റൊരു വിഭാഗം ജീവികളെ സൃഷ്ടിച്ചത്, എങ്ങിനെയായാലും അതിനു പിന്നിലെലാം വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവും, അതു നാം കണ്ടെത്തുമ്പോള്‍ അതിനെ ശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം.

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഉണര്‍ത്തട്ടെ, സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരം നേടാതെ/ലഭികാതെ ഒരാളുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് സി.ക്കെ. ബാബു പറയുന്നതുപോലെ (എന്‍റെ അഭിപ്രായം ഈ http://nanmayude-vazhikal.blogspot.com/2011/02/blog-post_07.html ലിങ്കില്‍ ഉണ്ട്) ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനുണ്ട് എന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല.

Anil said...

സ്രിഷ്ടിവാദികള്‍ (ഏകനായ ദൈവത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍) തങ്ങള്‍ക്കു അറിയാത്തിനെ കുറിച്ച് പറയില്ല, പിന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കില്‍, ആ സംഗതിയെ കുറിച്ച് ദൈവിക ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ വ്യക്തമായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കണം അല്ലെങ്കില്‍ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ പരിപൂര്‍ണമായി തെളിയിക്ക (ഊഹങ്ങള്‍ സത്യമായി അഗീകരിക്കുന്നില്ല) പെട്ടതാവണം.

എത്രെ തവണ സൃഷ്ടി നടന്നിട്ടുന്റെന്നു ഏതെങ്കിലും സൃഷ്ടി വാദിക്ക്‌ പറയാമോ' എന്ന് ചോദ്യത്തിന് എനിക്കു ഉത്തരമില്ല, എനിക്കു അറിയുമോ എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കില്‍ 'എനിക്കറിയില്ല' എന്നതാണ് എന്‍റെ ഉത്തരം.

എങ്ങിനെയായാലും അതിനു പിന്നിലെലാം വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവും ????????????


ശാസ്ത്രം വിശ്വസിക്കാന്‍ കൃത്യമായ തെളിവുകള്‍ വേണം, മത ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കാന്‍ ഒരു തെളിവും വേണ്ട അല്ലേ?

എന്തായാലും കുറച്ചു മണ്ടന്മാര്‍ ചേര്‍ന്നു വിമാനവും വൈദ്യുതിയും കമ്പ്യൂട്ടറും എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചതുകൊണ്ട് ജിദ്ദയില്‍ ഇരുന്നു നിങ്ങള്ക്ക് കമന്റ്‌ ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നു, ലോകത്തിന്‍റെ പല കോണുകളില്‍ ഇരുന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്ക് അത് കാണാനും കഴിയുന്നു.

kaalidaasan said...

>>>- സ്രിഷ്ടിവാദികള്‍ (ഏകനായ ദൈവത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍) തങ്ങള്‍ക്കു അറിയാത്തിനെ കുറിച്ച് പറയില്ല, പിന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കില്‍, ആ സംഗതിയെ കുറിച്ച് ദൈവിക ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ വ്യക്തമായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കണം അല്ലെങ്കില്‍ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ പരിപൂര്‍ണമായി തെളിയിക്ക (ഊഹങ്ങള്‍ സത്യമായി അഗീകരിക്കുന്നില്ല) പെട്ടതാവണം.<<<<

അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍,


കഷ്ടമായിപ്പോയല്ലോ കാട്ടിപ്പരുത്തിയുടെയും കല്‍ക്കിയുടെയം ​ഫാസിലിന്റെയം ​മറ്റനേകം ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതരുടെയും കാര്യം.

ഇവരൊക്കെ ഏക ദൈവവിശ്വാസത്തില്‍ നിന്നും മാറിയതുകൊണ്ടാണോ കുര്‍ആനില്‍ പരിണാമമുണ്ട് എന്ന് ആയത്തുകളുദ്ധരിച്ച് സമര്‍ദ്ധിക്കുന്നത്?. ശാസ്ത്രം പരിണാമം തെളിയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഹുസൈനോടൊപ്പം വാദിച്ച ഫാസില്‍ കുര്‍ആനില്‍ പരിണാമമുണ്ടെന്ന് കാട്ടിപ്പരുത്തിയുടെ ബ്ളോഗില്‍ വാദിക്കുന്നു.

എന്താണ്‌ കാദറിന്റെ അഭിപ്രായം. അവരൊക്കെ പരിണാമത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നതാണെനും പറഞ്ഞ് ഉദ്ധരിച്ച ആയത്തുകളൊന്നും അങ്ങനെ അല്ലേ?

സൃഷ്ടിവാദിയായ ഹുസൈന്‍ പറഞ്ഞു സൃഷ്ടിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ Timelines ഉണ്ടെന്ന്. അതെവിടെ എന്നു ചോദിച്ചിട്ടു മിണ്ടുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിനറിയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം അറിയാമെന്നു പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? അദ്ദേഹം വ്യാജ സൃഷ്ടിവാദിയായതുകൊണ്ടല്ലേ?

ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഹുസൈനോട് ചോദിച്ചതാണ്, സുബൈറിന്റെ കോപത്തിനു കാരണം.

kaalidaasan said...

>>>- 'എത്രെ തവണ സൃഷ്ടി നടന്നിട്ടുന്റെന്നു ഏതെങ്കിലും സൃഷ്ടി വാദിക്ക്‌ പറയാമോ' എന്ന് ചോദ്യത്തിന് എനിക്കു ഉത്തരമില്ല, എനിക്കു അറിയുമോ എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കില്‍ 'എനിക്കറിയില്ല' എന്നതാണ് എന്‍റെ ഉത്തരം. ദൈവം അവന്‍ ഇച്ചിക്കുന്നത് പ്രകാരം അവന്‍ സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തുന്നു, അതു ഒന്നിച്ചാകാം, വെവേറെയാവാം, ഇനി അതുമല്ലെങ്കില്‍ ജീവികളെ തരം തിരിച്ചു കൂട്ടം കൂട്ടമായി ആവാം ഒരു പക്ഷെ ഒരു വിഭാഗം ജീവികളെ സൃഷ്ടിച്ച് പിന്നീട് നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാകാം മറ്റൊരു വിഭാഗം ജീവികളെ സൃഷ്ടിച്ചത്, എങ്ങിനെയായാലും അതിനു പിന്നിലെലാം വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവും, അതു നാം കണ്ടെത്തുമ്പോള്‍ അതിനെ ശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. .<<<<

അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍,

ജീവികളെ സൃഷ്ടിച്ചതിനു പിന്നിലെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനെ ശാസ്ത്രം എന്ന് ശാസ്ത്രത്തേക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനവിവരമുള്ള ആരും വിളിക്കില്ല. ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെടാവുന്ന സത്യങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനെയാണ്, ശാസ്ത്രം എന്നു വിളിക്കുക.


ഇങ്ങനെ, അറിയില്ല എന്നും ആകാം ആകാം എന്നും പറയുന്നതാണോ താങ്കള്‍ മനസിലാക്കിയ ശാസ്ത്രീയ സൃഷ്ടിവാദം.

ആകാം ആകാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വിശ്വാസമാണോ ശാസ്ത്രമാണോ? താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Subair said...

ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഹുസൈനോട് ചോദിച്ചതാണ്, സുബൈറിന്റെ കോപത്തിനു കാരണം....
==========


സുബൈര്‍ എവിടെയാ കൊപിച്ചത് കാളിദാസാ...

കക്ഷത്തിലുള്ളത് വിടാതെ ഉത്തരത്തില്‍ ഉള്ളത് എടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന കാളിദാസന്റെ ട്രിപീസ് കളി കാണുമ്പോ, തമാശയാണ് തോന്നുന്നത്..

താങ്കളെ പോലെയുള്ള വിശ്വാസികള്‍ക്ക് സ്വന്തം വര്‍ഗീയ അജണ്ടകള്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ പ്ലാട്ഫോം നല്‍കുന്ന യുക്തിവാദികളെ കുറിച്ചോര്‍ക്കുമ്പോള്‍ സഹതാപാവും...

അല്ലെങ്കില്‍ ആര്‍ക്കറിയാം ഇവരൊക്കെ യുക്തിവാദികള്‍ തെന്ന്യാണ് എന്ന്...അല്ലെ..

പിന്നെ, നമ്മുടെ തര്‍ക്കം ഒരു അഞ്ഞൂറോ ആയിരമോ എത്തിക്കാന്‍ എനിക്കരിയാഞ്ഞിട്ടല്ല കേട്ടോ...അല്പം ബിസി ആയിപ്പോയീ....

മനു said...

@ അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍ ,

ദൈവിക ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളില്‍ ആണ് വ്യക്തമായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത് ?
സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യത്തില്‍ വെക്തത ഉണ്ടോ ?
അങ്ങിനെ വെക്തമായ ഒരു കാര്യം ശാസ്ത്രം പുര്‍ണമായും തെറ്റാണ് എന്ന് തെളിയിചാലോ ?

പരിണാമം തെളിഞ്ഞാല്‍ അതാണ്‌ ഖുറാന്‍ പറയുന്നത് എന്നും മരിച്ചു തെളിഞ്ഞാല്‍ അതാണ്‌ ഖുറാന്‍ പറയുന്നത് എന്നും പറയുമോ ? ഖുറാന്‍ സ്വന്തമായി ഒന്നും പറയുനില്ലേ ?

kaalidaasan said...

>>>>സുബൈര്‍ എവിടെയാ കൊപിച്ചത് കാളിദാസാ...<<<

സുബൈര്‍,

ഇവിടെയും മറ്റ് പല ബ്ളോഗുകളിലും സുബൈര്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചത് സ്നേഹമായിരുന്നു എന്നു ഞാന്‍ മനസിലാക്കിയിരുന്നില്ല. തെറ്റിദ്ധരിച്ചതില്‍ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു..

kaalidaasan said...

>>>അല്ലെങ്കില്‍ ആര്‍ക്കറിയാം ഇവരൊക്കെ യുക്തിവാദികള്‍ തെന്ന്യാണ് എന്ന്...അല്ലെ..<<

കുറച്ചുകൂടെ സംസ്കാരമാകാം സുബൈര്‍.
എന്നോടുള്ള ദേഷ്യത്തിന്‌ എന്തിനാണു മറ്റുള്ളവരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത്?

അസുരന്‍ said...

"എന്‍.എം.ഹുസൈനുമായി പര്‍ദ്ദയിട്ടൊരു സംവാദം."

Abdul Khader EK said...

അനില്‍, താങ്കളുടെ ചോദ്യം ഈ പോസ്റ്റിലെ വിഷയമല്ലാത്തതിനാല്‍ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഈ ലിങ്കില്‍ http://nanmayude-vazhikal.blogspot.com/2011/01/blog-post.html വായിക്കുക.

Abdul Khader EK said...

@ കാളിദാസന്‍

സൃഷ്ടിവാദിയായ ഹുസൈന്‍ പറഞ്ഞു സൃഷ്ടിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ Timelines ഉണ്ടെന്ന്. അതെവിടെ എന്നു ചോദിച്ചിട്ടു മിണ്ടുന്നില്ല.

================

'ഹുസൈന്‍ സാഹിബ്‌ അങ്ങിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍' അദ്ദേഹം തന്നെ അതിനു മറുപടി തരും, ക്ഷമിക്കൂ കാളിടാസാ, ചില വിഷയങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം പുതിയ പോസ്റ്റ്‌ കള്‍ ആയി തരുന്നുണ്ടല്ലോ. എല്ലാം ഒന്നിച്ചു കൂട്ടികുഴച്ചു കുളമാക്കണ്ട.

Abdul Khader EK said...

കാളിദാസന്‍ പറഞ്ഞു:

ജീവികളെ സൃഷ്ടിച്ചതിനു പിന്നിലെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനെ ശാസ്ത്രം എന്ന് ശാസ്ത്രത്തേക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനവിവരമുള്ള ആരും വിളിക്കില്ല. ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെടാവുന്ന സത്യങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനെയാണ്, ശാസ്ത്രം എന്നു വിളിക്കുക.


ഇങ്ങനെ, അറിയില്ല എന്നും ആകാം ആകാം എന്നും പറയുന്നതാണോ താങ്കള്‍ മനസിലാക്കിയ ശാസ്ത്രീയ സൃഷ്ടിവാദം.

ആകാം ആകാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വിശ്വാസമാണോ ശാസ്ത്രമാണോ? താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

================

സഹോദരന്‍ കാളിദാസന്‍, ഞാന്‍ മുകളില്‍ പറഞ്ഞതില്‍ നിന്ന് 'എനിക്കു ശാസ്ത്രത്തേക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനവിവരമുണ്ട്' എന്ന് സമര്‍ത്തിക്കുകയാണോ ഞാന്‍ ചെയ്തത്? അതോ എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും ഞാന്‍ അടങ്ങുന്ന മനുഷ്യര്‍ക്ക് പരിമിതമായ അല്ലെങ്കില്‍ പരിപൂര്‍ണ്ണ മല്ലാത്ത അറിവേ ഉള്ളൂ എന്ന് സ്ഥാപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണോ ഞാന്‍ ചെയ്തത്!

പിന്നെ 'ജീവികളെ സൃഷ്ടിച്ചതിനു പിന്നിലെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്ന'തിനെ മാത്രമാണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറയാന്‍ ഞാന്‍ ആളല്ല, പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ദൈവം എന്തൊക്കെ എങ്ങിനെയൊക്കെ സ്രിഷ്ടിചിട്ടുണ്ടോ സംവിധാനിചിട്ടുണ്ടോ അതല്ലാം കണ്ടെത്തുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്‌ എന്നാണ് ഞാന്‍ മനസിലാക്കുന്നത്‌. തെറ്റുണ്ടെങ്കില്‍ തിരുത്താം.

ഒന്നിനെ കുറിച്ചും മനുഷ്യര്‍ക്ക് പരിപൂര്‍ണ അറിവ് ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഞാന്‍ അറിയില്ല, ആകാം, .... എന്നല്ലാം പറയുന്നത് വിശ്വാസമാണോ ശാസ്ത്രമാണോ എന്ന് ചോദിക്കരുതായിരുന്നു. അതു വിശ്വസവുമല്ല ശാസ്ത്രവുമല്ല, അതൊരു നിഗമന മാണ്, പരിണാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ നിഗമനം പോലുള്ള എന്‍റെ ഒരു എളിയ നിഗമനം മാത്രം.

Abdul Khader EK said...

ഒഴിവു കിട്ടുമ്പോള്‍ വായിക്കുമല്ലോ :

ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിയിലും ദിനരാത്രങ്ങള്‍ മാറിമാറിവരുന്നതിലും, ബുദ്ധിശാലികള്‍ക്ക് ധാരാളം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്; നിന്നും ഇരുന്നും കിടന്നും ഒക്കെ അല്ലാഹുവിനെ ജപിക്കുകയും ആകാശഭൂമികളുടെ നിര്‍മാണത്തില്‍ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിശാലികള്‍ക്ക്. (അവര്‍ അനിഛയാ പറഞ്ഞുപോകുന്നു:) `ഞങ്ങളുടെ നാഥാ! ഇതൊക്കെയും നീ മിഥ്യയായും വ്യര്‍ഥമായും സൃഷ്ടിച്ചതല്ലതന്നെ. നിന്റെ വിശുദ്ധി പാഴ്വേലകള്‍ക്കെല്ലാം അതീതമാകുന്നു. നീ ഞങ്ങളെ നരകശിക്ഷയില്‍നിന്നു രക്ഷിക്കേണമേ! നാഥാ, നീ ആരെയെങ്കിലും നരകത്തിലെറിയുന്നുവെങ്കില്‍, അവനെ വലിയ അപമാനഗര്‍ത്തത്തില്‍ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. പിന്നെ, അത്തരം അധര്‍മികള്‍ക്കു തുണയേതുമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഞങ്ങളുടെ നാഥാ, സത്യവിശ്വാസത്തിലേക്കു വിളിക്കുന്ന ഒരു വിളിയാളന്‍, `നിങ്ങളുടെ നാഥനില്‍ വിശ്വസിപ്പിന്‍` എന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടു. ഞങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു. തമ്പുരാനേ, അതിനാല്‍ നീ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങള്‍ പൊറുക്കേണമേ, ഞങ്ങളിലുള്ള തിന്മകള്‍ ദൂരീകരിക്കേണമേ, ഞങ്ങളെ നീ സജ്ജനങ്ങളോടൊപ്പം മരിപ്പിക്കേണമേ! നാഥാ, നിന്റെ ദൂതന്മാരിലൂടെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെയും ഞങ്ങള്‍ക്കു നിവര്‍ത്തിച്ചു തരേണമേ, അന്ത്യനാളില്‍ ഞങ്ങളെ അപമാനത്തിലകപ്പെടുത്തരുതേ, നിശ്ചയം നീ വാഗ്ദത്തം ലംഘിക്കാത്തവനല്ലോ!` (വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ 4 : 190 - 194 )
http://www.thafheem.net/sura_index.html

Abdul Khader EK said...

പ്രിയ കാളിദാസാ, ദയവുചെയ്തു അല്ലാഹുവിനെയും മുഹമ്മദു നബിയേയും (സ) തെറിവിളിക്കരുത്.

ഞങ്ങള്‍ 'യഥാര്‍ത്ഥ വിജയം' അതായതു 'ദൈവത്തിന്‍റെ പ്രീതി' അതോടപ്പം 'മരണ ശേഷം സ്വര്‍ഗ്ഗം' കൊതിക്കുന്നവരായതിനാല്‍, ഞങ്ങള്‍ ഞങ്ങളെക്കാളും ഈ ലോകത്തുള്ള മറ്റെന്തിനെക്കാളും അല്ലാഹുവിനെയും ഇസാ നബി (അ) അടക്കമുള്ള അവന്‍റെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

Abdul Khader EK said...
"പ്രിയ കാളിദാസാ, ദയവുചെയ്തു അല്ലാഹുവിനെയും മുഹമ്മദു നബിയേയും (സ) തെറിവിളിക്കരുത്.

ഞങ്ങള്‍ ‘യഥാര്‍ത്ഥ വിജയം’ അതായതു ‘ദൈവത്തിന്‍റെ പ്രീതി’ അതോടപ്പം ‘മരണ ശേഷം സ്വര്‍ഗ്ഗം’ കൊതിക്കുന്നവരായതിനാല്‍, ഞങ്ങള്‍ ഞങ്ങളെക്കാളും ഈ ലോകത്തുള്ള മറ്റെന്തിനെക്കാളും അല്ലാഹുവിനെയും ഇസാ നബി (അ) അടക്കമുള്ള അവന്‍റെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു."

>>>> അബ്ദുൾ ഖാദറിന്‌ ശബരിമല അയ്യപ്പനെയും, പരശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പനെയും, കാളി-കൂളി -ഭദ്രകാളികളെയും, സായിബാബ ദൈവത്തെയും, അമ്മദൈവത്തെയുമൊന്നും ഇഷ്ടമാണെന്ന് എഴുതിയില്ലല്ലോ? അതോ അവരുടെയൊക്കെ കാര്യം വരുമ്പോൽ യുക്തിവാദികളെക്കാൾ വലിയ യുക്തിവാദിയാണൊ ഖാദർ?

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

ഞങ്ങള്‍ ‘യഥാര്‍ത്ഥ വിജയം’ അതായതു ‘ദൈവത്തിന്‍റെ പ്രീതി’ അതോടപ്പം ‘മരണ ശേഷം സ്വര്‍ഗ്ഗം’ കൊതിക്കുന്നവരായതിനാല്‍,

>> >>>> മരണശേഷം സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ എന്താണ്‌ ഖാദർ ഇത്ര ധൃതി. കുറച്ചുകാലം 'മറ്റുജീവിക'ളൊക്കെയായി പുനർജനിച്ച് അടിച്ച് പൊളിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ പോരേ?

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

ഖാദറേ, അള്ളാഹുവിനെയും പ്രവാചകന്മാരെയുമൊക്കെ സംവാദത്തിലേക്ക് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഹുസ്സൈൻ സാർ അറിയണ്ട. മൂപ്പർ അതൊക്കെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ? സംഗതി കുഴയും.

kaalidaasan said...

>>>'ഹുസൈന്‍ സാഹിബ്‌ അങ്ങിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍' അദ്ദേഹം തന്നെ അതിനു മറുപടി തരും, ക്ഷമിക്കൂ കാളിടാസാ, ചില വിഷയങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം പുതിയ പോസ്റ്റ്‌ കള്‍ ആയി തരുന്നുണ്ടല്ലോ. എല്ലാം ഒന്നിച്ചു കൂട്ടികുഴച്ചു കുളമാക്കണ്ട.<<<

അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍,

അദ്ദേഹത്തോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് രണ്ടു മാസം മുമ്പായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കമന്റ് ഇതും.

അപ്പൂട്ടന്റെ പ്രധാന ചോദ്യം സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ടെസ്ററബിലിറ്റിയായിരുന്നു.അത് വളരെ വിശദമായി ഞാന‍്‍ സമര്‍ത്ഥിച്ചതാണ് . അതിലെ വാദങ്ങളില്‍ ഒന്നു പോലും ദുര്‍ബ്ബലമാണെന്ന് അപ്പൂട്ടനോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ ഇതുവരെയും സമര്‍ത്ഥിച്ചിട്ടില്ല.

അപ്പൂട്ടന്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനു മറുപടി എന്നു പറഞ്ഞ് പ്രത്യേക പോസ്റ്റായി ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ പോസ്റ്റുകള്‍ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മുമ്പിലത്തെ പോസ്റ്റിലെ കാര്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തി വയ്ക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഒറെ കാര്യങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു കൊണ്ടുമിരിക്കുന്നു.

താങ്കള്‍ക്കിതിനു മറുപടി ഉണ്ടോ? താങ്കളും ഒരു സൃഷ്ടിവാദി അണല്ലോ.

kaalidaasan said...

>>> പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ദൈവം എന്തൊക്കെ എങ്ങിനെയൊക്കെ സ്രിഷ്ടിചിട്ടുണ്ടോ സംവിധാനിചിട്ടുണ്ടോ അതല്ലാം കണ്ടെത്തുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്‌ എന്നാണ് ഞാന്‍ മനസിലാക്കുന്നത്‌. തെറ്റുണ്ടെങ്കില്‍ തിരുത്താം. . <<<

അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍,

അത് തെറ്റു തന്നെയാണ്. താങ്കള്‍ പഠിച്ച ഏത് ശാസ്ത്രത്തിലാണങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്?

ശാസ്ത്രം എന്നു പറയുന്നത് ഇതല്ല. പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ദൈവം എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് ഒരു ശാസ്ത്രവും പറയുന്നില്ല. അത് ചില ഈശ്വരവിശ്വാസികള്‍ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നതണ്.

കുര്‍ആന്‍ എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് താങ്കള്‍ അന്ധമായി യാതൊരു തെലിവുകളുടെയും പിന്‍ബലമില്ലാതെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു.

kaalidaasan said...

>>> ഒന്നിനെ കുറിച്ചും മനുഷ്യര്‍ക്ക് പരിപൂര്‍ണ അറിവ് ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഞാന്‍ അറിയില്ല, ആകാം, .... എന്നല്ലാം പറയുന്നത് വിശ്വാസമാണോ ശാസ്ത്രമാണോ എന്ന് ചോദിക്കരുതായിരുന്നു. അതു വിശ്വസവുമല്ല ശാസ്ത്രവുമല്ല, അതൊരു നിഗമന മാണ്, പരിണാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ നിഗമനം പോലുള്ള എന്‍റെ ഒരു എളിയ നിഗമനം മാത്രം. <<<

അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍,

ഒന്നിനെ കുറിച്ചും മനുഷ്യര്‍ക്ക് പരിപൂര്‍ണ അറിവ് ഇല്ല എന്നത് ഞാന്‍ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഒന്നിനെ കുറിച്ചും താങ്കള്‍ക്ക് പരിപൂര്‍ണ അറിവ് ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞല്‍ ഞാന്‍ അതിനെ മുഖവിലക്കെടുക്കാം. മനുഷ്യര്‍ എന്ന് പൊതുവായി പരയേണ്ട.

പലതിനേക്കുറിച്ചും മനുഷ്യര്‍ക്ക് പൂര്‍ണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. എല്ലാറ്റിനേക്കുറിച്ചും പൂര്‍ണ്ണമായ അറിവില്ല എന്നതാണു ശരി. ഓരോ ദിവസവും കൂടുതല്‍ അറിവു നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

പരിണാമത്തിനു തെളിവുകളുള്ളതുകൊണ്ടാണ്, അതേക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ ചില നിഗമനങ്ങളിലെത്തിയത്. അത് വെറും വിശ്വസമല്ല. ശാസ്ത്രീയമായ തെളിയിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണത് ഞാന്‍ അംഗീകരിക്കുന്നത്.

അതുപോലെ സൃഷ്ടിയേക്കുറിച്ച് നിഗമനത്തിലെത്താന്‍ എന്തു തെളിവുകളാണു താങ്കളുടെ കയ്യിലുള്ളത്?

kaalidaasan said...

>>> പ്രിയ കാളിദാസാ, ദയവുചെയ്തു അല്ലാഹുവിനെയും മുഹമ്മദു നബിയേയും (സ) തെറിവിളിക്കരുത്. . <<<

അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍,

അല്ലാഹുവിനെയും മുഹമ്മദു നബിയേയും (സ) എന്തു തെറിയാണു ഞാന്‍ വിളിച്ചതെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഉപകാരമായിരുന്നു. കാരണം തെറി വിളിച്ചതായി ഞാന്‍ ഓര്‍ക്കുന്നില്ല.

kaalidaasan said...

>>> ഞങ്ങള്‍ ഞങ്ങളെക്കാളും ഈ ലോകത്തുള്ള മറ്റെന്തിനെക്കാളും അല്ലാഹുവിനെയും ഇസാ നബി (അ) അടക്കമുള്ള അവന്‍റെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. . <<<

അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍,

അതു മനസിലായി. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ യേശുവിന്റെ തിരുശേഷിപ്പുകള്‍ ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ തിരു നബിയുടെ തിരുകേശം സൂക്ഷിക്കാന്‍ കോഴിക്കോട്ട് ഇന്‍ഡ്യയിലെ ഏറ്റ്വും വലിയ മോസ്ക്ക് 40 കോടി രൂപാ ചെലവില്‍ ഇപ്പോള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ തീരുമാനമായത്.

http://www.sunnionlinenews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=392:news&catid=1:top-news&Itemid=18

പ്രവാചക തിരുകേശം സൂക്ഷിക്കാനും കാല്‍ലക്ഷത്തോളം പേര്‍ക്ക് പ്രാര്‍ഥിക്കാനുമായി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുസ്‌ലിം ദേവാലയം കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ നിര്‍മിക്കുന്നു. കാന്തപുരം എ.പി. അബൂബക്കര്‍ മുസ്‌ലിയാര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന കാരന്തൂര്‍ മര്‍ക്കസ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് 40 കോടി രൂപ ചെലവില്‍ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മസ്ജിദായി ശഅ്‌റെ മുബാറക് ഗ്രാന്‍റ് മസ്ജിദ് നിര്‍മിക്കുന്നത്.

Abdul Khader EK said...

സുശീല്‍ കുമാരിനുള്ള മറുപടികള്‍ ഈ പോസ്റ്റില്‍
http://nanmayude-vazhikal.blogspot.com/2011/02/blog-post_12.html
ഉണ്ട്.

Abdul Khader EK said...

കാളിദാസനുള്ള എനിക്കറിയാവുന്ന മറുപടി പിന്നീട് എഴുതാം - ഇന്‍ഷാ അല്ലാഹ്

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

അവിടെയൊന്നും എന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമില്ലല്ലോ ഖാദറേ? അവിടെ അല്ലാഹുവിനെയും പ്രവാചകന്മാരെയുമല്ലേ കണ്ടുള്ളു? അത് സത്യമാണെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് മാത്രം സത്യമാണെന്ന് താങ്കൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നല്ലോ എന്റെ ചോദ്യം?

Abdul Khader EK said...

കാളിദാസന്‍ പറഞ്ഞു:

മുഖത്തിനുള്ള പ്രത്യേകതക്കപ്പുറം വിരലുകള്‍ക്ക് പ്രത്യേകതയില്ല.
======================
തങ്ങളുടെ ഈ വാക്കകളില്‍ നിന്ന് ആര്‍ക്കും എളുപ്പത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് മുഖത്തിന്‌ ചില പ്രത്യേകതകള്‍ ഉണ്ട് എന്നു തന്നെയാണ്, അതിനു അപ്പുറ മല്ലാത്ത പ്രത്യേകത വിരലുകള്‍ക്കും ഉണ്ട് എന്നും.
എന്‍റെ അറിവില്‍ ഇപ്പോള്‍ പല കമ്പനികളും സ്റ്റാഫിന്റെ എന്ട്രീസ് റെക്കോര്‍ഡ്‌ ചെയ്യാന്‍ ഫിന്ഗര്‍ പ്രിന്റ്‌ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ പല കേസുകളിലും നാം ഫിന്ഗര്‍ പ്രിന്റ്‌ തെളിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഞാന്‍ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പോലെ വെറും അര സ്കൊയര്‍ ഇന്ചിലാണ് ഓരോ മനുഷ്യര്‍ക്കും വിത്യസ്തമായ രേഖകള്‍ സംവിധാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെ mutation, migration, genetic drift & natural selection * ഇവകളില്‍ ഏതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന ഫലമായാണ് കൈ രേഖകള്‍ സംവിധനിക്കപ്പെട്ടത്‌ എന്നൊന്നു വിവരിക്കാമോ. (* jr തന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് )

>>>കാളിദാസന്‍ :
അപ്പോള്‍ ഗ്രാവിറ്റിയെ വിട്ടുകളഞ്ഞോ? പിണ്ഡം ആരുമുണ്ടാക്കിയതല്ല. അതൊക്കെ തനിയെ ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്നത് പരീക്ഷണശാലകളില്‍ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
============================
സഹോദരാ, ഞാന്‍ ചോദിച്ചത് ഗ്രാവിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നല്ല, ആരാണ് ഗ്രാവിറ്റിയുണ്ടാകിയത്? അല്ലെങ്കില്‍ ഗ്രാവിറ്റി യുണ്ടാവാന്‍ കാരണമായതെന്തോ അതിനെ ഉണ്ടാകിക്കിയത്? പിണ്ഡം തനിയെ ഉണ്ടായി വരാന്‍ പരീക്ഷണ ശാലകളില്‍ നടത്തിയതിനു സമാനമായ ഒരു പ്രവര്‍ത്തനം പ്രകൃതിയില്‍ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, ആരാണ് ആ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയത്?

>>>കാളിദാസന്‍ :
അപ്പോള്‍ മൃഗങ്ങളെ വിട്ടോ?
============================
മൃഗങ്ങളെ പിടിച്ചത് ഞാന്‍ അല്ലല്ലോ സഹോദരാ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിട്ടോ ചോദ്യം പ്രസക്തമല്ല.

പരാഗണത്തിലൂടെ കായ്‌കനികള്‍ ഉല്‍പാതിപ്പിക്കുന്ന എത്ര എത്ര സസ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ട്, അവകളില്‍ ഞാന്‍ സൂചിപിച്ചതുപോലെ എത്ര എത്ര ചെറു പക്ഷികളും പ്രാണികളും പരാഗണം നടത്തുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ട് എന്താ പുതിയ ഒരു പഴവര്‍ഗമോ പുതിയ സസ്യവര്‍ഗ്ഗമോ ഉണ്ടാവാത്തതെന്താണ്?

മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും (cospeciation) അതെപോലെ ഇനി മനുഷ്യനും മറ്റു മൃഗങ്ങളുമായി ചേര്‍ത്ത് മനുഷ്യമൃഗങ്ങളു മുണ്ടാവാനുള്ള (എന്‍റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ) സാധ്യതയുണ്ട്, അതും പ്രകൃതി അനുവദിച്ച താണെന്നു മന്സിലാക്കികോള്ളൂ.

ചില മൃഗങ്ങളില്‍ കാണുന്ന ഈ Parathenogenesis നമ്മുക്കു മറ്റു ജീവികളിലും വികസിപ്പിച്ചാല്‍ അതൊരു വന്‍ മുതല്‍ കൂട്ടാകും.

kaalidaasan said...

>>>> എന്‍റെ അറിവില്‍ ഇപ്പോള്‍ പല കമ്പനികളും സ്റ്റാഫിന്റെ എന്ട്രീസ് റെക്കോര്‍ഡ്‌ ചെയ്യാന്‍ ഫിന്ഗര്‍ പ്രിന്റ്‌ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, <<<<<


ഖാദര്‍,

കമ്പനികളുടെ കാര്യം അവിടെ നില്‍ക്കട്ടെ. ഫിന്ഗര്‍ പ്രിന്റ്‌ അത്ര കേമമാണെങ്കില്‍ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡുകളിലും പാസ് പ്പോര്ട്ടിലും ഒക്കെ എന്തു കൊണ്ട് ഫിന്ഗര്‍ പ്രിന്റിനു പകരം ഫോട്ടോ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു?


>>>>അതേപോലെ തന്നെ പല കേസുകളിലും നാം ഫിന്ഗര്‍ പ്രിന്റ്‌ തെളിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, <<<

ഏതു കേസിലാണ്, ഫിന്ഗര്‍ പ്രിന്റ്‌ തെളിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്?>>>ഇവിടെ mutation, migration, genetic drift & natural selection * ഇവകളില്‍ ഏതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന ഫലമായാണ് കൈ രേഖകള്‍ സംവിധനിക്കപ്പെട്ടത്‌ എന്നൊന്നു വിവരിക്കാമോ<<<

mutation, migration, genetic drift & natural selection എന്നിവയേപ്പറ്റി താങ്കള്‍ എന്തു മനസിലാക്കി എന്നു പറയാമോ?

kaalidaasan said...

>>>> സഹോദരാ, ഞാന്‍ ചോദിച്ചത് ഗ്രാവിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നല്ല, ആരാണ് ഗ്രാവിറ്റിയുണ്ടാകിയത്? അല്ലെങ്കില്‍ ഗ്രാവിറ്റി യുണ്ടാവാന്‍ കാരണമായതെന്തോ അതിനെ ഉണ്ടാകിക്കിയത്? പിണ്ഡം തനിയെ ഉണ്ടായി വരാന്‍ പരീക്ഷണ ശാലകളില്‍ നടത്തിയതിനു സമാനമായ ഒരു പ്രവര്‍ത്തനം പ്രകൃതിയില്‍ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, ആരാണ് ആ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയത്? <<<<<


ഖാദര്‍,

ഭാരമുള്ള ഏതു വസ്തുവിനും ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടാകും. അതാരും ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. ആ വസ്തുവിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമാണത്.

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരംഭത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനുഷ്യന്‍ അനുമാനിക്കുന്ന പരിതസ്തിതിയാണ്‌ പരീക്ഷണ ശാലകളില്‍ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇതിനു സമാനമായ പരിതസ്ഥിതി ഇപ്പോഴും സൂര്യനിലും മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളിലും ഉണ്ട് എന്ന അറിവില്‍ നിന്നാണാ പരിതസ്തിതി കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചത്. സൂര്യനില്‍ ആ പ്രവര്‍ത്തനമിപ്പോള്‍ ആരും നടത്തുന്നില്ല എങ്കില്‍ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലും ആരും അത് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകില്ല.

kaalidaasan said...

>>>> പരാഗണത്തിലൂടെ കായ്‌കനികള്‍ ഉല്‍പാതിപ്പിക്കുന്ന എത്ര എത്ര സസ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ട്, അവകളില്‍ ഞാന്‍ സൂചിപിച്ചതുപോലെ എത്ര എത്ര ചെറു പക്ഷികളും പ്രാണികളും പരാഗണം നടത്തുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ട് എന്താ പുതിയ ഒരു പഴവര്‍ഗമോ പുതിയ സസ്യവര്‍ഗ്ഗമോ ഉണ്ടാവാത്തതെന്താണ്? <<<<<


ഖാദര്‍,

അതിനു പരിണാമത്തേക്കുറിച്ചു പഠിക്കണം. cross pollination വഴിയാണു പുതിയ സസ്യജാലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന അറിവ് തങ്കള്‍ക്കെവിടെ നിന്നാണു കിട്ടിയത്?

പരിണാമത്തേക്കുറിച്ച് ആദ്യം പഠിക്കുക. അപ്പോള്‍ മനസിലാകും cros pollination നോ cross breeding ഓ അല്ല പരിണാമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന്.

Natural selection ആദ്യം വയിച്ചു പഠിക്കുക. എന്നിട്ട് അവയിലെ സംശയം ചോദിച്ചാല്‍ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ഞാന്‍ വിശദീകരിക്കാം.

kaalidaasan said...

>>>> മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും (cospeciation) അതെപോലെ ഇനി മനുഷ്യനും മറ്റു മൃഗങ്ങളുമായി ചേര്‍ത്ത് മനുഷ്യമൃഗങ്ങളു മുണ്ടാവാനുള്ള (എന്‍റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ) സാധ്യതയുണ്ട്, അതും പ്രകൃതി അനുവദിച്ച താണെന്നു മന്സിലാക്കികോള്ളൂ<<<<<


ഖാദര്‍,

അപ്പോള്‍ പ്രകൃതി അനുവദിക്കുന്ന പലതുമുണ്ടെന്നു ഖദനറിയാം. നല്ല കാര്യം.


മനുഷ്യമൃഗങ്ങളുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന താങ്കളുടെ അഭിപ്രയത്തെ ഞാന്‍ മാനിക്കുന്നു. അപ്പോള്‍ മനുഷ്യനെ ഇന്നത്തെ രൂപത്തില്‍ തന്നെയാണ്, താങ്കളുടെ ദൈവമായ അള്ളാ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് കുര്‍ആനില്‍ പറയുനത് അക്ഷരം പ്രതി താങ്കള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നും ഞാന്‍ മനസിലാക്കട്ടെ.


അതുപോലെ പ്രകൃതി സ്വയം ചിലതൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്, പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം അഥവ Natural selection എന്നത്.

ഇനി Natural selection നേക്കുറിച്ച് താങ്കള്‍ കുറച്ചു കൂടി വായിക്കൂ. അപ്പോള്‍ കുറേക്കൂടി വ്യക്തത കിട്ടും.

kaalidaasan said...
This comment has been removed by the author.
kaalidaasan said...

>>> ചില മൃഗങ്ങളില്‍ കാണുന്ന ഈ Parathenogenesis നമ്മുക്കു മറ്റു ജീവികളിലും വികസിപ്പിച്ചാല്‍ അതൊരു വന്‍ മുതല്‍ കൂട്ടാകും<<<<


ഖാദര്‍,

ആധുനിക ശാസ്ത്രം യുദ്ധ ശാസ്ത്രമാണ്. അത് മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ട,എന്ന ഹുസൈന്‍ ‍ തത്വം താങ്കളും പിന്തുടരുന്നുണ്ടോ?

ഇപ്പോള്‍ തന്നെ താങ്കള്‍ പരാമര്‍ശിച്ച സംഗതികള്‍ ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. കോശങ്ങളില്‍ നിന്നും Tissue culture ലൂടെ സസ്യമുത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്.

ക്ളോണിംഗ് വഴി മൃഗങ്ങളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാമെന്ന നിലയില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റ കോശത്തില്‍ നിന്നും മനുഷ്യരുടെ അവയവങ്ങളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങള്‍ അന്ത്യത്തോടടുക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളില്‍ അത് വിജയകരമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു.

മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയവും കരളും പന്നിയുടെ ഹൃദയവും കരളുമായി
വളരെ സാമ്യമുണ്ട്. ഇവ പന്നിയേപ്പോലെയുള്ള മൃഗങ്ങളില്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്.

ഇതൊക്കെ ആധുനിക ശാസ്ത്രലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്.

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

ഈ ‘പ്രകൃതി’ എന്നു പറയുന്നത്, ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ പതിയുന്ന ചിത്രമാണ് എന്നു മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ പറയുന്ന natural selection ഒന്നും നടക്കുകയില്ല. ------------------------------------- [സഹോദരാ, ഞാന്‍ ചോദിച്ചത് ഗ്രാവിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നല്ല, ആരാണ് ഗ്രാവിറ്റിയുണ്ടാകിയത്? അല്ലെങ്കില്‍ ഗ്രാവിറ്റി യുണ്ടാവാന്‍ കാരണമായതെന്തോ അതിനെ ഉണ്ടാകിക്കിയത്? പിണ്ഡം തനിയെ ഉണ്ടായി വരാന്‍ പരീക്ഷണ ശാലകളില്‍ നടത്തിയതിനു സമാനമായ ഒരു പ്രവര്‍ത്തനം പ്രകൃതിയില്‍ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, ആരാണ് ആ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയത്?]

ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ഉത്തരം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ “ദൈവം” എന്ന ഉത്തരം തിരുകി കയറ്റാതെ; വീണ്ടും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. - ആരാണ് ആ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത്, എങ്ങിനെയാണ്, എന്താണ് അതിനുപയോഗിച്ച മൂലവസ്തുക്കൾ, അത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്, അതുപയോഗിച്ച് എന്തെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കാം, സൃഷ്ടിയിൽ മൂലദ്രവ്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് എന്തു സംഭവിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു ദൈവത്തിന്റെ അതിർത്തിയിലെ കുറ്റിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അവിടെ കിടന്നു തിരിയാൻ എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കുന്നിടത്തോളം ചിന്താശക്തി ചെറുതായിട്ടും അത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗം ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് എന്നതാണ് അത്ഭുതം.

Anil said...

ദൈവത്തിലും സൃഷ്ടിവാദത്തിലും വിശ്വസിക്കാന്‍ തെളിവുകള്‍ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് വാദിക്കുന്ന ആളുകളോട് കൂടുതലായി എന്ത് പറയാന്‍?

Abdul Khader EK said...

കാളിദാസന്‍ പറഞ്ഞു:

അപ്പോള്‍ പ്രകൃതി അനുവദിക്കുന്ന പലതുമുണ്ടെന്നു ഖദനറിയാം. നല്ല കാര്യം.


മനുഷ്യമൃഗങ്ങളുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന താങ്കളുടെ അഭിപ്രയത്തെ ഞാന്‍ മാനിക്കുന്നു. അപ്പോള്‍ മനുഷ്യനെ ഇന്നത്തെ രൂപത്തില്‍ തന്നെയാണ്, താങ്കളുടെ ദൈവമായ അള്ളാ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് കുര്‍ആനില്‍ പറയുനത് അക്ഷരം പ്രതി താങ്കള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നും ഞാന്‍ മനസിലാക്കട്ടെ.
=====================
തീരച്ചയായും പ്രകൃതി (ദൈവം പ്രകൃതിയില്‍ നിശ്ചയിച്ച എന്നു പറയാം) അനുവദിക്കുന്ന പലതുമുണ്ട്, പക്ഷെ അതു പരിണാമ ത്തിലേക്കും മറ്റും കൂട്ടി കെട്ടണ്ട, മുഴച്ചിരിക്കും. തീര്‍ച്ചയായും ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ ഇന്നത്തെ രൂപത്തില്‍ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവായ / ദൈവമായ അള്ളാ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് തന്നെയാണ്. അല്ല എന്നാണെങ്കില്‍ പഠിക്കാന്‍ താല്പര്യമുണ്ട്.

പിന്നെ മനുഷ്യമൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാന്‍ പറയാന്‍ കാരണം, മനുഷ്യന്‍റെ പരിധിവിട്ട ഇടപെടല്‍ പ്രകൃതിയെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്നു ഖുര്‍ആന്‍ പറയുന്നുണ്ട്, പരിധിവിട്ട ഇടപെടലിന് ഇവിടെ അവസ്ഥ ദൈവം നില നിര്‍ത്തിയത് കൊണ്ടാവണമല്ലോ അങ്ങിനെ പ്രസ്താവിച്ചത്.

JR തന്ന ലിങ്ക് കുറേ കൂടുതല്‍ വായിക്കന്നുണ്ട്, പലപ്പോഴും എനിക്കു ഒരു ചൊല്ല് ആണ് ഓര്‍മയില്‍ വന്നതു, 'ഒരു നുണ പറഞ്ഞാല്‍ അതിനെ സ്ഥാപ്പിക്കാന്‍ നൂറു നുണകള്‍ പറയേണ്ടി വരും', കാലിനനുസരിച്ച ചെരുപ്പ് വാങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു ചെരിപ്പിനനുസരിച്ചാണ് കാല്‍ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നു വാദിക്കുന്നു എന്നും വേണമെങ്കില്‍ പറയാം. ഞാന്‍ പഠനം തുടരുന്നു...

കാളിദാസന് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാമോ, പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് ലിങ്ക് തരാതെ കഴിയുന്നതും ചുരുക്കി ഒന്ന് എഴുതാമോ, പ്ലീസ്‌

Abdul Khader EK said...

ഡിയര്‍ പാര്‍ത്ഥന്‍ & അനില്‍,

യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ പരിണാമ വാദികള്‍ ആണ് 'സൃഷ്ടിപ്പിനെ എങ്കില്‍ പിന്നെ പരിണാമത്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം' എന്ന രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്‌, ഒന്നും തനിയെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന ചെറിയ യുക്തി മാത്രം പോരെ എല്ലാറ്റിനും പിന്നിലുള്ള സൃഷ്ടാവിനെ മനസ്സിലാക്കാന്‍.

സ്വതന്ത്യമായി ചിന്തിക്കുക,,,

Anil said...

"ഒന്നും തനിയെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന ചെറിയ യുക്തി" വച്ച് ചിന്തിച്ചാലും പ്രശ്നം തീരുന്നില്ലല്ലോ സുഹൃത്തേ.

കാരണം ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച താങ്കളുടെ ദൈവവും തനിയെ ഉണ്ടാകാന്‍ പാടില്ല. അപ്പൊ ആ ദൈവത്തെ ആരു സൃഷ്ടിച്ചു? ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ ആരു സൃഷ്ടിച്ചു. ആ സൃഷ്ടാവിനെ ആര് സൃഷ്ടിച്ചു ഇങ്ങനെ ചോദ്യം അനന്തമായി നീണ്ടു പോകും. കാരണം ഒന്നും തനിയെ ഉണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ.

ഇതിനൊക്കെ താങ്കളുടെ പക്കല്‍ ഒറ്റ ഉത്തരമേ കാണൂ.

"ദൈവത്തിലും സൃഷ്ടിവാദത്തിലും വിശ്വസിക്കാന്‍ തെളിവുകള്‍ ഒന്നും വേണ്ട"!!!!

അതാ പറഞ്ഞത് അങ്ങിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് പിന്നെ എന്ത് പറയാന്‍ എന്ന്. ഈ ഒറ്റ ഉത്തരത്തില്‍ പിന്നെ എന്ത് ചോദ്യം? എന്ത് ഉത്തരം? എന്ത് യുക്തി?

kaalidaasan said...

>>>>>തീരച്ചയായും പ്രകൃതി (ദൈവം പ്രകൃതിയില്‍ നിശ്ചയിച്ച എന്നു പറയാം) അനുവദിക്കുന്ന പലതുമുണ്ട്, പക്ഷെ അതു പരിണാമ ത്തിലേക്കും മറ്റും കൂട്ടി കെട്ടണ്ട, മുഴച്ചിരിക്കും.<<

അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍,

എന്താണു താങ്കളുടെ പ്രശ്നമെന്നു മനസിലാകുന്നില്ല.

പ്രകൃതി എന്നു ഞാന്‍ മനസിലാക്കിയത് ആരും നിയന്ത്രിക്കുന്നതല്ല. അത് ദൈവവുമായി താങ്കള്‍ കൂട്ടിക്കെട്ടുന്നു. Natural selection എന്നു പറയുന്നത് ആരുടെയും പ്രേരണ ഇല്ലാതെ ജീവജാലങ്ങള്‍ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അതാണു പ്രകൃതി സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍. അതൊക്കെ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചതാണോ അല്ലയോ എന്നത് ഈ വിഷയത്തില്‍ പ്രസക്തമല്ല. താങ്കള്‍ക്ക് വേണമെങ്കില്‍ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാം.


അത് പരിണാമത്തില്‍ കൂട്ടിക്കെട്ടണ്ട എന്നു താങ്കള്‍ ശഠിച്ചിട്ടു യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. അത് പരിണാമത്തില്‍ തന്നെ കൂട്ടിക്കെട്ടും. മുഴച്ചിരിക്കുമെന്ന് ഖാദറിനു തോന്നുന്നതാണ്. താങ്കള്‍ക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കില്‍ ആ വഴിക്ക് വരേണ്ട. യാതൊരു നിര്‍ബന്ധവുമില്ല.

kaalidaasan said...

>>>>>പിന്നെ മനുഷ്യമൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാന്‍ പറയാന്‍ കാരണം, മനുഷ്യന്‍റെ പരിധിവിട്ട ഇടപെടല്‍ പ്രകൃതിയെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്നു ഖുര്‍ആന്‍ പറയുന്നുണ്ട്.<<

അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍,

കുര്‍ആന്‍ പറയുന്നതൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കാന്‍ താങ്കള്‍ക്ക് എല്ലാ അവകാശവുമുണ്ട്.

കുര്‍ആനില്‍ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനും മറ്റ് പല സത്യങ്ങളും മനസിലാക്കാനും അംഗീകരിക്കാനും മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും അവകാശമുണ്ട്. ആ അവകാശമുപയോഗിച്ചാണ്, ഞാന്‍ പരിണാമത്തെ മനസിലാക്കുന്നതും അംഗീകരിക്കുന്നതും.

പരിധി വിട്ട ഇടപെടല്‍ പ്രകൃതിയെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്നു ഖുര്‍ആന്‍ പറയാതെ തന്നെ മനുഷ്യര്‍ മനസിലാക്കുന്നുണ്ട്. കുര്‍ആനൊക്കെ എഴുതപ്പെടുന്നതിനു മുന്നേ ജനങ്ങള്‍ അതൊക്കെ മനസിലാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.

kaalidaasan said...

>>>>>കാളിദാസന് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാമോ, പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് ലിങ്ക് തരാതെ കഴിയുന്നതും ചുരുക്കി ഒന്ന് എഴുതാമോ, പ്ലീസ്‌<<

അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍,

തൊട്ടു മുകളിലുള്ള കമന്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് താങ്കള്‍ മുന്‍വിധിയോടെയാണ്, ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കുന്നതാണെന്നാണ്. ഇപ്പോഴേ ഒരു ചെരുപ്പ് താങ്കള്‍ തയിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി അതിനനുസരിച്ച് കാലുമുറിക്കാനാണുദ്ദേശിക്കുന്നതും.

ഒരു ജീവി വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നിന്നും മറ്റൊരു ജീവി വര്‍ഗ്ഗം ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ്, പരിണാമം.

Abdul Khader EK said...

@ അനില്‍

താങ്കള്‍ താങ്കളുടെ യുക്തി ആര്‍ക്കും പണയം വെച്ചിട്ടില്ല എന്നു ഞാന്‍ ധരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ,

- നാം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യം താങ്കള്‍ മറക്കരുത്, ഈ പറയുന്ന സ്രിഷ്ടിപ്പിലൂടെയാണ് പദാര്‍ത്ഥവും സമയവും എല്ലാം ഉണ്ടായിവന്നത്, പദാര്‍ത്ഥവും സമയവും ഉണ്ടാവുന്നതിനു മുമ്പേയുള്ള ഒരു ശക്തിയെ പദാര്‍ത്ഥലോകത്തിലെ മാപ്പിനികള്‍ വെച്ച് അളക്കാന്‍ ഏതു യുക്തിയാണ് താങ്കളെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നത്? പദാര്‍ത്ഥ ലോകത്തിനു മുമ്പേയുള്ള ഒരു ശക്തിക്ക് പദാര്‍ത്ഥ ലോകത്തിലും ആ മാപ്പിനികള്‍ ബാധകമല്ല എന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

- ദൈവം എന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ത്രിയങ്ങള്‍ക്ക് അതീതമായ ഒരു ശക്തിയാണ്, അതിനാല്‍ ദൈവത്തെ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാന്‍ നമ്മുക്കാവില്ലയന്നതിനാലാണ് പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിക്കേണ്ടി വന്നത്. ചെറിയ ചില ഉദാഹരങ്ങളിലൂടെ ഇതു എളുപ്പത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കാം: കാഴ്ച യില്ലാത്തവക്ക് നിറങ്ങളെ കുറിച്ച് കേള്‍ക്കുന്നത് പോലെ. ലോകവിവരം ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത, മലകളിലും ഗുഹകളിലും മറ്റും താമസിക്കുന്ന, മനുഷ്യര്‍ വിമാനത്തെ കുറിച്ചും മൊബൈല്‍ ഫോണിനെ കുറിച്ചും കേള്‍ക്കുന്നത് പോലെ.

- നമ്മുക്കു ദൈവത്തെ കാണാനും കേള്‍ക്കാനും കഴിയില്ല യെങ്കിലും അവനെ അവന്‍ സൃഷ്ടിച്ച പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ അവയിലെ ചെറുതും വലുതും സൂക്ഷ്മവും സങ്കീര്‍ണവുമായ സൃഷ്ടികളിലൂടെ നമ്മുക്കു അറിയാന്‍ സാധിക്കും.

ഒരു സത്യം അറിയാതെ നാം ആരും മരിച്ചു പോകരുത് എന്നു എനിക്കു നിര്‍ബന്ധ മുള്ളതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ, നാം ഇപ്പോള്‍ ജനിച്ചത്‌ ആരുടെ തീരുമാന പ്രകാരമാണോ അവന്‍റെ തീരുമാനപ്രകാരം നമ്മുടെ മരണ ശേഷം നാം വീണ്ടും പുനര്‍ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും, അന്ന് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തില്‍ ചെയ്തു വെച്ച കര്‍മ്മങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കപെടുകയും പ്രതിഫലം നല്‍കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ വരികള്‍ വായിച്ചവര്‍ക്ക് ആര്‍ക്കും തന്നെ അവിടെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തില്‍ തങ്ങള്‍ ഇതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന ന്യായം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ വേണ്ടികൂടിയാണ് ഞാനിതിവിടെ കുറിക്കുന്നത്.

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

[ഈ വരികള്‍ വായിച്ചവര്‍ക്ക് ആര്‍ക്കും തന്നെ അവിടെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തില്‍ തങ്ങള്‍ ഇതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന ന്യായം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ വേണ്ടികൂടിയാണ് ഞാനിതിവിടെ കുറിക്കുന്നത്.]

ബ്ലോഗർമാരല്ലാത്തവരുടെ കാര്യം കട്ടപ്പൊക.

ഇവരുടെ കാര്യമോ ?
[ലോകവിവരം ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത, മലകളിലും ഗുഹകളിലും മറ്റും താമസിക്കുന്ന, മനുഷ്യര്‍ വിമാനത്തെ കുറിച്ചും മൊബൈല്‍ ഫോണിനെ കുറിച്ചും കേള്‍ക്കുന്നത് പോലെ.

ഇവർ ഒരുകാലത്തും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല.


[ദൈവം എന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ത്രിയങ്ങള്‍ക്ക് അതീതമായ ഒരു ശക്തിയാണ്, അതിനാല്‍ ദൈവത്തെ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാന്‍ നമ്മുക്കാവില്ലയന്നതിനാലാണ് പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിക്കേണ്ടി വന്നത്.]

ഇങ്ങനെ തീറെഴുതിക്കൊടുത്താൽ അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ വലഞ്ഞല്ലോ ന്റെ റബ്ബേ.

Anil said...

പ്രിയ Abdul Khader EK


യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ പരിണാമ വാദികള്‍ ആണ് 'സൃഷ്ടിപ്പിനെ എങ്കില്‍ പിന്നെ പരിണാമത്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം' എന്ന രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്‌, ഒന്നും തനിയെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന ചെറിയ യുക്തി മാത്രം പോരെ എല്ലാറ്റിനും പിന്നിലുള്ള സൃഷ്ടാവിനെ മനസ്സിലാക്കാന്‍.


എന്ന പ്രസ്താവന താങ്കളുടെ ആണ്. അതേ ആള്‍ തന്നെ പറയുന്നു


പദാര്‍ത്ഥവും സമയവും ഉണ്ടാവുന്നതിനു മുമ്പേയുള്ള ഒരു ശക്തിയെ പദാര്‍ത്ഥലോകത്തിലെ മാപ്പിനികള്‍ വെച്ച് അളക്കാന്‍ ഏതു യുക്തിയാണ് താങ്കളെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നത്? പദാര്‍ത്ഥ ലോകത്തിനു മുമ്പേയുള്ള ഒരു ശക്തിക്ക് പദാര്‍ത്ഥ ലോകത്തിലും ആ മാപ്പിനികള്‍ ബാധകമല്ല എന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.


ദൈവം എന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ത്രിയങ്ങള്‍ക്ക് അതീതമായ ഒരു ശക്തിയാണ്, അതിനാല്‍ ദൈവത്തെ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാന്‍ നമ്മുക്കാവില്ലയന്നതിനാലാണ് പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിക്കേണ്ടി വന്നത്.

അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചെറിയ യുക്തി ഒന്നും തികയില്ലേ താങ്കള്‍ പറയുന്ന ദൈവത്തെ മനസിലാക്കാന്‍?

ഒരു മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയില്‍ അല്ല പ്രപഞ്ചം എന്നത് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചതാണ്. ദൈവം ആണ് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് സര്‍വശക്തനായ താങ്കളുടെ ദൈവത്തിനുപോലും തെളിയിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി അത് താങ്കള്‍ തെളിയിക്കും എന്നും ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല.

കാഴ്ച്ചയില്ലാത്തവനോട് നിറങ്ങളെ പറ്റി കുറേസമയം ഇരുന്നു സംസാരിക്കുന്നതിനെക്കാള്‍ നല്ലത് അവനു കാഴ്ച നല്‍കിയ ശേഷം അത് എന്താണെന്നു കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നതാണ്. താങ്കളുടെ ദൈവം അന്ധന്മാരായി സ്രിഷ്ടിച്ചുവിട്ട കുറെ ആളുകള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ നിറങ്ങള്‍ കാണാന്‍ കഴിയുന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇത്രയും പുരോഗമിച്ചതുകൊണ്ടാണ്.

അതുപോലെ ലോകവിവരം ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത ആളുകള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നല്‍കി അവരെ മൊബൈല്‍ ഫോണും വിമാനവും ഉപയോഗിക്കാന്‍ പ്രാപ്തരാക്കിയാല്‍ പിന്നെ അവരെയും ഫോണും, വിമാനവും എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു മനസിലാക്കി കഷ്ടപ്പെടേണ്ട.

എന്‍റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചോറ് മുഴുവന്‍ ഉണ്ണാനും, പരിചയമില്ലതവരുടെ കൂടെ പോവാതിരിക്കാനും അമ്മ ചില കഥകള്‍ പറഞ്ഞു എന്നെ പേടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അന്ന് ഞാന്‍ അത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. വലുതായാതിനു ശേഷം അതൊക്കെ ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍ ചിരി വരും. താങ്കളുടെ മരണാനന്തര ജീവിതവും അതുപോലെ ഒരു കഥ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്.

നന്ദി

Abdul Khader EK said...

No comments,

Thanks a lot.

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

ദൈവങ്ങളും ചാത്തൻ മഠങ്ങളും, തുള്ളിപ്പറച്ചിലുകാരും, ഭാവിപ്രവചനക്കാരുമടക്കമുള്ള ഭക്തിവ്യവസായം എങ്ങനെ രൂപം കൊള്ളുന്നുവെന്നും എങ്ങനെ നിലനില്ക്കുന്നുവെന്നും ഒരൊറ്റ യുക്തിവാദസംഭാഷണം പോലുമില്ലാതെ ഈ സിനിമ നിശബ്ദമായി എന്നാൽ ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറയുന്നു

kaalidaasan said...

>>>>>>No comments,

Thanks a lot.<<<<<


ഖാദര്‍,

അപ്പോള്‍ താങ്കള്‍ പരിണാമമൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇല്ലേ

Abdul Khader EK said...

ഇല്ല കാളിദാസന്‍, പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാന്‍ എഴുതിയ 'no comments' അനിലിനും പാര്‍ത്തനും ഉള്ള കമന്റാണ്.

വീണ്ടും കാണാം.

Abdul Khader EK said...

ഡിയര്‍ കാളിദാസന്‍,

എന്താണ് ഞാന്‍ പഠിച്ച നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന്‍ എന്നു ചോദിച്ചാല്‍, ഞാന്‍ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണു ഉത്തരം. ഇനി ചോദ്യം, എന്താണ് ഞാന്‍ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന്‍ എന്നാണെങ്കില്‍ ഉത്തരം JR തന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്ന് താ ( http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/evo_25 ) ഇങ്ങിനെ:

Natural selection
Natural selection is one of the basic mechanisms of evolution, along with mutation, migration, and genetic drift.

Darwin's grand idea of evolution by natural selection is relatively simple but often misunderstood. To find out how it works, imagine a population of beetles:

There is variation in traits.
For example, some beetles are green and some are brown.


There is differential reproduction.
Since the environment can't support unlimited population growth, not all individuals get to reproduce to their full potential. In this example, green beetles tend to get eaten by birds and survive to reproduce less often than brown beetles do.

There is heredity.
The surviving brown beetles have brown baby beetles because this trait has a genetic basis.

End result:
The more advantageous trait, brown coloration, which allows the beetle to have more offspring, becomes more common in the population. If this process continues, eventually, all individuals in the population will be brown.

If you have variation, differential reproduction, and heredity, you will have evolution by natural selection as an outcome. It is as simple as that.

ഇറ്റ്‌ ഈസ് ആസ് സിമ്പിള്‍ ആസ് ദാറ്റ്‌. ക്ഷമിക്കണം, ഇതില്‍ നിന്ന് എനിക്കു എവലൂഷ്യനെ കുറിച്ച് ഒന്നും മനസിലായില്ല. ആത്മാര്‍ത്ഥ മായി ചോദിക്കട്ടെ, താങ്കള്‍ക്ക് നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ രീതിയില്‍ മനസിലാക്കാന്‍ ഉതകുന്ന നല്ല ഒരു ലിങ്ക് തരാന്‍ പറ്റുമ്മോ?

മുകളില്‍ പറഞ്ഞതല്ല നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന്‍ എങ്കില്‍, എന്‍റെ താഴെ കൊടുക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ അപ്രസക്തമാണ്:

- ഈ മുകളില്‍ പറഞ്ഞതില്‍ എവിടെയാണ് ഒരു ജീവി വേറെ ജീവിയായി പരിണമിച്ചത്‌?

- നിറ വിത്യാസം കൊണ്ടു ഒരേ തരത്തില്‍ പെട്ട ജീവികളില്‍ ചില നിറത്തിലുള്ളവ പലകാരണങ്ങളാല്‍ നശിച്ചു പോകുന്നതും ചില നിറത്തിലുള്ളവ നില നിന്ന് പോകുന്നതുമാണോ നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷ്യനിലൂടെ തെളിയുന്ന പരിണാമം?

താങ്കളുടെ സഹായം (നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന്‍ പഠിക്കാന്‍) പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

kaalidaasan said...

അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍


ഇതിലും ലളിതമായി പരിണാമം വിശദീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ലിങ്ക് എന്റെ അറിവില്‍ ഇല്ല.

ഞാന്‍ വിശദീകരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാം.

വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. വ്യവസായിക വിപ്ളവത്തിനു മുന്നേ peppered moth എന്ന പറവകള്‍ പല നിറങ്ങളിലുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചില വെളുത്ത moth കള്‍ കരിപുരണ്ട്, കറുത്ത നിറത്തില്‍ കാണപ്പെടാനും തുടങ്ങി. കറുത്ത നിറമുള്ളതിനെ പക്ഷികള്‍ക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ കണ്ടുപിടിക്കാനും തിന്നാനും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവ survive ചെയ്തു. മറ്റ് നിറങ്ങളുള്ളവ സാവധാനം അപ്രത്യക്ഷമായി. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ കറുത്ത നിറമുള്ളത് മാത്രമവശേഷിച്ചു. ഇത് പെട്ടൊന്നൊരു ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതല്ല. കുറെയധികം തലമുറകള്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ സംഭവിച്ചതാണ്. കറുത്ത നിറം സ്വായത്തമാക്കിയത് natural selection വഴിയാണ്. ഇങ്ങനെ ചില പ്രത്യേകതകള്‍ സ്വായത്തമാക്കുന്നതാണ്, natural selection എന്നു പറയുന്നത്.

പല തലമുറകളിലും ഇതുപോലെ ഓരോരോ പ്രത്യേകതകള്‍ സ്വായത്തമാക്കി, അനേകായിരമോ ലക്ഷക്കണക്കിനോ തലമുറകള്‍ കഴിയുമ്പോള്‍ പുതിയ ഒരു ജീവി വര്‍ഗ്ഗം ആയി മാറുന്നു. അപ്പോഴാണു പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നത്.

യുക്തി said...

അബ്ദുല്‍ ഖാദര്‍ ഇ കെ യുടെ സംവാദരീതി വളരെ ആരോഗ്യപരം,അഭിനന്ദനങ്ങള്‍.

യുക്തി said...

പ്രക്രതി നിര്‍ദ്ധാരണം....

ഏണസ്റ്റ് മേയറുടെ വിശദീകരണം-
വസ്തുത 1)
ജീവസമിഷ്ടികള്‍ ജ്യാമിതീയമായി വികസിക്കാനുള്ള
സാധ്യത അഥവ അതിപ്രത്യുല്‍പ്പാദന ക്ഷമത
വസ്തുത 2)
ജീവികളുടെ നിലനില്‍പ്പിനു വേണ്ട വിഭവങ്ങളുടെ പരിമിതി

ഈ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ താഴെ പറയുന്ന നിഗമനങ്ങ്ലിലെത്താം
നിഗമനം 1)
വ്യക്തികള്‍ തമ്മില്‍ നിലനില്‍പ്പിനായി പോരാട്ടമുണ്ടാകും

വസ്തുത 3)
ഒരോ വ്യക്തിയും അനന്യമാണ്,ഒരോവ്യക്തിയുടെയും വ്യക്തിത്വം സവിശേഷമായ വ്യതിയാങ്ങളില്‍ അദിഷ്ടിതമാണ്
വസ്തുത 4)
വ്യക്തികളില്‍ കാണുന്ന സവിശേഷതകളീല്‍
നല്ലൊരു ഭാഗം അടുത്ത തലമുറയിലേക്കു
കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും
ആദ്യത്തെ നിഗമനവും,

മൂന്നാമത്തെയും
നാലാമത്തെ വസ്തുതകളും
കണക്കിലെടുത്താല്‍ വീണ്ടും ചില നിഗമനങ്ങളിലെത്താം...

നിഗമനം 2)
ഒരുജീവസമിഷ്ടിയിലെ വ്യക്തികള്‍ തമ്മില്‍ അതിജീവന ക്ഷമതയില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും
.
ഈ ഭേദസൂചകമായ അതുജീവനത്തെയാണ്
പ്രക്ര്തു നിര്‍ദ്ധാരണം എന്നു പറയുന്നത്
നിഗമനം 3)
പ്രക്ര്തി നിര്‍ദ്ധാരണം തലമുറകളായി തുടരുമ്പോഴാണ് പരിണാമം നടക്കുന്നത്.

Abdul Khader EK said...

കാളിദാസന്‍ പറഞ്ഞു:

.........തിരു നബിയുടെ തിരുകേശം സൂക്ഷിക്കാന്‍ കോഴിക്കോട്ട് ഇന്‍ഡ്യയിലെ ഏറ്റ്വും വലിയ മോസ്ക്ക് 40 കോടി രൂപാ ചെലവില്‍ ഇപ്പോള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ തീരുമാനമായത്.
===============

കാളിദാസന്‍, ഒരാള്‍ മുസ്ലിമിന്റെ മകനോ മകളോ ആയി ജനിച്ചതു കൊണ്ട് മുസ്ലിമാകില്ല, ഖുര്‍ആന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാള്‍ മുസ്ലിമാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഞങ്ങള്‍ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ആര് എന്ത് ചെയ്താലും അതിന്റെയല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു അതിനു മറുപടി പറയുകയോ ന്യായീകരിക്കുകയോ എന്റെ പണിയല്ല.

ഈ വിഷയകമായി എന്റെ അഭിപ്രായം ഈ ലിങ്കില്‍ http://www.solidarityym.net/forum/topic/show?id=4301468:Topic:73034&xgs=1&xg_source=msg_share_topic വായിക്കാം.

ഇനി ആരെങ്കിലും ഖുര്‍ആനില്‍ ഉള്ളതാണ് പറയുന്നതെങ്കില്‍ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു, എന്നാലാകും വിധം, പഠിക്കേണ്ടത് പഠിച്ചു, അതിനു മറുപടി പറയും.

Abdul Khader EK said...

കാളിദാസന്‍ പറഞ്ഞു:

ഒന്നിനെ കുറിച്ചും മനുഷ്യര്‍ക്ക് പരിപൂര്‍ണ അറിവ് ഇല്ല എന്നത് ഞാന്‍ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഒന്നിനെ കുറിച്ചും താങ്കള്‍ക്ക് പരിപൂര്‍ണ അറിവ് ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞല്‍ ഞാന്‍ അതിനെ മുഖവിലക്കെടുക്കാം. മനുഷ്യര്‍ എന്ന് പൊതുവായി പരയേണ്ട.

പലതിനേക്കുറിച്ചും മനുഷ്യര്‍ക്ക് പൂര്‍ണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. എല്ലാറ്റിനേക്കുറിച്ചും പൂര്‍ണ്ണമായ അറിവില്ല എന്നതാണു ശരി. ഓരോ ദിവസവും കൂടുതല്‍ അറിവു നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
--------------------

'ഒന്നും ഒന്നും രണ്ടു' എന്ന തരത്തിലുള്ള അറിവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ചയാണോ കാളിദാസാ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? ഇവിടെ ചര്‍ച്ച നടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളില്‍ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും മനുഷ്യര്‍ക്ക് പരിപൂര്‍ണ അറിവ് ഇല്ല എന്നാണു ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് എന്ന് താങ്കള്‍ക്ക് മനസിലാവാഞ്ഞിട്ടോ അതോ മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിധരിപ്പിക്കുകയോ?

"ഓരോ ദിവസവും കൂടുതല്‍ അറിവു നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു" എന്നാ താങ്കളുടെ വാക്കുകള്‍ എന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ശരിവെക്കുന്നു.
================

കാളിദാസന്‍ പറഞ്ഞു:
പരിണാമത്തിനു തെളിവുകളുള്ളതുകൊണ്ടാണ്, അതേക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ ചില നിഗമനങ്ങളിലെത്തിയത്. അത് വെറും വിശ്വസമല്ല. ശാസ്ത്രീയമായ തെളിയിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണത് ഞാന്‍ അംഗീകരിക്കുന്നത്.
------------------

എന്ത് തെളിവുകള്‍? JR തന്ന ലിങ്കില്‍ തെളിവുകള്‍ നിരത്താനുള്ള പേജുകളും ഉണ്ട്, താങ്കള്‍ക്ക് വായിക്കാം, ബുദ്ധിക്ക് സ്വീകാര്യമായത് ഇവിടെ എഴുതുക.

താങ്കള്‍ ഒരിടത്ത് എഴുതി: "മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയവും കരളും പന്നിയുടെ ഹൃദയവും കരളുമായി വളരെ സാമ്യമുണ്ട്". ഇതും തെളിവായി എടുക്കാമോ?

ഇത്തരം സാമ്യതകളെയും മറ്റും മുഖവിലകെടുത്തു മനുഷ്യര്‍ നടത്തുന്ന ചില നിഗമനങ്ങള്‍ ആണ് ഈ പരിണാമം, ഞാന്‍ വിഷദമായി കമന്റുകള്‍ മുകളില്‍ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതൊരു പോസ്റ്റ്‌ ആയി നല്കീട്ടും http://nanmayude-vazhikal.blogspot.com/2011/02/blog-post.html ഉണ്ട്.

നിസ്സഹായന്‍ said...

ഡോക്കിന്‍സിന്റെയും രവിചന്ദ്രന്റെയും കൃതികളെ ഖണ്ഡിക്കാനും യുക്തിവാദികളെ തകര്‍ക്കാനും ശ്രീ സത്യാന്വേഷി ബൂലോകത്തേയ്ക്കു ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന മത,ശാസ്ത്രപണ്ഡിതനാണ് എന്‍.എം.ഹുസൈന്‍. അദ്ദേഹം പരിണാമത്തെ കാല്‍ നൂറ്റാണ്ടോളം നിശിതമായി പഠിച്ച്, അത് ശാസ്ത്രാന്ധവിശ്വാസികളായ യുക്തിവാദികളുടെ മറ്റൊരു അന്ധവിശ്വാസം മാത്രമാണെന്നു തെളിയിച്ചതായി വാദിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ അത്ഭുതകരമെന്നു പറയട്ടെ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികവും വിജ്ഞാനപ്രദവും ഹൃദ്യവും സര്‍വോപരി സൃഷ്ടിവാദത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതുമായ ഈ പോസ്റ്റിലേയ്ക്ക് ശ്രീ ഹുസൈനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദൂഷകന്‍ സത്യാന്വേഷിയോ എത്തിനോക്കാത്തത് ആശ്ചര്യകരമായിരിക്കുന്നു. രാജുവിന്റെ ഈ പോസ്റ്റ് വന്നപ്പോള്‍ ഇതിനെ ഹുസൈന്‍ നിസ്സാരമായി തകര്‍ത്തെറിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് !!

സത്യാന്വേഷി ഇപ്പോള്‍ യുക്തിവാദികളെ നേരിട്ടുള്ള സംവാദത്തിനു ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. രാജു വാടാനപ്പള്ളിയുടെ "സൃഷ്ടിവാദവും ഫോസില്‍ തെളിവുകളും"എന്ന ഈ പോസ്റ്റിനെങ്കിലും സമര്‍ഥമായി ഒരു മറുപടി കൊടുത്ത് യുക്തിവാദികളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോരെ നേരിട്ടുള്ള സംവാദവും മറ്റും !

ഹുസൈന്‍ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്കിന്‍സ് സംവാദത്തില്‍ ആരെങ്കിലും തുടര്‍ച്ചയായി മറുപടി പറയാതിരിക്കുകയോ ബൂലോകത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന യുക്തിവാദികള്‍ ഹുസൈന്റെ പോസ്റ്റിലേയ്ക്ക് എത്തി നോക്കാതിരക്കുയോ ചെയ്യുമ്പോള്‍ അവരെ പരാജിതരായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് സത്യാന്വേഷി ചെയ്യാറുള്ളത്. അതേ രീതിയിലാണെങ്കില്‍ നാളിതുവരെ ഈ പോസ്റ്റില്‍ കമന്റിടാന്‍ മടിക്കുന്നതില്‍ നിന്നും ഹുസൈന് ഈ പോസ്റ്റിലെ വാദങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വന്നരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ?!

Jack Rabbit said...

നിസ്സഹായന്‍ said ..

ഹുസൈന്‍ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്കിന്‍സ് സംവാദത്തില്‍ ആരെങ്കിലും തുടര്‍ച്ചയായി മറുപടി പറയാതിരിക്കുകയോ ബൂലോകത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന യുക്തിവാദികള്‍ ഹുസൈന്റെ പോസ്റ്റിലേയ്ക്ക് എത്തി നോക്കാതിരക്കുയോ ചെയ്യുമ്പോള്‍ അവരെ പരാജിതരായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് സത്യാന്വേഷി ചെയ്യാറുള്ളത്.


ഇതാണ് ഹുസൈന്‍ സാഹിബിന്റെ മനോഭാവം

[Surfing asked on December 25, 2010 11:24 AM]:

Hussain Sir,
Did you see this comment in the Jack Rabbit blog

suraj::സൂരജ് said...
"പരിണാമം നടന്നിരുന്നെങ്കില്‍ ഈ അമീബയും ബാക്ടിരിയയും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമോ ?"

ഇതു ശരിക്കും ഈ അണ്ണൻ ചോദിച്ചതാണോ ? (Sorry I missed the bus ;)

എങ്കിൽ നിങ്ങളീ മന്തന് എന്തു പരിണാമം ഒലത്തിക്കൊടുക്കാനാണ് ? പോയി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചേച്ചും വരാൻ പറ.

[എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ replied on December 26, 2010 4:33 PM]:

പ്രിയ സര്‍ഫിങ്,
സൂരജിന്റെ കമന്റ് വായിച്ചു. അങ്ങേയറ്റം ഗൌരവകരമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ കേട്ടാല്‍ പോലും സ്വയം ചിന്തിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അതു വിഡ്ഢിത്തമാണെന്നു കരുതുന്ന പരിണാമാന്ധവിശ്വാസികള്‍ അങ്ങനെയേ പ്രതികരിക്കൂ. അമീബയും ബാക്റ്റീരിയയും ഇപ്പോഴും അതിജീവിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന ചോദ്യത്തില്‍ എന്ത് അപാകതയാണുള്ളതെന്ന് ആ 'അണ്ണന്‍'പറയട്ടെ.

Abdul Khader EK said...

കാളിദാസന്റെയും യുക്തിയുടെയും കമന്റുകള്‍ വായിച്ചു,

രണ്ട് സഹോദരന്മാരുടെയും കമന്റുകള്‍ അവസാനിക്കുന്നത് നോക്കൂ:

"പല തലമുറകളിലും ഇതുപോലെ ഓരോരോ പ്രത്യേകതകള്‍ സ്വായത്തമാക്കി, അനേകായിരമോ ലക്ഷക്കണക്കിനോ തലമുറകള്‍ കഴിയുമ്പോള്‍ പുതിയ ഒരു ജീവി വര്‍ഗ്ഗം ആയി മാറുന്നു. അപ്പോഴാണു പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നത്." - കാളിദാസന്‍

"പ്രക്ര്തി നിര്‍ദ്ധാരണം തലമുറകളായി തുടരുമ്പോഴാണ് പരിണാമം നടക്കുന്നത്." - യുക്തി

തങ്ങളുടെ വരികളില്‍ ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയായി മാറി എന്നു സ്ഥാപ്പിക്കാന്‍ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവര്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കണ്ക്ലുഷനില്‍ എത്തിയത് എന്നാണ് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

ഞാന്‍ ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം (പലരും ചോദിച്ചതാവാം) ചോദിച്ചോട്ടെ, നാം ഇപ്പോള്‍ നമ്മുടെ മുമ്പില്‍ കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലജീവികളും കാളിദാസന്റെ വാക്കില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ 'അനേകായിരമോ ലക്ഷക്കണക്കിനോ തലമുറകള്‍ കഴി'ഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ! യുക്തിയുടെ വാക്കില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ 'തലമുറകളായി തുട'ര്‍ന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ! എന്നിട്ടും ഏതങ്കിലും ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയായിമാറുന്നത് അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു ജീവിയില്‍ മാറ്റ മുണ്ടാവുന്നത് (ഈ നിറം മാറ്റ മല്ലാതെ) ഒന്ന് കാണിച്ചുതരാവോ?

ഇവിടെ അനേകായിരം ജീവജാലങ്ങള്‍ ഉണ്ടന്ന സത്യം മറക്കാതിരിക്കുക.

യുക്തി said...

പ്രിയ അബ്ദുല്‍ ഖാദര്‍ ഇ കെ

താങ്ങള്‍ തര്‍ക്കിക്കുവാനായി ടി കമന്റിട്ടതായി ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല,ഒരോ സംശയത്തിനും കമന്റിലൂടെയുള്ള വിശദീകരണം അസാധ്യമാണ്,കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത്
മലയാളത്തില്‍ പരിണാമശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.വേണ്ടതുചെയ്യുമല്ലോ,നന്ദി.

യുക്തി said...

അബ്ദുല്‍ ഖാദര്‍ ഇ കെ സെഡ്.....

ഖുര്‍ആന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാള്‍ മുസ്ലിമാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ>>>>>>>>>>>

പ്രിയ ഖാദറെ ബൂലോകത്തു തന്നെ പരിണാമത്തെ എതിര്‍ത്തും അനുകൂലിച്ചും മുസ്ലിമീങ്ങള്‍ പോസ്ടിടുന്നു,അതും ഖുറാനെ ഉദ്ദരിചിട്ട്.പരസ്പരം”മുസ്ലിമല്ല”എന്ന പഴിചാരല്‍ എവിടെയും കേള്‍ക്കാം,ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം വിശുദ്ധപുസ്തകം.

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

ഖാദർ,

ഈ പോസ്റ്റിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്റെ കമന്റിൽ ഇക്കാര്യം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.

സുശീല്‍ കുമാര്‍ പി പി said...

ചിമ്പൻസിയും മനുഷ്യനും വേർപെട്ടിട്ട് 60-50 ലക്ഷം വർഷമായെന്നാണ്‌ ശാസ്ത്രീയ നിഗമനം. എന്നാൽ ആധുനിക മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിട്ട് 2 ലക്ഷം വർഷത്തിൽ താഴെയേ ആയിട്ടുള്ളു. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരാശരി ആയുസ്സിനിടയ്ക്ക് ജൈവപരിണാമം നേരിട്ട് ‘കണ്ട്’ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്‌ മാനുഷികമായ പരിമിതികളുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ അതിന്‌ മേല്പറഞ്ഞതുപോലെയു തെളിവുകൾ നേരിട്ടുതന്നെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്‌. ജതിതക പരമായ തെളിവുകൾ ഇന്ന് ആവശ്യത്തിലേറെ ലഭ്യമാണ്‌. ഫോസിലുകൾ ഇക്കാലത്ത് ഒരു ബോണസ് തെളിവുമാത്രം

Abdul Khader EK said...

പ്രിയ യുക്തി,

താങ്കളുടെ കമന്റുകള്‍ക്ക് നന്ദി, ക്ഷമിക്കണം ഞാന്‍ ജീവിതോപാതി തേടി ഇപ്പോള്‍ സൗദി അറബിയില്‍ ആണ് ജീവിക്കുന്നത്. വര്‍ഷാവര്‍ഷം ലീവിലെ നാട്ടില്‍ വരാറുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കള്‍ പറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാക്കല്‍ അസാധ്യമാണ്.

താങ്കള്‍ക്കു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുമെങ്കില്‍ ഞാന്‍ കൃതക്ഞ്ഞത ഉള്ളവനായിരിക്കും. അതോടപ്പം താങ്കള്‍ക്കു സമ്മതമെങ്കില്‍ ഇസ്ലാമിക പുസ്തകങ്ങള്‍ അതിനു പകരമായോ അല്ലാതെയോ എത്തിക്കാനുള്ള ഏര്‍പ്പാടുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം.

പിന്നെ ഞാന്‍ ഇത്തരം ബ്ലോഗുകളില്‍ വരുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ടേക്ക് ആന്‍ഡ്‌ ഗീവ്‌, ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ നേടുക എനിക്ക് അറിയുന്നവ തിരിച്ചു നല്‍കുക.

«Oldest ‹Older   1 – 200 of 419   Newer› Newest»